Hebreos 5

1Nihat sacerdotewã maáta ĩ chah maáta pínahdih Dios cã́acwã cãtíh ã ñíona caá, queétdih ĩ teo wáacat pínah niijná. Pánihna, Diosdih teo wʉ̃hnit jʉmna, cã́acwã ĩ yéej chãjatji peéh nʉñʉ́pwãdih mao cáo wʉ̃hnit, biíhdihbʉt caandíh ĩpĩ́ wʉ̃hna caá, Dios ã enechah, cã́acwã ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. 2Bita yéejnit ĩ jʉmat pah mʉntih, sacerdotewã ĩ chah maátabʉt yéejnit ĩ jʉmna caá. Pánih yéej chãjnit jʉmna, yéej chãjnitdih jĩ́gah ennit, ĩ tʉ́i jéih teo wáacna caá. 3Pánih yéejnit ĩ jʉmʉchah, queét sacerdotewã ĩ maátadihbʉt yéej chãjat peéh ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah, queétjeh ĩ yéej chãjat peéh, cã́acwã ĩ yéej chãjat peéhbʉt nʉñʉ́pdih mao cáo wʉ̃hat caá náahap, Dios ã enechah, ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. 4Sacerdotewã ĩ chah maáta jʉmíhna, queétjeh ĩ jéih waadcán caá. Diosboó queétdih ñíonit, ã waadána caá. Jon jã́tih Aarónjidih Dios ã ñíwat pahjeh mʉntih, bʉʉbʉt sacerdotewã ĩ chah maáta pínahdihbʉt ã ñíona caá. 5Páant queétjeh ĩ waadcátji pahjeh mʉntih, Cristobʉt sacerdotewã ĩ chah maáh pínah caanjéh maáh ãt waadcáp wʉt jĩ. Diosboó caandíh maáh waadána, nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Meém wã wʉ̃ʉ́h ma jʉmna caá. Páant ma jʉmʉchah, bʉʉ nihat cã́acwã ĩ enechah, meemdíh maáh wã waadána caá”, Dios ãt niijíp wʉt jĩ. 6Biíh láa nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Melquisedec sacerdote ã jʉmatji pahjeh, biíc yoobó meembʉ́t páantjeh sacerdote ma jʉmbipna caá”, ã wʉ̃ʉ́hdih ãt niijíp wʉt jĩ. 7Cristo nin baácboó jʉmna, jʉ̃inít, ã íipdih bʉ́dí ãt ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ. “Ma náahna, ma teo wáacá, wã wʉncat pínah niijná. Obohjeéhtih, páant wã wʉníhcah yʉhna, ma náahat pahjeh ma chãjaá”, ãt niijíp wʉt jĩ. Páant ã niíj ʉʉ́bʉ́chah, ã íip ãt joyóp wʉt jĩ. Pánihna, ã íip ã náahat pahjeh ã chãjíhichah enna, ã ʉʉ́bátdih joiná, caán wʉnnijidih ãt booanap wʉt jĩ. 8Cristo Dios wʉ̃ʉ́h jʉmna yʉhna, bʉ́dí yeejép ãt yapap wʉt jĩ. Pánih yapna yʉhna, ã íipdih ãt jepah cádahcap wʉt jĩ. Pánih jʉmna, ded pah tʉ́i jepahatdih ãt jéihyep wʉt jĩ. 9Pánih yeejép yapna yʉhna, yoobópdih jepahni cruzboó wʉnna, nihat caandíh jepahnitdih tʉ́i ʉbni ã jʉmna caá. 10Páant ã wʉn wʉ̃hʉchah, Melquisedec panihni sacerdotewã ĩ chah maáh Diosboó caandíh maáh ãt waadánap wʉt jĩ. 11Cristo sacerdotewã ĩ chah maáh ã jʉmatdih yeebdíh chah wã bohéíhna yʉh caá. Obohjeéhtih, páant wã jwʉ́ʉb naáwíhichah yʉhna, yeébboó ñita tʉ́i beh joicán tagaá. Pánih beh joicánnit ñi jʉmʉchah, yeebdíh wã tʉ́i jéih bohécan caá. 12Maatápdih Cristoíhwã ñi jʉmna yʉh caá. Pánih jʉmnit, bitaboodíh ñi bohénachah, ãta tʉ́i tagaá. Obohjeéhtih, tʉ́i beh joicánnit ñi jʉmʉchah, bitaboó yeebdíh ĩ jwʉ́ʉb bohéát caá náahap. Dios naáwát bʉocannidihjeh ñi beh joiná caá. Wébít jõóh macdihjeh ĩ nomat pah yeebbʉ́t bʉocannidihjeh ñi tʉ́i joiná caá. Jáap bohé jwíihnit ĩ jʉmat pah ñi jʉmna caá. 13Det jõóh macdih nomnit, wébít ĩ jʉm jwʉhna caá. Queét ĩ nihat pahjeh tigaá yeéb ñi jʉmʉp. Pánihna, “Nin yeejép caá. Con tʉ́ini caá”, yeebdíh ĩ niíj bohénachah yʉhna, páantjeh ñi beh joicán caá. 14Jeémátdih jeémpnitboó behnit ĩ jʉmna caá. Queét panihnit caá Dios naáwátdih tʉ́i míic bohénit ĩ jʉmʉp. Pánih bohéna, “Nin yeejép caá. Con tʉ́ini caá”, queétboó ĩ niíj jéihna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\