Hebreos 7

1Melquisedecboó Salem wʉ̃t jʉmni tʉ́tchidih moón ĩ maáh, caanjéh mʉntih sacerdotebʉt jʉmna, Dios wẽpnidih ʉʉ́bhni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Maátadih Abrahamwã míic mao yap yohnit, ĩ jwʉ́ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́chah, Melquisedec caandíh jwãáádih ãt jʉibínap wʉt jĩ. Pánih jwãáh jʉibínit, “Nin Abrahamdih bʉ́dí ma tʉ́i chãjaá”, Diosdih ãt niíj ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ. 2Páant ã jwãáát pínah jã́tih, Abrahamboó caandíh eníhcannitdih míic mao yap yohnitji, maátaíh bií déedih ãt ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́p wʉt jĩ. Páant ã ʉb jʉ̃óhnidih chénat pah téihya poómpdih jenah ennit, biíc poómpdih Melquisedecdih ãt wʉ̃hʉp wʉt jĩ. “Melquisedec”, niijná, “Tʉ́i chãjni maáh”, niijná ĩt chãjap wʉt jĩ. “Salem”, niijná, “Tʉ́i jʉmni”, niijná ĩt chãjap wʉt jĩ. Pánihna, caán Salem tʉ́tchidih moón ĩ maáh jʉmna, “Chah maáh tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtni”, caandíh ĩt niijíp wʉt jĩ. 3Melquisedec ã mánadih, ã nʉowãdihbʉt ĩ daacát ã wihcan caá. Ã cã́ac jʉmatdih, ã wʉnatdihbʉt ĩ daacát ã wihcan caá. Pánih jʉmna, páantjeh ã jʉmna caá. Páant ã jʉmatdih jéihna, ded pah Dios wʉ̃ʉ́h Cristobʉt páantjeh sacerdote ã jʉmatdih jwĩ jéihna caá. Pánihna, Cristo sacerdote ã jʉmat pah Melquisedecbʉt sacerdote ã jʉmna caá. 4Melquisedec oboh jʉmni ã nihcatdih ñi tʉ́i náhninaá. Chah maáh jʉmna, Diosdih Abraham ã tʉ́yat pínahdih ãt ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ. Abrahamboó jwĩ nʉowãji ĩ maáh yoobát jʉmna yʉhna, Melquisedec chah maáh ã jʉmatdih jéihna, ã ʉb jʉ̃óhni biíc poómpdih caánboodíh ãt wʉ̃hʉp wʉt jĩ. 5Moisésji nihat judíowãdih páant ãt wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánih wʉtna, Leví ã jʉimená sacerdotewã ĩ jʉmʉchah, ĩ déewã ĩ wʉ̃hat pínahdih ãt ʉbat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Ĩ déewã Abraham ã jʉimená ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Leví Abraham jʉima ã jʉmʉchah, ã jʉimenábʉt Abraham jʉimená ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Nihat Abraham jʉimená jʉmna yʉhna, Leví jʉimená sacerdotewã jʉmnit, ĩ déewã ĩ wʉ̃hatdih ĩpĩ́ ʉbʉp wʉt jĩ. 6Obohjeéhtih, Melquisedecboó Leví jʉima nihcan yʉhna, Abraham ã wʉ̃hatdih ãt ʉbʉp wʉt jĩ. “Meemdíh wã tʉ́i chãjbipna caá”, Dios ã niijní Abraham ã jʉmʉchah yʉhna, Melquisedecboó caandíh Dios ã tʉ́i chãjat pínahdih ãt ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ. 7Nindih jwiít nihat jwĩ jéihna caá: Chah jʉmniboó nʉmp jʉmnidih tʉ́i chãjat pínahdih ãpĩ́ ʉʉ́bhna caá. Pánih jéihnit, Melquisedecboó pánih ʉʉ́bhni ã jʉmʉchah, Abraham chah ã jʉmatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. 