Hebreos 9

1Dios Moisésjidih jwíih wʉtna, ded pah cã́acwã caandíh ĩ weñat pínahdih ãt naáwáp wʉt jĩ. Nin baácdih moón caandíh ĩ weñat pínah mʉʉdíh ded pah ĩ chãjat pínahdihbʉt ãt naáwáp wʉt jĩ. 2Caán mʉʉdíh nʉñʉ́pwã chóojĩh ĩt wãapáp wʉt jĩ. Caán mʉʉ́ diítboó chéne tólih ĩt chãjap wʉt jĩ. Ĩ jwíih waád jʉibíni tólih “Dioíh tólih”, ĩt niijíp wʉt jĩ. Caán tólihboó ĩ jií cáagat nahna ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Cáagat naabʉ́t ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán cáagat naajíh sacerdotewã Diosdih ĩ wʉ̃hni pan naaná ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 3Wʉ́ʉpni yégueh chóojĩh ĩ jãh yaíhni tã́ahmant biíh tólih ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán “Dios ã jʉmat tólih”, ĩt niijíp wʉt jĩ. 4Caán tólihboó chej jʉmnidih cáagnit ĩ cáwat naá ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán naá orojĩh ĩ chãjni wʉt jĩ. Orojĩh ĩ chãjni paihbʉt caanjĩ́h ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caan páih diítna orojĩh ĩ chãjni pamap ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caan pámap diítna “maná”, ĩ niijní ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caan páih diítna Aaróníh íoh cajat nahbʉt chíih yabacni jʉm, Dios ã wʉtatdih ã daác bʉ́ʉdhniji chéne jeé naanábʉt ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 5Caan páih wãáp lajni naajíh chéne ángelwã orojĩh ĩ pãp dodhnit ĩt jwãáh ñʉhʉp wʉt jĩ. Queét ángelwã Dios caanjĩ́h ã jʉmatdih jʉ́ʉtna ĩt chãjap wʉt jĩ. Pánihna, caanjĩ́h jʉmna, Dios cã́acwã ĩ yéejatdih ãpĩ́ yohop wʉt jĩ. Caán mʉʉdíh bóodih páant bóojeh tigaá wã naóh jwʉhʉp. 6Caán mʉʉdíh ĩ tʉ́i ámohat tʉ́ttimah, sacerdotewã yeó jáap jʉmat pah jwíih waád jʉibíni tólihdih waadnít, Dios ã wʉtat pah ĩpĩ́ chãjap wʉt jĩ. 7Sacerdotewã ĩ chah maáhjeh biíh tólihboó jópchi jʉmat pah biíc láa ã waadát yeó jáapdihjeh ãpĩ́ waadáp wʉt jĩ. Pánih waadnít, ĩ maoni nʉñʉ́p ĩ wʉ̃hni pínah meépdih caanjĩ́h jʉmni paih wãapátdih ãpĩ́ chíanap wʉt jĩ, caán meépdih ennit, Dios cã́acwã ĩ yéejatdih ã yohat pínah niijná. Meépdih ʉb bejcan, ãpĩ́ jéih waadcáp wʉt jĩ. Diosdih ʉʉ́bát tʉ́ʉt niijná, caanjéh ã yéej chãjatji, nihat bita judíowã ĩ jéihca naáh yéej chãjatji jíibbʉt meépdih ãt ʉb waad béjep wʉt jĩ. 8Páant Dios ã chãjatjijĩh Tʉ́ini Espíritu nin pah jwiítdih ã jéihyana caá: Moisésdih ã chãjat tʉ́ʉtni mʉʉ́ Dios ã jʉmat tólihboó cã́acwã ĩt jéih waadcáp wʉt jĩ. Sacerdotewã ĩ chah maáhjeh caanná ãt jéih waadáp wʉt jĩ. Pánihna, Moisésdih ã chãjat tʉ́ʉtniji mʉʉ́ páantjeh ã jʉmʉchah nihna, jwiít cã́acwãjeh Diosdih jwĩta jéih ʉʉ́bhcan tagaá. 