San Juan 8

1Dioíh mʉʉ́boó jʉmnitdih naóh péanit, Olivo Jeéboó Jesús jwiítdih ã nʉmah pʉ́ʉh laab béjep jĩ. 2Cheibitjeh, jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhnit, Dioíh mʉʉdíhjeh mʉntih jwiítdih ã jwʉ́ʉb nʉmah waadáp jĩ. Ã jwʉ́ʉb jʉyʉ́chah ennit, nihat cã́acwã ã pebhna ĩ míic wáac jʉyʉ́p jĩ. Ĩ míic wáac jʉyʉ́chah ennit, caanjĩ́h jʉibí chʉ́ʉdnit, Jesús queétdih ã bohénap jĩ, páant mʉntih. 3Ã bohéát tac jʉmʉchah, Moisés ã wʉtatjidih bohénit, fariseowã biícdih deoh nah jʉmnihdih ĩt ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. Pánih ʉb jʉ̃óhnit, Jesús pebh cã́acwã cãtíh caántdih ĩ ʉb jʉí ñʉhʉp jĩ. 4Pánih ʉb jʉí ñʉhnit, Jesúsdih nin pah ĩ niíj naáwáp jĩ: —Nint mi áa nihcannijĩh yeejép mi chãjachah, jwĩ enep be. 5Dios ã wʉtatdih Moisésji nin pah ãt niíj daacáp tajĩ. ‘Det ĩ áa nihcannitjĩh yeejép ĩ chãjachah ennit, jee dáhnajĩh ñi yoh mawaá’, ãt niíj daacáp tajĩ. Pánihna, meémboó ¿ded pah tigaá ma niíj naóhbi? ĩ niijíp jĩ. 6Páant niijnít, caandíh naóh yacat tʉ́ʉt niijná, Jesúsdih mácah ĩ naáwát tʉ́ʉtʉp yʉh jĩ. Obohjeéhtih, Jesús páant ĩ niijíchah joinít, páah jéennit, ã́ih téih tíibjĩh baácboó ã daacáp jĩ. 7Páant ã daác jwʉhʉchah, queétboó caandíh ʉʉ́bh joí yójahna ĩ chãjap jĩ. Páant ĩ ʉʉ́bh joí yójahachah, Jesús ñah ñʉhnit, queétdih nin pah ã niíj jepahap jĩ: —Ded ñijeéh jʉmni yéejat wihcanniboó caántdih jee dáhjĩh ã jwíih yoh waáwá naáh, ã niijíp jĩ. 8Páant niíj péanit, jwʉ́ʉb páah jéennit, ã jwʉ́ʉb daacáp jĩ, páant mʉntih. 9Páant ã niijíchah joinít, caántdih naóh yacnitboó ĩ yéej chãjatjidih náhninit, chah behnit biquína ĩ jwʉ́ʉb beedáh bejep jĩ. Páant ĩ bejat tʉ́ttimah, deoh nah jʉmnih Jesús pebh ñʉhnit, caandíh joinít cãtíh queét chénewãjeh ĩ jʉmʉp jĩ. 10Pánihna, caántdih ʉb jʉ̃óhnitji ĩ wihcah enna, jwʉ́ʉb ñah ñʉhnit, Jesús caántdih nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ: —¿Deyoob tígaá queét ĩ bej? ¿Meemdíh peéh chãjat tʉ́ʉtnit ĩ wihcan caá? ã niijíp jĩ. 11—Wihcan caá, Maá, mi niijíp jĩ. —Weembʉ́t meemdíh wã peéh chãjat tʉ́ʉtcan niít. Ma jwʉ́ʉb bejeé. Ma jwʉ́ʉb yéej chãjca bojoó, páant mʉntih, Jesús caántdih ã niijíp jĩ. 12Caántdih naóh péanit, Jesús caanjĩ́h jʉmnitdih nin pah ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp jĩ, páant mʉntih: —Weemjéh tigaá baabát panihni nin baácdih moondíh wã íip Dios ded pah ã jʉmatdih wã jéihyana caá. Det weemdíh péenit, dʉpʉ́át panihipboó bejcan, wã íipdih ĩ jéihbipna caá. Pánihna, weemdíh