8Jwiít cã́acwã jwĩ wʉ̃hatdih ʉbnit sacerdotewã, cã́acwãjeh jʉmna, wʉnnit pínah ĩ jʉmna caá. Obohjeéhtih, Melquisedecboó Abraham ã wʉ̃hnidih ʉbniji báadhni ã jʉmna caá. Dios naáwátdih naóh yapanit daácna, ã wʉnatjidih naóhcan, “Páantjeh báadhni caá”, niijná ĩt chãjap wʉt jĩ. 9Bʉʉ moón Leví jʉimená jʉmnit sacerdotewã, Dios ã wʉ̃hat tʉ́ʉtatdih ĩ ʉbna caá. Páant ĩ ʉbʉchah yʉhna, Abraham Melquisedecdih wʉ̃hna, nihat Leví jʉimená ĩ wʉ̃hat pínah panihnidihbʉt Melquisedecdih wʉ̃hna ãt chãjap wʉt jĩ. 10Melquisedecdih Abraham wʉ̃h láa, ã jʉima Levíboó ãt cã́ac jʉm jwʉhcap wʉt jĩ. Pánihna, Melquisedec Abrahamdih jwãáhna, Leví pínahdihbʉt ãt jwãááp wʉt jĩ. Leví, ã jʉimenábʉt Melquisedecdih wʉ̃hnit panihnit jʉmna, caán nʉmp ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. 11Moisésji wʉtnit, Leví ã déewãdihbʉt sacerdotewã ãt jʉmat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Ã wʉtat pahjeh queét sacerdotewã nʉñʉ́pwãdih mao cáo wʉ̃hnit, cã́acwãdih ĩt ʉʉ́bh wʉ̃hʉp wʉt jĩ, Dios ã enechah, tʉ́init ĩ jʉmat pínah niijná. Páant ĩ chãjachah, tʉ́i yoobópdih jʉmna nihna, biíh sacerdotedih jwĩta náahcan tagaá. Obohjeéhtih, pánih jʉmcan, biíh sacerdote Melquisedec panihnidih bʉʉ jwĩ náahna caá. Pánihna, Leví jʉima Aarónji ã jʉimená poómpdih moón sacerdotewãdih bʉʉ jwĩ náahcan caá. 12Sacerdotewãdih Dios tʉ́ʉt nʉʉmnít, jwiítdih ã wʉtatdihbʉt tʉ́ʉt nʉʉmát caá náahap. 13Dios Moisésjidih wʉtat tʉ́ʉtnit, Leví jʉima Aarón ã jʉimená poómpdihjeh sacerdotewã ãt waadáát tʉ́ʉtʉp wʉt yʉh jĩ. Páant ã wʉtʉchah yʉhna, jwĩ Maáh Jesús Leví jʉima nihcan caá. 14Judá jʉimená poómpdih bóo ã jʉmatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. Obohjeéhtih, Moisés sacerdotewã waadánit, Judáíh poómpdih moondíh ãt waadácap wʉt jĩ. 15Caandíh jéihna, nindihbʉt jwĩ tʉ́i jéihna caá: Bʉʉ Dios jáap ã waadáni sacerdote Cristo Melquisedec panihni ã jʉmna caá. 16Jon jã́tih jʉmnit sacerdotewã pínah Dios ã wʉtat pahjeh Levííh poómpdih moonjéh ĩt waadáp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, Leví jʉima nihcah yʉhna, páantjeh jʉmna, Cristo sacerdote ãt waadáp wʉt jĩ. 17Nin pah Dios ãt niijíp wʉt jĩ: “Meém páantjeh sacerdote ma jʉmbipna caá. Melquisedec sacerdote ã jʉmat pahjeh mʉntih meembʉ́t sacerdote ma jʉmbipna caá”, Dios ã wʉ̃ʉ́hdih ãt niijíp wʉt jĩ. 18- 19Moisésji ã wʉtatdih jepahíhna yʉhna, jwiít cã́acwã yoobópdih jwĩ jéih jʉmcan caá. Pánihna, caán ã jwíih wʉtatji yoobópdih jwĩ jʉmat pínahdih ã teo wáaccah, Dios caandíh ãt cádahap wʉt jĩ. Pánih