Hebreos 6

1- 2Pánihna, Dios naáwátdih chah jéihna, tʉ́i behnit panihnit jwĩ jʉm jĩíh. Cristoíh doonádih jwíih bohéna, nin pah jwĩ jéihyep jĩ: Jwiít cã́acwã jwĩ jenah joyátjĩhjeh jwĩ chãjachah, dedé pínah nihcap jĩ. Pánih chãjna, Diosdih jwĩ weñacap jĩ. Páant jwĩ chãjatjidih cádahnit, Cristodih jepahna, tʉ́iniboodíh tʉ́ʉt nʉʉmnít, caandíh jwĩ tʉ́i jenah joí jwíihip jĩ. Páant jwĩ jwíih jepahachah, nin pah jwiítdih ĩ jwíih bohénap jĩ: Ded pah Jesúíhwãdih daabáátdih, jwiít ã́ihwãdih ĩ teo jã́haatdihbʉt ĩ bohénap jĩ. Wʉnnitji ĩ jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát pínahdih, péeni yeó jáapdih caandíh jepahcannitdih Dios ã peéh chãjachah, bʉ́dí yeejép ĩ yapat pínah ã péacatdihbʉt ĩ jwíih bohénap jĩ. Páant ĩ jwíih bohéátjidih tʉ́i jéihna, chah jwĩ bohé jĩíh. 3Diosdih, ã naáwátdihbʉt chah jwĩ jéih jĩíh. Dios ã náahachah, jwiít nihat biícdih páant jwĩ chãjbipna caá. 4Obohjeéhtih, det pánih chãjcan, Diosdih ĩ cádahbipna caá. Pánih cádahnit, jwʉ́ʉb yéej chãjna, ĩ jéih jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmcán niít. Queét Cristodih jwíih jepahnit, “Ã́ih dooná yoobópdih caá ã jʉmʉp”, ĩt niíj jenah joyóp yʉh jĩ. Pánih jenah joinít, Dios queétdih ã tʉ́i ʉbatdih, Tʉ́ini Espíritu ĩjeéh ã jʉmatdihbʉt ĩt jéihyep wʉt yʉh jĩ. 5Dios naáwátdih joiná, tʉ́ini naáwát ã jʉmatdih ĩt jéihyep wʉt yʉh jĩ. Nin péeni yeó jáapna Dios ã maáh jʉmʉpboó ã wẽpatjĩh ã teo wáacatdihbʉt ĩt jéihyep wʉt yʉh jĩ. 6Pánih jéihna yʉhna, caandíh cádahna, Dios wʉ̃ʉ́hdih cruzboó ĩ jwʉ́ʉb mao yohat pah caá ĩ chãjap. Páant ĩ chãjachah enna, bita Cristodih ĩ deohbipna caá. Páant ĩ cádahachah, det queétdih ĩ jéih jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtcan niít. 7Nin pah caá ã jʉmʉp: Tʉ́ini baácdih mah ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wápchi mínah caanjĩ́h ã momni tʉ́i chíih jʉ̃óhnit, ã quehechah, ã jeémát pínahdih ã bíbohna caá. Caán baácdih Dios ã tʉ́i chãjna caá. Pánihat pah Diosdih cádahcan, ã naáwátdih chah bohénitdih ã tʉ́i teo wáacbipna caá. 8Obohjeéhtih, ded baácdih óot jʉmni pihna, yeejép yílipbʉt ã chíihichah, dedé pínah nihcan caá. Pánihni baácdih tʉ́i chãjcan, Dios ã cáo yohbipna caá. Páant ã cáo yohat pah caandíh cádahnitdihbʉt ã cáo yohbipna caá. 9Wã oinitaá, yeebdíh páant niíj naóhna yʉhna, “Cristodih cádahnit caá”, yeébboodíh wã niíj jenah joicán caá. Cristo ã tʉ́i ʉbnit ñi jʉmʉchah, tʉ́ini ñi chãjatdih wã jéihna caá. 10Jwiít nihat jwĩ tʉ́i chãjatji jíib jwĩ íip jwiítdih ãpĩ́ tʉ́i chãjna caá. Caandíh oina, bʉ́dí teonit, ã́ihwãdih ñipĩ́ tʉ́i teo wáacna caá. Páant ñi chãjachah enna, ã quíib bʉʉdcán niít. 11Pánihna, ñi jʉmat yoobó ñi jʉmat pah bóo bitadih tʉ́i oinit, ñi teo wáacat pínahdih yeebdíh jwĩ náah yacna caá. Páant ñi chãj cádahcat jíib jwĩ íip ã pebhboó yeebdíh ã tʉ́i chãjat pínahdih ñi tʉ́i jéihbipna caá. 12Yeéb yabh teonit ñi jʉmatdih jwĩ náah yaccan caá. Bita Cristoíhwã yeejép yapna yʉhna, “Jesús weemdíh ã tʉ́i teo wáacbipna caá”, niíj jenah joinít, caandíh ĩ cádahcan caá. Páant ĩ jʉmʉchah ennit, “Wã pebhboó yeebdíh wã tʉ́i chãjbipna caá”, jwĩ íip ã niijátji pah ã chãjbipna caá. Pánihna, queét ĩ chãjat pah, yeebbʉ́t ñi chãjaá. 13- 14Jon jã́tih Abrahamdih Dios ã wẽpatjĩh nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Meemdíh bʉ́dí wã tʉ́i chãjbipna caá. Pánih tʉ́i chãjna, ma jʉimenádih dawá wã cã́ac pooat tʉ́ʉtbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. Biíh caan páh wẽpni wihcah, caán ã wẽpatjĩhjeh ãt naáwáp wʉt jĩ. 15Páant ã niijátjidih náhninit, Abrahamboó ã tʉ́i páñachah enna, ã niijátji pahjeh Dios caandíh ãt tʉ́i chãjap wʉt jĩ. 16“Dios ã enechah, yoobópdih niijná caá wã chãjap”, jwiít cã́acwãboó jwĩpĩ́ niijná caá. Pánihna, chah jʉmni ã wẽpatjĩh niijnít, yoobópdih jwĩ niiját ã jʉmatdih jwĩ jʉ́ʉtna caá. Páant jwĩ niijíchah joinít, jwĩjeéh míic jʉ̃ihniboó “Ã niiját yoobópdih tigaá”, niíj jéihnit, ã jʉ̃ih cádahna caá. 17Obohjeéhtih, Dios Abrahamdih “Meemdíh wã tʉ́i chãjbipna caá”, ã niiját yoobópdih ã jʉmatdih jʉ́ʉtat tʉ́ʉt niijná, ã wẽpatjĩhjeh ãt naáwáp wʉt jĩ. Páant ã naáwátdih jéihnit, “Ã naáwát yoobópdih ã jʉmʉchah, caandíh ã tʉ́ʉt nʉʉmcán niít”, Abraham, ã jʉimenábʉt ĩt niíj jéihjip taga. Jwiít nihat ã́ihwãbʉt caandíh jwĩ jéihna caá. 18Dios ã jéih yeecan caá. Pánih yeecanni jʉmna, chéne naáwátjĩh ã niiját yoobópdih ã jʉmatdih jwiítdih ã jéihyana caá. Ã niijátdih joiná, ã wẽpatjĩhjeh ã niijátdihbʉt joiná, caandíh ã tʉ́ʉt nʉʉmcát pínahdih jwĩ jéihna caá. Páant ã jʉmatdih jéihna, ã pebhna jwiítdih ã ʉb bejat pínahdih ʉ́ʉmcanjeh jwĩ wẽi pã́ina caá. 19- 20Pánih wẽi pã́ina, caandíh jwĩ tʉ́i jenah joí cádahcan niít. Sacerdotewã ĩ chah maáta cã́acwãdih ʉʉ́bh wʉ̃hat tʉ́ʉt niijná, Dios ã jʉmni tólihna waadnít, wʉ́ʉpni yégueh jãh yaíhni chóodih ĩpĩ́ yap waadáp wʉt jĩ. Páant ĩ chãjat pah, jwĩ́ih pínahdih Diosdih ʉʉ́bát tʉ́ʉt niijná, Jesúsbʉt Dios pebhna ãt waad béjep wʉt jĩ. Pánihna, Jesús páantjeh sacerdotewã ĩ chah maáh Melquisedec panihni jʉmna, Dios ã jʉmʉpboó jwiít ã́ihwãdih ã waóh waadáchah, jwiítbʉt jwĩ jéih waadbípna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\