ĩ jepahachah, páantjeh Diosjeéh wã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtbipna caá, ã niijíp jĩ. 13Páant ã niijíchah joinít, fariseowãboó nin pah caandíh ĩ niijíp jĩ: —Meém ma tʉ́i jʉmatdih meemjéh naóhna, oboh nih yáana caá ma chãjap. Páant ma niijíchah, ma naáwát dedé pínah nihcan caá, ĩ niijíp jĩ. 14—Weemjéh dedmant wã jʉ̃ʉ́wátjidih wã jéihna caá. Wã bejat pínahdihbʉt wã jéihna caá. Obohjeéhtih, yeébboó caandíh ñi jéihcan caá. Páant weemdíh ‘nih yáani caá’, ñi niijíchah yʉhna, ded pah wã jʉmatdih yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. 15Yeébboó ded pah ñi enatdihjeh jenah joinít, cã́ac ded pah ã jenah joyátdih yoobópdih ñi jéihcan caá. Pánih jéihcan yʉhna, ‘Caánboó tʉ́ican caá’, weemdíh ñipĩ́ niijná caá. Obohjeéhtih, yeéb ñi jenah joyát pah jenah joicán, ded pah cã́acwã ĩ jʉmatdih weémboó wãpĩ́ naóhcan caá. 16Weém biícjeh pohba nihcan caá cã́acdih páant niíj naóhni. Wã íip weemdíh wahni biícdih, páant jwĩ niíj naóhna caá. ‘Nin tʉ́ini caá. Nin tʉ́icanni caá’, niíj naóhna, yoobópdih wã naóhna caá. 17Moisés yeebdíh wʉtna, nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: ‘Chénewã biíc yoobó ĩ naáwáchah, ĩ niiját yoobópdih caá’, ãt niíj daacáp tajĩ. 18Weémboó ded pah wã jʉmatdih naóhna, weemdíh wahni, wã íipbʉt biíc yoobó ã naóhna caá. Pánihna, ded pah wã jʉmatdih chénewã naóhnit jwĩ jʉmʉchah, jwĩ naáwát yoobópdih caá, Jesús queétdih ã niijíp jĩ. 19Páant ã niijíchah joinít, fariseowã nin pah ĩ niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ: —¿Ma íip dedboo tígaá ã jʉm? ĩ niijíp jĩ. —Weemdíh jéihcan, wã íipdihbʉt ñi jéihcan caá. Obohjeéhtih, weemdíh jéihna nihna, wã íipdihbʉt ñita jéih taga, Jesús queétdih ã niíj jepahap jĩ. 20Páant niíj bohéna, Dioíh mʉʉ́boó cã́acwã ĩ wʉ̃hni dinerodih ĩ jwejat paihna pebh ã jʉmʉp jĩ. Obohjeéhtih, caandíh ĩ mao yohat pínahdih Dios ã jenah joyát ã jʉdh jwʉhʉchah, caandíh tewíhnit pínahbʉt caanjĩ́h jʉmna yʉhna, caandíh ĩ jéih teo jwʉhcap jĩ. 21Pánih bohénajeh, Jesús nin pah ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp jĩ: —Wã jʉ̃ʉ́wʉ́pjiboó wã jwʉ́ʉb bejbipna caá. Páant wã bejat tʉ́ttimah, weemdíh ñi bidbipna caá. Obohjeéhtih, ñi yéej chãjatdih ñi cádahcatji jíib, wʉnna, ñíih caolih iiguípna bejna, wã bejep pínahboó ñi jéih bejcan niít, ã niijíp jĩ. 22Páant ã niijíchah joinít, jwĩ déewã queétjeh nin pah ĩ míic niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ: — ‘Wã bejep pínahboó