Judas 1:12

12Yeéb Jesúíhwãboó ã oyatdih wẽi jenah joinít, biícdih ñi jeéméchah, queét yeenit jʉmna yʉhna, tíiccanjeh, ñijeéh ĩpĩ́ jeémpna caá. Pánih jeémpnit, ĩ weñat pínahdihjeh jenah joinít, biícdih ñi tʉ́i jʉmatdih ĩ yéejana caá. Nin pah queét ĩ jʉmna caá: Mah tólihnadih johlit ã joh yapanachah, mah ã bʉʉgcát pah, “Bohénit jwĩ jʉmna caá”, niijná yʉhna, tʉ́i jenah joicánnit jʉmna, bitadih ĩpĩ́ teo wáaccan caá. Nin pahbʉt ĩ jʉmna caá: Quehe wihcanni nahna wʉnni pah ã jʉmʉchah enna, ã mínah caandíh ãpĩ́ dʉg yohna caá. Pánihat pah, cã́acwãdih yee bohénitboó wʉnnit pah ĩ jʉmʉchah, Dios iiguípna queétdih ã bejat tʉ́ʉtbipna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More