9Diosdih ĩ weñat mʉʉ́ ded pah ã jʉmatji, caán diítboó ded pah ĩ chãjatjidihbʉt naóhna, jwiít bʉʉ moondíh nindih Dios bohéna caá ã chãjap: Cã́acwã Diosdih weñat tʉ́ʉt niijná, nʉñʉ́pwãdih mao cáo wʉ̃hna yʉhna, Dios ã náah yacat pah tʉ́init ĩt nihcap wʉt jĩ. Pánih chãjna yʉhna, ĩ́ih caolih páantjeh yéejni jʉmna, Diosjeéh ĩt jéih jʉmcap wʉt jĩ. 10Nin pah ĩpĩ́ chãjap wʉt jĩ: Nʉñʉ́pdih mao cáo wʉ̃h, jeémp, babh, ĩ́ih bácahnadih chocna, Moisés ã wʉtatji pah Diosdih ĩpĩ́ weñep wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, caán wʉtat pah chãjna yʉhna, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát déedih queétdih ãt teo wáaccap wʉt jĩ. Pánihna, Dios jáap bohéátdih ã naáwát tʉ́ttimah, jon jã́tih bóo wʉtatboó dedé pínah nihcan caá. 11Obohjeéhtih, jwiítdih tʉ́i chãjat tʉ́ʉt niijná, Cristoboó sacerdotewã ĩ chah maáh yoobát jʉmnit, ãtát jʉ̃ʉ́wʉ́p wʉt jĩ. Pánih maáh jʉmna, jeáboó jʉmni Diosdih weñat mʉʉ́ yoobátdih ãt waadáp wʉt jĩ. Caán jeáboó jʉmni mʉʉ́ nin baácboó cã́acwã ĩ chãjni mʉʉ́ chah tʉ́ini ã jʉmna caá. 12Cristo Dios ã jʉmʉpboó cabra meépdih, jiwi meépdih Diosdih wʉ̃hat tʉ́ʉt niijná, ãt ʉb waadcáp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, biíc láajeh jwiítdih wʉn wʉ̃hna, ã́ih meép panihnidihjeh ãt ʉb waadáp wʉt jĩ. Pánih ʉb waadnít, jwĩ yéejatdih ã yohochah, jwiítboó páantjeh Diosjeéh jwĩ jʉmbipna caá. 13Dios Moisésdih ã wʉtatjiboó “Wʉnnitdih ñi chʉ̃ʉ́ʉ́chah, ñíih bácahdih quei pánihni ã naácna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. Pánihna, ĩ́ih bácah quei pánihnidih chocat tʉ́ʉt niijná, cabra meép, jiwi meép, jiwiwãdih ĩ cáwatji jõóhjĩhbʉt sacerdotewã queétdih ĩpĩ́ choj jã́hanap wʉt jĩ. 14Páant ĩ chãjachah yʉhna, queétdih ãt tʉ́i teo wáaccap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, Cristo wʉnna, ã́ih meépboodíh ã yoh wʉ̃hʉchah, jwiítdih bʉ́dí ã teo wáacna caá. Caán yéejat wihcanni jʉmna, cruzboó wʉnna, Tʉ́ini Espíritu páantjeh jʉmni ã teo wáacatjĩh, caanjéh ã́ih bácahdih Diosdih ãt wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Pánih chãjna, jwĩ yéejatdih yohnit, iiguípna jwĩ bejat déejidih ãt tʉ́i ʉbʉp wʉt jĩ. Páant ã tʉ́i ʉbnit jʉmna, “Yéejat peéh weemdíh wihcan caá”, jwĩ niíj jéihna caá. Pánih jʉmna, Dios, páantjeh jʉmni ã náahat pahjeh chãjnit jwĩ jʉmna caá. 15Moisés ã wʉtatjidih jepahna yʉhna, ĩ yéejat peéh queétdih páantjeh ã jʉmʉchah, cã́acwã Diosjeéh ĩt jéih jʉmcap wʉt jĩ. Páant ĩ jʉmʉchah, nin jáap naáwátdih naóhnit, “Cristoboó ã wʉn wʉ̃hatjĩhjeh cã́acwãdih wãjeéh wã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtbipna caá”, Dios ãt niijíp wʉt jĩ. Páant ã niijátji pah, ĩ yéejatdih yohnit, ã ñíonitdih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, Cristo ãt wʉn wʉ̃hʉp jĩ. Páant ã tʉ́i ʉbʉchah, páantjeh ãjeéh jwiít ã́ihwã jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá. Pánih jʉmna, ã́ihwãdih Dios ã wʉ̃hat pínahdih jwĩ bíbohbipna caá. 16- 17Cã́ac ã wʉnat pínah jã́tih, ã déewãdih ã wʉ̃hat pínahdih ãpĩ́ daác jwejna caá. Obohjeéhtih, ã bʉʉd jwʉ́hcah, ã́ih bií déedih ã déewã ĩ jéih ʉb jwʉhcan caá. Ã wʉnat pínah jã́tih ã daác jwejni nʉ́o dedé pínah nihcan caá. Obohjeéhtih, ã wʉnat tʉ́ttimah, ã daacátji pahjeh ã́ih bií déejidih ĩ ʉbbipna caá. 18Páant ã wʉncah, caán nʉ́o dedé pínah ã nihcat pahjeh mʉntih, nʉñʉ́pdih ĩ maocah, Dios Moisésdih ã niijátjibʉt dedé pínah ãta nihcan tagaá. 