yeéb ñi jéih bejcan niít’, niijná, ¿caanjéh míic mao wʉnat tʉ́ʉt niít ã chãjap? ĩ niijíp jĩ. 23Páant ĩ míic niijíchah joinít, Jesús queétdih nin pah ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp jĩ: —Yeéb nin baácdih moón jʉmna, Dioíhwã nihcannit ĩ jenah joyát biíc yoobó ñi jenah joiná caá. Obohjeéhtih, weémboó japmant jʉ̃óhni jʉmna, wã íip Dios ã jenah joyát biíc yoobó wã jenah joiná caá. 24Wã íip ã wahni wã jʉmatdih yeebdíh wã naáwáchah yʉhna, ‘Ã naáwát yoobópdih nihcan caá’, ñi niijátji jíib ñi yéejatdih cádahcan, iiguípna ñi bejbipna caá. Pánihna, ñi yéejatdih cádahcat peéh, wã niijátji biíc yoobó yeebdíh ã yapbipna caá, ã niijíp jĩ. 25—¿Déhe pohba tigaá, meém? ĩ niijíp jĩ. Ded pah wã jwíih naáwátji pahjeh wã jʉmna caá. 26Yeéb ñi tʉ́i chãjcatji jíib Dios ã peéh chãjat pínahdih yeebdíh wã naáwát pínah bʉ́dí ã jʉdhna caá. Obohjeéhtih, weemdíh wahni ã naáwát tʉ́ʉtnidihjeh yeebdíh wã naóh yapana caá. Caán ã naáwát tʉ́ʉtat yoobópdih caá, Jesús queétdih ã niijíp jĩ. 27Obohjeéhtih, “Wã íip caá weemdíh wahni”, ã niijíchah joinít, queét ĩt beh joicáp wʉt jĩ. 28Páant ĩ beh joicátdih jéihna, Jesús queétdih nin pah ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp jĩ: Weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñédih cruzboó péohnit, ĩ pʉd dodhbipna caá. Páant ĩ chãjachah, ‘Caán Dios ã wahni caá’, ñi niíj jéihbipna caá. Pánih jéihnit, wã jenah joyátjeh wã chãjcatjidihbʉt ñi jéihbipna caá. Wã íip ded pah weemdíh ã bohéátjidihjeh yeebdíh wã naáwátjidihbʉt ñi jéihbipna caá. 29Weemdíh wahniboó wãjeéh ã jʉmna caá. Pánih wahni jʉmna, ã weñat pínahdihjeh yeó jáap jʉmat pah wãpĩ́ chãjna caá. Páant wã chãjachah, weemdíh ã cádahcan caá, Jesús ã niijíp jĩ. 30Páant ã niijíchah joiná, “Caán Dios ã wahni Cristo yoobát ã jʉmna caá”, dawá ĩ niíj jenah joyóp jĩ. 31Biquína jwĩ déewã “Caán Dios ã wahni Cristo caá”, niíj jenah joinítdih Jesús nin pah ã niijíp jĩ: —Wã naáwátdih cádahcannit, wã bohénit yoobát ñi jʉmna caá. 32Pánih jʉmna, yoobópdih ñi jéihbipna caá. Yoobópdih jéihnit jʉmna, watnit panihnit ñi jʉmbipna caá. Pánih jʉmna, ded yéej chãjat jenah joyát ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah yʉhna, caandíh ñi jéih yap yohbipna caá. Yeebdíh wʉtni panihni ã jwʉ́ʉb wihcan niít, queétdih ã niijíp jĩ. 33Páant ã niijíchah joinít, queétboó nin pah ĩ niíj jepahap jĩ: —Jwiítboó Abrahamji ã jʉimená jwĩ jʉmna caá. Páant jwĩ jʉmʉchah, ded jwiítboodíh wʉtni ã wihcan