San Marcos 15

1Baáb jéenechah, sacerdotewã ĩ maáta, jwiít judíowã jwĩ maáta, Moisés ã wʉtatjidih bohénit, bita maátabʉt ĩt míic wáac jʉibínap wʉt jĩ. Pánih míic wáac jʉibínit, Jesúsdih ded pah ĩ chãjat pínahdih ĩt míic wéhenap wʉt jĩ. Pánih míic wéhe péanit, Jesúsdih ĩt chéwat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Ĩ chéo péaat tʉ́ttimah, maáh Pilato pebhboó ĩt ʉb bejat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pilato, Roma baácdih bóo, Judea baácdih moondíh wʉtni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 2Páant ĩ ʉb jʉibínachah ennit, Pilato Jesúsdih nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ: —¿Meém yoobópdih judíowã ĩ maáh niít? ãt niijíp wʉt jĩ. —Ma niiját pah tigaá, Jesús ãt niíj jepahap wʉt jĩ. 3Pánihna, sacerdotewã ĩ maáta Pilatodih yeenit, Jesúsdih yeejép ĩt naóh yacap wʉt jĩ. 4Páant ĩ naóh yacachah joinít, nin pah Pilato Jesúsdih ãt niijíp wʉt jĩ: —¿Páant meemdíh ĩ naóh yacachah joiná yʉhna, ma jéih jepahcan niít? ãt niijíp wʉt jĩ. 5Obohjeéhtih, Jesús ãt jwʉ́ʉb jepahcap wʉt jĩ. Páant ã jepahcatdih ennit, Pilato bʉ́dí ãt wʉ́hi bejep wʉt jĩ. 6- 7Caán láa, Romanowã queét judíowãdih ĩ maáh jʉmatdih íijnit, biquína judíowã Romanowãdih ĩt míic mawap wʉt jĩ. Pánih míic maona, cã́acwãdih ĩt mao yohop wʉt jĩ. Páant ĩ mawachah, ĩ teonitji nemat mʉʉ́boó dawá ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Barrabás wʉ̃t jʉmnibʉt ĩjeéh nemat mʉʉ́boó ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Pascua jʉmat pah Pilato biíc cã́ac nemat mʉʉ́boó jʉmni, cã́acwã ĩ bacaat tʉ́ʉtnidih ãpĩ́ bacanap wʉt jĩ. 8Pánihna, cã́acwã Pilato pebh jʉibínit, biíc nemnidih ã bacaat pínahdih ĩt ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ. 9Páant ĩ ʉʉ́bʉ́chah joinít, Pilato queétdih nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ: —¿Yeéb judíowã ñi maáhdih wã baca wʉ̃h jĩíh? ¿Caandíh niít ñi náahap? ãt niijíp wʉt jĩ. 10Dawá cã́acwã Jesúsdih ĩ weñechah, sacerdotewã ĩ maátaboó caandíh tʉbit íijna, ĩt mawat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánihna, queét Jesúsdih ĩ íijatdih jéihnit, cã́acwã ĩ weñatdihbʉt jéihnit, Pilato queétdih páant ãt ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ. 