San Juan 21

1Tʉ́ttimah, jwiít siete ã bohénitjidih Tiberias íim jwẽ́ejdih Jesús ã jwʉ́ʉb jígohop jĩ. Nin pah ã jʉmʉp jĩ: 2Jwiít biícdih jʉmnit, Simón Pedro, Tomás “Waláhni”, jwĩ niíj ejni, Natanael Galilea baác Caná tʉ́tchidih bóo, jwiít chénewã Zebedeo weh, bita chénewã Jesús ã bohénitji, páant moón jwĩ jʉmʉp jĩ. 3Páant moón jwĩ jʉmʉchah, Simón Pedro jwiítdih nin pah ã niijíp jĩ: —Weém queéj jʉ́ʉt mawadih bejna caá wã chãjap, ã niijíp jĩ. —Jwiítbʉt majeéh jwĩ bejmi caá, jwĩ niijíp jĩ. Páant niíj, dei jʉibí, jãáj chóodih waadnít, íimdih jwĩ pʉ́ʉd bac bejep jĩ. Pánih pʉ́ʉd bac bejnit, nihat chei jwĩ jʉ́ʉt mawachah yʉhna, queejwã́ ĩ chʉ̃ʉ́hcap jĩ. 4Baáb báahachah, Jesús íim jwẽ́ejdih ã ñʉhʉchah, jwĩ enep yʉh jĩ. Obohjeéhtih, caandíh jwĩ beh encap jĩ. 5Pánih ñʉhna, jwiítdih nin pah ã niíj ej ʉʉ́bh joyóp jĩ: —¿Wã déewãá, queejwã́dih ñi bid jʉicá? ã niijíp jĩ. —Wihcan caá, jwĩ niíj jepahap jĩ. 6Páant jwĩ niíj jepahachah joinít, nin pah Jesús ã jwʉ́ʉb niíj ejep jĩ: —Jéihyepmant bóo bʉwáboó ñíih ñʉodíh ñi yoh báaha en tigaá, ã niijíp jĩ. Páant ã niijíchah joinít, caán ñʉodíh yoh báahana, dawá queejwã́ ĩ chʉ̃ʉ́ʉ́chah joinít, jwĩ́ih ñʉodíh jwĩ wái ñaha bojop yʉh jĩ. Obohjeéhtih, tʉb dawá ĩ jʉmʉchah, jãáj chóoboó jwĩ jéih ʉb yaccap jĩ. 7Páant dawá ĩ jʉmʉchah, Jesúsdih jwĩ jwíih jwãáh láa biíc yoobó ã yapatjidih náhninit, weémboó, Jesús bʉ́dí ã oini, —Jwĩ Maáh caá, Pedrodih wã niijíp jĩ. Páant wã niijíchah joinítjeh, ã tóo dʉg jwejni yégueh chóodih jwʉ́ʉb dʉó ámoh chéonit, ñaáp báah bejnit, Jesús pebhna ã yaáh ñáan bejep jĩ. 8Páant ã yaáh ñáan bejechah, caán ñʉodíh teonit, jwiítboó jãáj chóojĩh jwĩ wái ñáan jʉibínap jĩ. Íim tac yoob póhba ã nihcan jĩí, tʉ́i jwẽ́ej bʉʉgdíhjeh jwĩ jʉmʉp jĩ. 9Pánih wái ñáan jʉibínit, Jesús ã chãjni tʉ́i iigní tʉʉ tãóhjih queejwã́ pan biícdih ã lajachah, jwĩ enep jĩ. 10Páant jwĩ ñáan jʉibínachah, Jesús nin pah jwiítdih ã niijíp jĩ: —Bʉtéh ñi jʉ́ʉt maonitdih daocánnit ñi ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́, ã niijíp jĩ. 11Páant ã niijíchah joinít, Simón Pedro jãáj chóodih waadnít, ñʉodíh watnit, óon coahboó ã wái ñáan jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. Dahwanit míicjeh ciento cincuenta y tres queejwã́ ĩ jʉmʉp jĩ. Páant moón dawá ĩ jʉmna yʉhna, caán ñʉodíh ĩ boloh wáicap jĩ. 12Pánihna, Jesús jwiítdih nin pah ã jwʉ́ʉb niijíp jĩ: —Ñi jeémp jáa jʉ̃ʉ́wʉ́, ã niijíp jĩ. Páant ã niijíchah joinít, ã pebh jʉibínit, caandíh en poonit jʉmna, “Jwĩ Maáh caá”, niijná, jwiít jwĩ ʉʉ́bh joí encap jĩ. 13Páant ã pebh jwĩ jʉibínachah, Jesús queéj pan biícdih nah teonit, jwiítdih ã wʉ̃hʉp jĩ. 14Caán yeó jáapdih ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, jwiítdih biíc peihcanni láa míic jʉ́ʉtna ã chãjap jĩ. 15Páant jwĩ jeémp péaat tʉ́ttimah, Jesús Simón Pedrodih yʉʉ́pbit nʉmah bejnit, nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ: —Simón, Jonás wʉ̃ʉ́h, ¿queét ĩ oyat chah weemdíh ma oi niít? ã niijíp jĩ. —Wã oina caá, Maá. Wã oyatdih ma jéihna caá, ã niíj jepahap jĩ. —Pánih oina, wĩ́ih oveja weh