19Dios ã wʉtatdih Moisésji nihat ã́ih cã́acwãdih ãt naóh beedánap wʉt jĩ. Pánih naóh péanit, jiwi meép, cabra meépdih mahjĩh ãt widip wʉt jĩ. Tʉ́ttimah, oveja yoócdih ĩ dʉʉani, hisopo wʉ̃t jʉmni yílip biícdih nah chéonit, ãt taj báahanap wʉt jĩ. Pánih taj báahanit, Dios ã wʉtatdih ã daácni tólihdih, nihat cã́acwãdihbʉt ãt choj jã́hanap wʉt jĩ. 20Pánih choj jã́hanit, nin pah Moisés queétdih ãt niijíp wʉt jĩ: “Dios nin ã wʉtatjidih jwiítdih ã jepahat tʉ́ʉtʉp jĩ, ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Pánihna, caán meépdih enna, ã naáwát yoobópdih ã jʉmatdih jwĩ jéihna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. 21Tʉ́ttimah, caán tólihdih cã́acwãdihbʉt ã choj jã́haat pahjeh mʉntih, Diosdih ĩ weñat pínah mʉʉdíh, nihat caán diítboó jʉmnidihbʉt ãt choj jã́hanap wʉt jĩ. 22Páant tigaá, Dios ã wʉtat pah, meépdih yoh wʉ̃hat caá náahap, cã́acwã ĩ yéejatdih ã yohat pínah niijná. Biquí láanajeh cã́acdih quei pánihni ã jʉmʉchah, meépdih yoh wʉ̃hcan, mahjĩhjeh chocat pínahdih Dios ãt wʉtʉp wʉt jĩ. Meép panihnijĩh choccannidih, Dios cã́aquíh yéejatdih ã quíib bʉʉdcán niít. 23Pánihna, nin baácboó jʉmni Diosdih ĩ weñat mʉʉ́, nihat caán diítboó jʉmnibʉt quei wíhcanni panihni ã jʉmat pínah niijná, nʉñʉ́p meépdih yoh wʉ̃hat ãpĩ́ náahap wʉt jĩ. Moiséswã caán mʉʉdíh jeáboó jʉmni mʉʉ pánihni ĩt chãjap wʉt jĩ. Jeáboó jʉmni mʉʉ́ Dioíh mʉʉ́ yoobát ã jʉmʉchah, chah tʉ́ini meép panihnidih yohat caá náahap. 24Nin baácdih bóo Diosdih ĩ weñat mʉʉ́ cã́acwã ĩ chãjnidih Cristo ãt waadcáp wʉt jĩ. Caán mʉʉdíh waadcánjeh, yoobópdih jeáboó ãt bejep wʉt jĩ, Dios ã jʉmʉpboó jwiítdih ʉʉ́bát tʉ́ʉt niijná. 25Nin baácdih moón sacerdotewã ĩ maáta jópchi jʉmat pah Diosdih weñat tʉ́ʉt niijná, ã jʉmni tólihboó nʉñʉ́p meépdih ĩpĩ́ ʉb waadáp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, Cristo biíc láajeh wʉnna, ã́ih meép panihnidih Dios ã jʉmat tólih yoobátboó ãt ʉb waadáp wʉt jĩ. 26Cristo dawá láa waadná nihna, nin baácdih Dios ã chãjat tʉ́ttimah, nihat cã́acwã jwĩ yéej chãjatji jíib, dawá láa caandíh wʉn wʉ̃hat ãta náah tagaá. Obohjeéhtih, nin péeni yeó jáapna jwĩ yéejatdih yohat tʉ́ʉt niijná, nin baácboó biíc láajeh cã́ac jʉmnit, ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. 27Nihat cã́acwã biíc láajeh jwĩ wʉnna caá. Páant jwĩ wʉnat tʉ́ttimah, tʉ́initdih, yeejépwãdihbʉt Dios ã ñíobipna caá, yeejépwãdih peéh chãjat tʉ́ʉt niijná. 28Biíc láajeh jwĩ wʉnat pah, dawá cã́acwã jwĩ yéejatdih yohat tʉ́ʉt niijná, Cristobʉt biíc láajeh ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Tʉ́ttimah, ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá, páant mʉntih. Pánih jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhnit, jwĩ yéejatdih yohat tʉ́ʉt niijná, ã jwʉ́ʉb wʉn wʉ̃hcan niít. Obohjeéhtih, jwiít caandíh wẽi pã́initdih ʉbʉdih ã jʉ̃óhbipna caá, páantjeh ã pebhboó Diosjeéh jwĩ jʉmat pínah niijná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\