Hebreos 4

1Jon jã́tih moondíh “Wã pebh yeebdíh wã tʉ́i chooát tʉ́ʉtbipna caá”, Dios ãt niijíp wʉt yʉh jĩ. Pánih naóhna, jwiítdihbʉt biíc yoobó niijná ãt chãjap wʉt jĩ. Pánihna, ãjeéh tʉ́i chooát tʉ́ʉt niijná, Diosdih tʉ́i jepahat caá náahap. 2Jon jã́tih moón Dios naáwátdih ĩ joyátji pahjeh mʉntih, jwiítbʉt ã́ih tʉ́ini doonádih jwĩ joyóp jĩ. Obohjeéhtih, queét joí waóhnitboó joiná yʉhna, “Dios ã niiját pahjeh ã chãjbipna caá”, ĩt niíj jenah joicáp wʉt jĩ. Pánihna, ĩ joiníji dedé pínah queétdih ãt nihcap wʉt jĩ. 3- 4Jwiítboó caandíh tʉ́i jenah joinít, Diosjeéh jwĩ jʉmʉchah, jwiítdih ã tʉ́i chooát tʉ́ʉtbipna caá. Obohjeéhtih, Dios naáwátdih naóh yapaniji ã daacát pahjeh tigaá caandíh jepahcannit nin pah ĩ yapbip: “ ‘Queétdih bʉ́dí íijnit, nin pah wã niijíp jĩ: “Ĩ chooát pínah pebhboó waadcán, wãjeéh ĩ jʉmcan niít”, wã niijíp jĩ’, Dios ã niijná caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. Obohjeéhtih, Diosjeh nin baácdih chãj péanit, nihat ã́ih tewatdih ãt teo péanap wʉt jĩ. Ã naáwátdih biíh naóh yapani nin pahbʉt ãt niíj daacáp tajĩ: “Seis yeó jáap nin baácdih, jeádihbʉt chãj péanit, teo cádah jwʉhnit, Dios ãt choonáp wʉt jĩ”, ãt niíj daacáp tajĩ. 5Caandíh tʉ́i jenah joicánnitjidih nin pahbʉt ã naáwátdih naóh yapani ãt jwʉ́ʉb niíj daacáp tajĩ: “ ‘Queét ĩ chooát déejiboó waadcán, wãjeéh ĩ jʉmcan niít’, Dios ã niijná caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 6Jwĩ nʉowã Dioíh doonádih jwíih joinítjiboó caandíh ĩ yap yohat peéh, ã́ihwã nihcan, ĩ chooát déejiboó ĩt waadcáp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, bitaboó caandíh tʉ́i jepahnit, ã́ihwã jʉmna, ãjeéh ĩ tʉ́i choobípna caá. 7Cã́acwãdih ã tʉ́i ʉbat pínah yeó jáapnadih Dios ãt jwʉ́ʉb ñíwip wʉt jĩ. Páant ã ñíoni yeó jáapna bʉʉ láa ã jʉmna caá. Dawá jópchina jwĩ nʉowã ĩ joyát tʉ́ttimah, caán ã ñíoni yeó jáapnadih Davidjidih Dios ã naáwát tʉ́ʉtʉchah, nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Bʉʉ yeebdíh wã naáwáchah joinít, yap yohcanjeh, weemdíh ñi tʉ́i jepahaá’, Dios ã niijná caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 8Josuéjiboó Dios ã wʉ̃hni baácdih jwĩ nʉowãdih ãt nʉmah jʉibínap wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, “Wãjeéh ñi tʉ́i choobípna caá”, niijná, caán baácdih ĩ chooát pínahdih Dios niijná ãt chãjcap wʉt jĩ. Caán baácdihjeh chooát tʉ́ʉtna nihna, biíh ĩ chooát pínah yeó jáapdih ãta naóhcan taga. 9Seis yeó jáap ã tewat tʉ́ttimah, Dios ã chooátji pah mʉntih, jwiít ã́ihwãbʉt ãjeéh jwĩ tʉ́i choobípna caá. 10Dios ã tewatdih ã cádahat pahjeh mʉntih, ãjeéh chooná, jwĩ wái náah jʉmni tewatdih jwĩ cádahbipna caá. 11Pánihna, ãjeéh tʉ́i chooát tʉ́ʉt niijná, jwiít ã́ihwãboó caandíh tʉ́i jenah joinít, ã naáwátdihbʉt jwĩ tʉ́i jepah jĩíh. Jon jã́tih moón jwĩ déewã Diosdih ĩ yap yohatji jíib ãjeéh tʉ́i jʉmcan, ĩt jéih choocáp wʉt jĩ. Pánihna, queét ĩ chãjatji pah jwiítboó jwĩ chãjca boj jĩíh. 12Dios naáwát oboh jʉmni nihcan, báadhni panihni ã jʉmna caá. Pánih jʉmna, chénaboó jaco wáini eeép naajĩ́h iidíp dʉʉj lájapdih jwĩ bóodat pah, ã naáwátdih jwĩ jenah joyóchah, jwiítdih ã tʉ́i chʉ̃ʉ́hna caá. Pánih chʉ̃ʉ́hna, ded pah jwĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínahdih jwiítdih ã jéihyana caá. 13Ded pah jwĩ jenah joyátdih Diosdih jwĩ jéih bihcan caá. Nihat ã chãjnidih caánboó ã enna caá. Pánihna, ã pebhna jʉibínit, ded pah jwĩ chãjatjidih caandíh naáwát ã náahbipna caá. 14Dios wʉ̃ʉ́h, Jesús, ã íip pebhna waadnít, chah maáh ã jʉmna caá. Pánih wẽpni jʉmna, sacerdotewã ĩ chah maáh caá. Sacerdotewã ĩ maáh Dioíh cã́acwãdih ã ʉʉ́bát pah, Jesúsbʉt jwiítdih ʉʉ́bhni ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah jéihnit, jwiítboó caandíh jwĩ tʉ́i jenah joí cádahca boj jĩíh. 15Jesús cã́ac jʉmna, ded pah jwĩ yapat pínahdih ã tʉ́i jéihna caá. Pánih jéihnit, yeejép jwĩ yapachah enna, jwiítdih jĩ́gah ennit, ã jéih teo wáacna caá. Nemépwã ĩ maáh caandíh ã yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, Jesús yéej chãjcanni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánih jʉmna, jwiítdihbʉt ã yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah, Jesús ã jéih teo wáacna caá, jwĩ yéej chãjcat pínah niijná. 16Pánihna, Dios jwiítdih ã oyatdih jéihna, ʉ́ʉmcanjeh, caandíh jwĩ ʉʉ́bát dée caá. Páant caandíh jwĩ ʉʉ́bʉ́chah, jwiítdih oinit, jĩ́gah enna, ã tʉ́i teo wáacbipna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\