Hebreos 8

1Caán nihatdih naóhna, nindih bácah yeebdíh naóhna caá wã chãjap: Sacerdotewã ĩ chah maáh panihni Jesús jwiítdih teo wáacni, jeáboó Dios ã jéihyepmant bóo bʉwámant ã chʉ́ʉdna caá. 2Pánih chʉ́ʉdnit, jwiít ã́ihwãdih ãpĩ́ ʉʉ́bhna caá. Nin baácboó jʉmni, cã́acwã ĩ chãjniji Dioíh mʉʉ́boó sacerdotewã Dioíh cã́acwãdih ĩpĩ́ ʉʉ́bhna caá. Obohjeéhtih, Jesús jeáboó Dios ã chãjni mʉʉ́ yoobát diítboó jʉmna, jwiít ã́ihwãdih ãpĩ́ ʉʉ́bhna caá. 3Nihat nin baácdih moón sacerdotewã ĩ maáta nʉñʉ́pwãdih ĩpĩ́ mao cáo wʉ̃hna caá. Páant queétdih Dios ãt wʉtʉp wʉt jĩ, cã́acwã ĩ yéej chãjat peéh ĩ jíib chãjat pínah niijná. Jwiítdih teo wáacni sacerdotedihbʉt mao cáo wʉ̃hat panihnidih Dios ãt wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, jwĩ yéejat peéh ã jíib chãjat pínah niijná. Páant ĩ wʉ̃hat pahjeh mʉntih, Cristo jwĩ yéejat jíib caanjéh ãt míic wʉ̃hʉp wʉt jĩ, Dios jwiítdih ã wẽi enat pínah niijná. 4Nin baácboó sacerdotewã wãát jʉmna caá. Pánihna, Jesúsboó nin baácboó páantjeh jʉmna nihna, sacerdote ãta jéih jʉmcan tagaá. 5Nin baácboó jʉmnit sacerdotewã nin baácdih jʉmni Dioíh mʉʉdíhjeh ĩ teo wʉ̃hna caá. Cã́acwã caán mʉʉdíh chãjna, jeáboó jʉmni mʉʉ pánihni ĩt chãjap wʉt jĩ. Páant ã jʉmʉchah, jeejíboó Moisésdih Dios ã́ih mʉʉ́ pínahdih chãjat tʉ́ʉtnit, “Meemdíh wã naáwát pahjeh mʉntih wĩ́ih mʉʉdíh, nihat caán diítboó jʉmnidihbʉt tʉ́i yoobópdih ma chãjat tʉ́ʉtʉp”, ãt niijíp wʉt jĩ. 6Obohjeéhtih, jeáboó jʉmni Dioíh mʉʉ́ nin baácboó jʉmni mʉʉ́ chah tʉ́ini ã jʉmna caá. Pánihna, Jesús sacerdote jʉmna, ã tewatboó nin baácdih jʉmni sacerdotewã ĩ tewat chah caá ã jʉmʉp. Dios Moiséswãdih “Yeebdíh wã wʉtatdih jepahnit, wãjeéh ñi tʉ́i jʉmbipna caá”, ãt niíj naáwáp wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, jwiítdih “Jesús yeebdíh ã wʉn wʉ̃hatboodíh tʉ́i jenah joinít, wãjeéh ñi tʉ́i jʉmbipna caá”, ãt niíj naáwáp wʉt jĩ. Queétdih ã naáwátji chah jwiítdih ã naáwát ã jʉmna caá. Pánihna, Jesúsboó jwiítdih tʉ́i ʉbni jʉmna, nin baácboó jʉmnit sacerdotewã chah wẽpni ã jʉmna caá. 7Ã jwíih wʉtatjidih yoobópdih jéih jepahcan, cã́acwã ãjeéh ĩt jéih jʉmcap wʉt jĩ. Ã wʉtatjidih jwĩ jéih jepahachah nihna, biíh naáwátdih Dios ãta naóhcan tagaá. 8Obohjeéhtih, ã wʉtatjidih ĩ tʉ́i jepahcatdih enna, ã́ih cã́acwãdih jʉ̃ihna, nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Nin wã niijátdih ñi tʉ́i joyoó: Tʉ́ttimah, nihat wĩ́ih cã́acwã, Israel jʉimenádih, Judá jʉimenádihbʉt jáap naáwátdih wã naóhbipna caá. 9Ĩ nʉowã Egipto baácboó jʉmnitjidih bacanit, ded pah wãjeéh ĩ tʉ́i jʉmat pínahdih queétdih wã naáwáp yʉh jĩ. Obohjeéhtih, páant wã naáwátdih ĩ joí cádahap jĩ. Páant ĩ cádahatdih ennit, weembʉ́t queétdih wã cádahap jĩ. Páant queétdih wã naáwátji pah jwʉ́ʉb naóhcan, mácah wã naóhbipna caá. 10Tʉ́ttimah nihat Israel jʉimenádih nin pah wã naóhbipna caá: Wã wʉtatdih yeebdíh wã tʉ́i náhniabipna caá. Páant wã náhnianachah, ñi tʉ́i wẽi jepahbipna caá. Weém ñi Maáh jʉmna, yeebdíh wã en daobípna caá. Yeéb wĩ́ihwã jʉmna, weemdíhjeh ñi ʉʉ́bhbipna caá. 11Pánihna, caán láa teo wʉ̃hnit dée, maáta déebʉt nihat weemdíh tʉ́i jéihnit míicjeh ĩ jʉmbipna caá. Pánih jéihnit jʉmna, det ĩ déewãdih nin pah ĩ míic niíj bohécan niít: ‘Ded pah jwĩ Maáh Dios ã jʉmatdih ma jéihyeé’, ĩ niijcán niít. 12Pánihna, ĩ yéej chãjatjidih yohnit, queétdih peéh chãjcan, caandíh chéneji wã jwʉ́ʉb náhnican niít”, Dios ãt niijíp wʉt jĩ. 13Pánihna, jáap naáwátdih naóhna, ã jwíih naáwátji ãt cádahat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Caán máa naáwátjidih jáap naáwátboó jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmní ã jʉmna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\