11Obohjeéhtih, cã́acwã Jesúsdih ĩ náahachah yʉhna, sacerdotewã ĩ maátaboó queétdih jac wʉtnit, Barrabásboodíh ã bacaat pínahdih ĩt jepahat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ĩ jac wʉtʉchah joinítji, —¡Barrabásdih caá jwĩ náahap! ¡Caandíh jwiítdih ma baca wʉ̃hʉʉ́! Pilatodih cã́acwã ĩt niíj jepahap wʉt jĩ. 12—¿Yeéb judíowã ‘jwĩ maáh’, ñi niijnídih dedé tigaá wã chãjbi? Pilato ãt niijíp wʉt jĩ. 13—¡Caandíh cruzboó péoh dodhnit, ma mao yohat tʉ́ʉtʉ́! ĩt niíj ñaacáp wʉt jĩ. 14—¿Dépanihna? ¿Dedé tigaá ã yéejatji, páant ñi niijíchah? Pilato ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, queét chah ĩt jwʉ́ʉb niíj ñaacáp wʉt jĩ. —¡Caandíh cruzboó péoh dodhnit, ma mao yohat tʉ́ʉtʉ́! ĩt niijíp wʉt jĩ. 15Pánihna, cã́acwã caandíh ĩ íijcat pínah niijná, Pilato Barrabásdih queétdih ãt baca wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Pánih bacanit, soldadowãdih momo jiwi chóo coóh jʉmni tõpnajĩh Jesúsboodíh ãt pʉñat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánih pʉñat tʉ́ʉtnit, Pilato caandíh ãt ʉb bejat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, cruzboó péoh dodhnit, ĩ mao yohat pínah niijná. 16Páant ã ʉb bejat tʉ́ʉtʉchah joinít, Pilatoíh mʉʉ́ diítna Jesúsdih ĩt ʉb waad béjep wʉt jĩ. Pánih ʉb waad béjnit, caanjĩ́h wapnit soldadowã ĩt míic wáacap wʉt jĩ. 17Pánih míic wáacnit, Jesúíh yégueh jih bóo chóodih tóo dʉgnit, maáh ã dʉwát pah jígohni dʉʉni chóodih caandíh ĩt yacap wʉt jĩ. Maáh ã dʉwát jʉ́dʉ pah chãjnit, óot pihdih péeb wao péanit, Jesúíh wao dáhdih ĩt yacap wʉt jĩ. 18Maáhdih ĩpĩ́ chãjat pah Jesúsdih nin pah ĩt niíj deoh naáwáp wʉt jĩ: —¡Ma tʉ́i jʉmʉʉ́! ¡Meém caá judíowã ĩ maáh! ĩt niíj deoh naáwáp wʉt jĩ. 19Pánih deoh naóhnit, máa doóbhjĩh ã́ih wao dáhdih maonit, ĩt coí jã́hanap wʉt jĩ. Pánih mao coí jã́hanit, maáhdih weñat pah Jesús pebh ĩt bódicha caj yoh ñajap wʉt jĩ. 20Páant niíj deoh naóh péanit, dʉʉni chóodih tóo dʉgnit, ã́ih yégueh chóodihjeh ĩt jwʉ́ʉb yacap wʉt jĩ. Pánih yacnit, ĩt ʉb bac bejep wʉt jĩ, cruzboó péoh dodhnit, ĩ mao yohat tʉ́ʉt niijná. Pánih ʉb bejna, ã́ih cruzdih bewat tʉ́ʉtnit, ĩ mao yohat pínah jeéboó caandíh ĩt ʉb bejep wʉt jĩ. 21Ĩ mao yohat pínah jeéboó bejnit, Simón, Cirene baácdih bóodih ĩt jwãááp wʉt jĩ. Simón Jerusalén tʉ́tchiboó jʉibína ãt chãjap wʉt jĩ. Caán Simón ã wehboó jwĩjeéh jʉmnit Alejandro, Rufojĩh ĩ jʉmna caá. Pánihna, queét ĩ íip Simóndih jwãáhnit, soldadowã caandíh Jesúíh cruzdih ĩt bewat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 22Pánih bejnit, Gólgota wʉ̃t jʉmʉpna ĩt jʉibínap wʉt jĩ. “Gólgota” niijná, “Waó Iidíp jeé”, niijná ĩt chãjap wʉt jĩ. 23Pánih caanná jʉibínit, mirra wʉ̃t jʉmni macjĩh widnit, ĩ ʉb bejni jiwá iguíh macdih Jesúsdih ĩt tóihyop wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, caan