caá. Páant wihcah yʉhna, ¿ded pah niij tígaá ‘yeebdíh wʉtni ã jwʉ́ʉb wihcan niít’, ma niíj naóh? ĩ niijíp jĩ. 34—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Cã́acwãjeh ĩ yéej chãjatdih ĩ jéih cádahcan caá. Pánihna, queétdih yéej chãjat tʉ́ʉtni ĩ maáh panihni caá. Pánih yéej chãjnit jʉmna, caandíh teo wʉ̃hnit panihnit ĩ jʉmna caá. 35Ded teo wʉ̃hni ã maáh wʉ̃ʉ́h pah nihcan caá. Bita caandíh ĩ ʉbʉchah, queétboodíh teo wʉ̃hni ã jʉmbipna caá. Obohjeéhtih, ã maáh wʉ̃ʉ́hboó páantjeh ã wʉ̃ʉ́h ã jʉmbipna caá. 36Pánihna, weém Dios wʉ̃ʉ́h jʉmna, deddih wã watachah, caanbʉ́t wã íip wʉ̃ʉ́h ã jʉmbipna caá. Páant wã watachah, yéej chãjatdih teo wʉ̃hni panihni ã jwʉ́ʉb jʉmcan niít. 37Yeéb Abrahamji ã jʉimená ñi jʉmatdih wã jéihna caá. Obohjeéhtih, ã jʉimená jʉmna yʉhna, wã naáwáchah joííhcan, weemdíh ñi mao yohíhna caá. 38Wã íipjeéh jʉmna, wã enatjidih yeebdíh wãpĩ́ naóhna caá. Obohjeéhtih, ñi íip, nemépwã ĩ maáh, yeebdíh ã wʉtʉchah joinít, yeébboó ñipĩ́ jepahna caá, Jesús queétdih ã niijíp jĩ. 39—Jwĩ íip yoobát Abraham caá, queét ĩ niijíp jĩ. —Abrahamji ã weh yoobát jʉmna, ded pah ã chãjatji biíc yoobó ñita chãj tagaá. 40Obohjeéhtih, yeebdíh wã íip ã naáwátdih yoobópdih wã naóh yapanachah yʉhna, yeébboó weemdíh ñi mao yohíhna caá. Abrahamjiboó páant ãta chãjcan tagaá. 41Pánihna, ñi íip panihni ã chãjíhat biíc yoobó mʉn tigaá yeebbʉ́t ñi jenah joyóp, Jesús queétdih ã niijíp jĩ. —Jwiít íip wihcannit pohba jwĩ nihcan caá. Dios biícjeh caá jwĩ íip, queét ĩ niijíp jĩ. 42—Weém Diosjeéh jʉmniji nin baácna wã jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. Pánihna, Dios ñi íip ã jʉmʉchah nihna, yeéb weemdíh ‘jwĩ ʉ́ʉd jeñé’, ñita niíj oi tagaá. Wã jenah joyátjeh nin baácboó wã dei jʉ̃óhcan jĩí. Wã íip Dios ninboó weemdíh ã wahachah, wã jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. 43¿Dépanih tigaá wã naáwátdih ñi beh joicán? Ñi joííhcat jíib caandíh ñi beh joicán caá. 44Ñi íipboó yeejép chãjat tʉ́ʉtnit ĩ maáh caá. Pánihna, caán ã weñat pínahboodíh ñipĩ́ chãjna caá. Nin baác ã jwíih jʉmʉchah, bʉʉbʉt páantjeh cã́acwãdih mao yohat tʉ́ʉtni caá. Caán biícmant yeenijeh jʉmna, yoobópdih ã jéih naóhcan caá. Pánih yeeat bʉʉ́hna, nih yáaatdihjeh ãpĩ́ naóhna caá. 45Páant yeebdíh yeeni ã naáwáchah joinítji weémboó yeebdíh yoobópdih wã naáwáchah yʉhna, ñi joííhcan caá. 46Páant wã naáwáchah, ‘Meém yeejép chãjni caá’, weemdíh ñi jéih niijcán caá. Yoobópdih wã naáwáchah yʉhna, ¿dépanih tigaá ñi joííhcan? 