panihnitdih ma tʉ́i inií, Jesús caandíh ã niijíp jĩ. 16Páant niijnít, nin pah ã jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ, páant mʉntih: —Simón, Jonás wʉ̃ʉ́h, ¿yoobópdih weemdíh ma oi niít? ã niijíp jĩ. —Maá, meemdíh wã oina caá. Wã oyatdih ma jéihna caá, ã niíj jepahap jĩ. —Pánih oina, wĩ́ih ovejawã panihnitdih ma tʉ́i en dawaá, Jesús ã niijíp jĩ. 17Páant niijnít, nin pah ã jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ: —Simón, Jonás wʉ̃ʉ́h, ¿weemdíh oyat yoobát niít ma oyop? ã niijíp jĩ. Biíc peihcanni láa “¿Weemdíh ma oi niít?” ã niíj ʉʉ́bh joyóchah joinít, Pedro bʉ́dí jĩ́gahnit, nin pah ã niíj jepahap jĩ: —Maá, nihatdih jéihni jʉmna, meemdíh wã oyatdih ma jéihna caá, ã niíj jepahap jĩ. Pánih oina, wĩ́ih ovejawã panihnit ĩ jeémát pínahdih ma tʉ́i wʉ̃hʉʉ́. 18Yoobópdih meemdíh wã naóhna caá. Jáap jʉm jwʉhna, meemjéh yégueh waadnít, ded ma bejíhipboó mapĩ́ bejep jĩ. Obohjeéhtih, behe ma jʉmʉchah, míih mʉj nahdih ma jʉ́ʉt ñahanachah, meemdíh yégueh yacnit, ded ma bejíhcapboó bita ĩ ʉb bejbipna caá, Pedrodih Jesús ã niijíp jĩ. 19Páant niijná, Jesúsdih jepahni ã jʉmat jíib, ded pah Pedrodih bita ĩ mawat pínahdih jéihya naóhna ã chãjap jĩ. Páant niíj péanit, —Weém ded pah wã chãjatjidih enniji jʉmna, biíc yoobó ma chãjaá, Jesús caandíh ã niijíp jĩ. 20Páant ã niíj naáwáchahjeh, Pedroboó tac pʉ́ʉd ennit, weém Juan, Jesús bʉ́dí ã oini, queétdih wã ñʉʉ́n péenachah, ã enep jĩ. Biícdih jwĩ pée jeémp láa, weémboó Jesús ã pebh dodh jã́ah lajni “¿Maá, meemdíh eníhcannitdih jʉ́ʉtni pínah ded tigaá ã jʉm?” Jesúsdih niíj ʉʉ́bh joiní wã jʉmʉp jĩ. 21Pánihna, weemdíh ennit, Pedro Jesúsdih nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ: —¿Maá, canboodíh ded pah tigaá ã yapbi? ã niijíp jĩ. 22—Nin baácboó wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, candih páantjeh wã jʉmat tʉ́ʉtʉchah, míih pínah nihcan caá. Pánihna, candih ded pah ã yapat pínahdih meemdíh wã naóhcan caá. Obohjeéhtih, ded pah wã chãjatjidih enniji jʉmna, meémboó biíc yoobó ma chãjaá, Jesús Pedrodih ã niijíp jĩ. 23Páant Pedrodih ã naáwátjidih jéihnit, nihat Jesúíhwã queétjeh chah bʉ́dí ĩt míic wéhenap jĩ. “Juan, Jesús bʉ́dí ã oini, ã wʉncan niít”, weemdíh queétjeh ĩt niíj míic wéhenap yʉh jĩ. Obohjeéhtih, “Caán ã wʉncan niít”, Jesús niijná ã chãjcan jĩ. “Nin baácboó wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, candih páantjeh wã jʉmat tʉ́ʉtʉchah, míih pínah nihcan caá. Pánihna, ded pah candih ã yapat pínahdih meemdíh wã naóhcan caá”, Pedrodih Jesús niíj naóhna ã chãjap jĩ. 24Pánihna, weemdíh jĩí, Jesús páant ã niíj naáwáp jĩ. Caán ded pah yoobópdih ã yapatjidih jéihnit, nin tólihdih wã daácna caá. Pánihna, nin wã naáwát yoobópdih ã jʉmatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. 25Dawá biíhdihbʉt Jesús ã chãjap yʉh jĩ. Obohjeéhtih, “nihat ã chãjatjidih wã daác beedánachah, dawá tólihna ã jʉmʉchah, ĩta en bʉʉjácan tagaá”, wã niíj jenah joiná caá. Pánihna, páant bóojeh weém Juan wã daác péana caá


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\