mácdih Jesús ãt babhcap wʉt jĩ. 24Tʉ́ttimah, cruzboó Jesúsdih ĩt péoh dodhdop wʉt jĩ. Pánih péoh dodh péanit, ã́ih yégueh chóojidih “¿Deíh tigaá ã jʉmbi?” míic niijnít, tíhwat jʉ́dʉnabitjĩh soldadowã ĩt yoh tíhwip wʉt jĩ. 25Cheibitjeh nueve yeó ã jʉmʉchah, Jesúsdih cruzboó ĩt péoh dodhdop wʉt jĩ. 26Ã yéejatdih naóhna, cruzboó ã́ih wao cháh, nin pah ĩt niíj daác bʉ́ʉdhdʉp wʉt jĩ. " JUDIOWÃ I MAAH", caán naadíh ĩt niíj daacáp wʉt jĩ. 27Chénewã nʉʉmnítdihbʉt biíh cruznadih Jesús pebh ĩt péoh dodhdop wʉt jĩ. Biícdih ã jéihyepmant bóo bʉwámant, biíhdih ã wáyámant bóo bʉwámant péoh dodhnit, queét tac yoób Jesúsdih ĩt péoh dodhdop wʉt jĩ. 28Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani ã daacátji biíc yoobó Jesús ãt yapap wʉt jĩ: “ ‘Wʉtatdih yap yohnitjeéh jʉmni caá’, cã́acwã caandíh ĩ niíj jenah joibípna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 29Cruz pebh en yap bejnit Jesúsdih nin pah yeejép ĩt niíj deoh naáwáp wʉt jĩ: —¡Eneéh bʉca! ¿Dioíh mʉʉdíh yohnit, biíc peihcanni yeó jáap tʉ́ttimah, meém caán mʉʉdíh jwʉ́ʉb chãjni pínah niít? 30Pánihni jʉmna, ¡caán ĩ péoh dodhdopmant meemjéh ma dei jʉ̃ʉ́wʉ́! ĩt niijíp wʉt jĩ. 31Páant ĩ niiját pah sacerdotewã ĩ maáta, Dios ã wʉtatdih bohénitbʉt biíc yoobó caandíh nin pah ĩt niíj deoh naáwáp wʉt jĩ: —Caán bitadih tʉ́i teo wáacni jʉmna yʉhna, caanjéh ã jéih míic teo wáaccan caá. 32‘Judíowã ĩ maáh caá’, niijná, cruzmant ã dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah enna, caandíh jwĩ jepahbipna caá, ĩt niijíp wʉt jĩ. Ãjeéh ĩ péoh dodhnitbʉt yeejép ĩt niijíp wʉt jĩ. 33Jesús cruzboó ĩ péoh dodhni ã ñʉhʉchah, yeó jáap tac yoób ã dʉpʉ́áh bejep jĩ. Nihat baácboó dʉpʉ́ bejnit, biíc peihcanni horas tʉ́ttimah, ã jwʉ́ʉb baáb jwʉ́ʉb bejep jĩ, páant mʉntih. 34Páant ã jwʉ́ʉb baabát pínah jã́tihbit, Jesús nin pah ãt niíj wẽp ñaacáp wʉt jĩ: “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactani?” niijná, “¿Wĩ́ih Dios, wĩ́ih Dios, dépanih tigaá weemdíh ma éemp bej?” Jesús ãt niíj ñaacáp wʉt jĩ. 35Páant ã niijíchah joinít, biquína caanjĩ́h ñʉhnit, —Dios naáwátdih naóh yapani Elíasjidih bidna caá ã chãjap, ĩt míic niijíp wʉt yʉh jĩ. 36Biíc ĩjeéh jʉmniboó ñáo ñah bejnit, páab chʉí déedih ʉbnit, bijni jiwá iguíh macdih báah, máa doóbh yapatdih chéo bʉ́ʉdh, jʉ́ʉt ñahanit, Jesúsdih ãt wái nomat tʉ́ʉtʉp wʉt yʉh jĩ. Pánih wái nomat tʉ́ʉtnit, caanjéh nin pah ãt míic niijíp wʉt jĩ: —¡Ã jʉmʉ naáh! Elíasji nindih teo wáacadih ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, jwĩ en jwʉh