47Det Dios wehboó ã naáwátdih ĩ tʉ́i joiná caá. Obohjeéhtih yeéb ã weh nihcannit, ã naáwátdih wã naóh yapanachah yʉhna, ñi joííhcan caá, Jesús queétdih ã niijíp jĩ. 48Páant ã niijíchah joinít, queét nin pah Jesúsdih ĩ niijíp jĩ: —‘Meém Samaria baácdih bóo jʉmna, Diosdih jéihcanni, nemép caolih jʉmni caá’, jwĩ niiját yoobópdih caá, ĩ niijíp jĩ. 49—Weemdíh nemép wihcan caá. Obohjeéhtih, wã íip ã wẽpatjĩh yeebdíh wãpĩ́ chãj jʉ́ʉtna caá, caandíh ñi wẽi naáwát pínah niijná. Páant wã chãjachah yʉhna, yeébboó weemdíh wẽi naóhcanjeh, yeejép ñipĩ́ wéhena caá. 50Weemdíh ñi wẽi naáwátdih wã bidcan caá. Obohjeéhtih, cã́acwã weemdíh ĩ tʉ́i weñat pínahdih wã íipboó ã náah yacna caá. Pánihna, weemdíh ĩ náahcatji jíib queétdih ã peéh chãjbipna caá. 51Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Det wã naáwátdih jepahnit, ĩ wʉncan niít, Jesús queétdih ã niijíp jĩ. 52—Bʉʉ bácah chah jenah joicánniabeh meém ma jʉmatdih jwĩ jéihna caá. Abrahamji, nihat Dios naáwátdih naóh yapanitji pah mʉntih ĩt wʉnʉp wʉt jĩ. ‘Wã naáwátdih jepahni ã wʉncan niít’, niijná ¿dépanih tigaá meém páant ma niíj? 53¿Jwĩ nʉo Abrahamji, Dios naáwátdih naóh yapanitjibʉt chah wẽpni niít ma jʉmʉp? ¿Ded pohba tigaá meém? páant niíj naóhni, queét ĩ niijíp jĩ. 54—‘Chah wẽpni caá’, weemjéh wã jéih niijcán caá. Wã íipjeh ‘Caán chah wẽpni caá’, weemdíh ã niijná caá. Yeéb ‘Diosjeh caá jwĩ íip’, ñi niijníjeh wã íip ã jʉmna caá. 55Obohjeéhtih, páant niijná yʉhna, caandíh yoobópdih ñi jéihcan caá. Weém caá caandíh wã jéihyep. ‘Caandíh wã jéihcan caá’, niijná, yeéb ñi nihat pah yeeni wãta jʉm tagaá. Obohjeéhtih, caandíh yoobópdih wã jéihna caá. Pánih jéihna, ded pah ã naáwáchah, wãpĩ́ chãjna caá. 56Jwĩ nʉo Abrahamji nin baácboó wã dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih jéihnit, ã weñep jĩ. Pánihna, wã dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah ennit, bʉ́dí ã yoób weñep jĩ, Jesús ã niijíp jĩ. 57—Páant, meém cincuenta jópchi ma jʉibí jwʉhcan caá. Páant niijná, ¿jon jã́tih bóo Abrahamjidih meém ma ennit jĩí? Jesúsdih ĩ niijíp jĩ. 58—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Abrahamji jʉm láa, weém wãát jʉmʉp jĩ, Jesús queétdih ã niíj jepahap jĩ. 59Páant ã niíj jepahachah joinít, queétboó jee dáhnadih ʉbnit, Jesúsdih ĩ yohíhip yʉh jĩ. Obohjeéhtih, páant ĩ yohíhichah, ĩ encat pónih, Jesúsboó Dioíh mʉʉmánt ã bac bejep jĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\