cádahnit, jwĩ Maáh ã wʉn wʉ̃hatdih jwĩ tʉ́i jenah joyát jíib Dios jwiítdih ã tʉ́i ʉbna caá, ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Páant ã chãjachah, caandíh tʉ́i jéih ʉʉ́bhnit, ã pebhboó yoobópdih jwĩ jʉmat pínahdih jwĩ wẽi pã́ina caá. 20Cristodih sacerdote waadána, ã wẽpatjĩh naóhnit, Dios caandíh ãt waadánap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, ã wẽpatjĩh naóhcanjeh, bita sacerdotewãdih ãt waadánap wʉt jĩ. 21Cristoboodíh sacerdote waadánit, Dios caandíh nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Weém, ma Maáh, wã wẽpatjĩh meemdíh yoobópdih wã naóhna caá. Pánih wẽp naóhna, meemdíh wã jenah joyátdih wã tʉ́ʉt nʉʉmcán niít. Páantjeh sacerdote ma jʉmbipna caá”, Dios Cristodih ãt niijíp wʉt jĩ. 22Pánih wẽp naóhna, Jesús jwiítdih ã tʉ́i ʉbat pínahdih niijná, ãt chãjap wʉt jĩ. “Cã́acwãdih wã tʉ́i ʉbbipna caá”, niijná, Dios Jesúsdih ãt wah deyanap wʉt jĩ. Pánihna, Jesús ã wʉn wʉ̃hatdih tʉ́i jenah joinít, Dios ã niijátji yoobópdih ã jʉmatdih jwĩ jéihna caá. 23Jwíih jʉmnit sacerdotewã ĩ wʉnʉchah, bita ĩpĩ́ tʉ́ʉt nʉʉ́m waadáp wʉt jĩ. Pánihna, dawá sacerdotewã ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. 24Obohjeéhtih, Jesúsboó páantjeh ã jʉmʉchah, caandíh tʉ́ʉt nʉʉmní sacerdote pínahdih jwĩ náahcan caá. 25Jesús páantjeh jʉmna, ã́ih cã́acwãdih ã ʉʉ́bh cádahcan caá. Pánih ʉʉ́bhna, nihat caandíh jepahnitdih ã tʉ́i ʉbna caá, Dios pebhboó ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Pánihna, Jesúsjeh yoobópdih jwiítdih tʉ́i ʉbni ã jʉmna caá. 26Cã́acwã jwĩ chãjat pah yeejép chãjni nihcan, Jesúsdih yéej chãjat peéh ã wihcan caá. Yeejépwã cãtíh jʉmnijidih jeáboó ʉb bejnit, nihat cã́acwã chah maáh Dios ãt waadánap wʉt jĩ. Pánih jʉmna, Jesús sacerdotewã ĩ chah maáhbʉt jʉmna, jwiítdih tʉ́i teo wáacni ã jʉmna caá. 27Bita sacerdotewã ĩ jʉmat pah nihcan caá. Queétboó yeó jáap jʉmat pah nʉñʉ́pwãdih mao cáo wʉ̃hna, queétjeh ĩ yéej chãjat jíib jwíih wʉ̃hnit, tʉ́ttimah, cã́acwã ĩ yéej chãjat jíibbʉt ĩpĩ́ wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Dawá láa páant ĩt chãjap wʉt jĩ, cã́acwãdih Dios ã tʉ́i enat pínah niijná. Obohjeéhtih, Jesúsboó biíc láajeh wʉn wʉ̃hna, caanjéh ã́ih bácahdih míic wʉ̃hnit, cã́acwãdih ĩ yéej chãjat peéh ãt jíib chãjap wʉt jĩ. 28Moisésji ã wʉtat pah sacerdotewã ĩ maáta pínahdih cã́acwãdih ĩ waadát tʉ́ʉtʉchah, yéejat wihcannit ĩt nihcap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, caán tʉ́ttimah, Dios wẽp naóhna, ã wʉ̃ʉ́h páantjeh yéejat wihcanniboodíh sacerdotewã ĩ chah maáh ãt waadánap wʉt jĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\