jĩíh, ãt niijíp wʉt jĩ. 37Páant ã niiját tʉ́ttimah, tʉbit ñaácnit, Jesús ãt wʉnah bejep wʉt jĩ. 38Páant ã wʉnʉchahjeh, Dioíh mʉʉ́ diítboó ĩ jãh yaíhni bʉ́dí wʉ́ʉpni chóo yeo dei bejnit, chéne chóo pah ãt chãwáp wʉt jĩ. 39Caán ã wʉnʉchah ennit, Jesús pebh ñʉhni soldadowã ĩ maáh nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: —Yoobópdih nin Dios wʉ̃ʉ́h ta tigaá”, ãt niijíp wʉt jĩ. 40Chibít yʉʉ́pbit biquína yaádh Jesúsdih ĩt en ñʉhʉp wʉt jĩ. Queét yaádhjeéh Mágdala tʉ́tchidih bóli María mit jʉmʉp wʉt jĩ. Biíh wili Maríabʉt mit jʉmʉp wʉt jĩ. Caánt José, ã ʉ́ʉd Santiago ĩ íin mit jʉmʉp wʉt jĩ. Biíh wili Salomébʉt mit jʉmʉp wʉt jĩ. 41Jesús Galilea baácboó ã jʉm jwʉhʉchah, queét yaádh caandíh teo wáacnit ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Jerusalén tʉ́tchina Jesús ã bejechah, queét yaádh dawá bita yaádhbʉt ãjeéh ĩt péenap wʉt jĩ. 42- 43Jwĩ chooát yeó jáap jã́tih bóo, jwĩ chooát pínahdih jwĩ ámohni yeó jáapdih, Jesús ãt wʉnʉp wʉt jĩ. Caan chéyeh tõo ñáh jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih, José, Arimatea tʉ́tchidih bóo, Jesúíh bácahjidih Pilatodih ʉʉ́bʉ́dih ãt bejep wʉt jĩ. Caán José jwiít judíowã jwĩ maátajeéh ã jʉmʉchah, caandíh bita maáta ĩpĩ́ tʉ́i joyóp wʉt jĩ. Dios ã maáh jʉmat pínahdih tʉ́i pã́ini ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán ʉ́ʉmcanjeh, Pilatodih Jesúíh bácahjidih ʉʉ́bʉ́dih ãt bejep wʉt jĩ, jwĩ chooát yeó jáap ã waadáchah, ã́ih bácahji páantjeh cruzboó ã ñʉhcat pínah niijná. 44Jesús jã́tih ã wʉnat doonádih joinít, Pilato ãt joí wʉ́hi bejep wʉt jĩ. Pánih joí wʉ́hi bejnit, soldadowã ĩ maáhdih ãt bid bojop wʉt jĩ. Ã pebh ã jʉibínachah, nin pah caandíh ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ: —¿Jesús wãát wʉnah bejnit beé? ãt niijíp wʉt jĩ. —Wãát wʉnah bejna beé, soldadowã ĩ maáh ãt niíj jepahap wʉt jĩ. 45Páant ã niíj jepahachah joinít, Pilato ã́ih soldadowãdih Jesúíh bácahjidih ʉb deyanit, Josédih ãt wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 46Páant ã niiját joinít, tʉ́i baabní yégueh chóodih jíib chãj, cruzna jʉmʉpboó jwʉ́ʉb bejnit, Josédih Jesúíh bácahjidih ĩ ʉb deya wʉ̃hʉchah, ãt ʉbʉp wʉt jĩ. Pánih ʉbnit, caán yéguehjĩh pin péanit, jeedíh ĩ baadníji íitboó caandíh ãt yohop wʉt jĩ. Yohnit, bʉ́dí jeé jʉ́dʉdih tóo pʉ̃tʉ́ bejnit, caán íitdih ãt nemep wʉt jĩ. 47Páant ã yohochah, Mágdala tʉ́tchimant bóli María, biíh wili Maríabʉt ĩt enep wʉt jĩ. Caánt María biíh José íin mit jʉmʉp wʉt jĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\