San Mateo 19

1Páant niíj naóh péanit, caán Galilea baácboó jʉmniji Judea baácna Jesús jwiítdih ã nʉmah bejep jĩ. Pánih bejnit, caanná jʉibína, Jordán mʉjdih chʉ́ʉh bejnit, conanaamánt jwĩ jʉibínap jĩ. 2Pánih caanná jʉibínit, jwĩ jib bejechah, dawá cã́acwã jwiítdih ĩ péenap jĩ. Páant ĩ péenachah ennit, ĩjeéh bejnit wʉnnitdih Jesús ã booanap jĩ. 3Páant jwĩ bejechah, jwiítdih jwãáhnit, biquína fariseowã nin pah Jesúsdih ĩ niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ, ded pah ã jepahachah joinít, caandíh naóh yacat tʉ́ʉt niijná: —¿Jwĩ weha mána yaádhdih jwĩ yohochah, ãta tʉ́i taniít? ¿Dios ã wʉtatboó páant niít ã chãjat tʉ́ʉtʉp, ma jenah joyóchah? ĩ niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ. 4—¿Moisés nin pah ã niíj daacátjidih ñi bohé jwʉhcannit jĩí? ‘Dios biíhmah nin baácdih chãjni newé yaddihbʉt ãt chãjap wʉt jĩ’, ãt niíj daacáp tajĩ. 5Páant niíj daácnit, nin pahbʉt ãt jwʉ́ʉb niíj daacáp tajĩ: ‘Páant ã chãjachah, newé ã mánadih cádahnit, yadjĩh biícdih ã jʉmbipna caá. Pánih jʉmna, queét chénewã jʉmna yʉhna, biíc bácah panihnit caá ĩ jʉmʉp’, ãt niíj daacáp tajĩ. ¿Páant ã niíj daacátjidih ñi bohé jwʉhcannit jĩí? 6Páant ã daacátji pah queét chénewã jʉmnitji biíc bácah pah ĩ jʉmna caá. Pánihna, ĩ téihya chéwechah, Diosjeh tigaá queétdih biícdih ã jʉmat tʉ́ʉtna caá. Páant biícdih ã chãjachah, queétjeh ĩ míic cádahcat caá náahap, Jesús queétdih ã niijíp jĩ. 7Páant ã niijíchah joinít, queét fariseowã nin pah ĩ jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ, páant mʉntih: —Meém páant ma niijíchah yʉhna, Moisésjeh nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: ‘Majeéh bólidih yohíhna, “Meém ma tʉ́icat enna, meemdíh wã yohna caá”, niíj daácnit, caántdih ñi wʉ̃hʉʉ́. Páant niíj daác wʉ̃hnit, majeéh bólidih ma yohochah, ã tʉ́ina caá’, Moisés ãt niíj daacáp tajĩ. ¿Páant ma niijíchah yʉhna, Moisésboó dépanih tigaá páant ãt niíj daácji? ĩ niijíp yʉh jĩ. 8—Ñi nʉowã Diosdih ĩ yap yohochah enna, Moisés nin pah ãt niíj daacáp tajĩ ‘Ĩ weha mánadih yohna, páant tií ĩ chãj dáhwa naáh’, ãt niíj daacáp tajĩ. Páant ã niijíchah yʉhna, biíhmah pohba páant ãt nihcap tajĩ. 9Obohjeéhtih, weémboó yeebdíh nin pah wã naóhna caá: Ded ãjeéh bólidih yohna, biíhjĩh mi yeejép chãjcah yʉhna, biíh wilidih jwʉ́ʉb áa jʉmna, caántjĩh yeejép chãjna caá ã chãjap. Pánihna, ã yohnihjidih áa jʉmnibʉt caántjĩh yeejép ã chãjna caá, Jesús queétdih ã niijíp jĩ. 10Páant ã niijíchah joinít, jwiít ã bohénit caandíh nin pah jwĩ niijíp jĩ: —Páant newé yadjĩh ĩ míic yohat ã tʉ́icah, áa wihcah ãta tʉ́i tagaá, jwĩ niijíp jĩ. 11—Yeéb ñi niiját pahjeh tigaá ã jʉmʉp. Dios biquína ã ñíonitdihjeh ã áa jʉmat tʉ́ʉtcan caá. 12Biquína neoná yaádhdih náahcannit pínah ĩ cã́ac jʉmna caá. Bitadih ĩ́ih quehli tíibnadih ĩ íib yohochah, yaádhdih náahcannit ĩ jʉmna caá. Bitaboó Diosdih teo wʉ̃hnit jʉmat tʉ́ʉt niijná, yaádhdih ĩ bidcan caá. Pánihna, ded tʉ́i joiní jʉmna, Diosdih teo wʉ̃hat tʉ́ʉt niijná, páant tigaá jʉmat náahap, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ. 13Páant jwiítdih ã naáwát tʉ́ttimah, Jesús queétdih ã teo jã́ha ʉʉ́bát pínah niijná, cã́acwã ĩ wehdih ã pebhna ĩ ʉb jʉyʉ́p jĩ. Páant ĩ ʉb jʉyʉ́chah ennit, jwiít ã bohénitboó queétdih jwĩ jípónih jʉ̃ihñʉp jĩ. 14Páant jwĩ jʉ̃ihñʉchah joinít, Jesús jwiítdih nin pah ã niijíp jĩ: —Wébít wã pebh ĩ jʉ̃ʉ́wʉ́ naáh. ‘Ñi bejca bojoó’, queétdih ñi niijcá bojoó. ‘Dios wã maáh caá’, niijnít, queét wébít caá tʉ́i jenah joinít ĩ jʉmʉp. Pánihna, Dios ã maáh jʉmʉpna waadnítboó nit wébít ĩ jenah joyát pah jenah joinít ĩ jʉmna caá, ã niijíp jĩ. 15Páant niijnít, queét wébítdih ã teo jã́ha ʉʉ́bʉ́p jĩ. Pánih ʉʉ́bh péanit, jwiítdih ã jwʉ́ʉb nʉmah bejep jĩ. 16Páant jwiítdih ã nʉmah bejechah, biíc newé Jesús pebh jʉinít, nin pah caandíh ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ: —¿Bohéní, páantjeh Diosjeéh jʉmíhna, ded pah tigaá tʉ́inidih wã chãjbi? ã niijíp jĩ. 17—¿Dépanih tigaá tʉ́i chãjat pínahdih weemdíh ma ʉʉ́bh joí? Diosjeh caá tʉ́ini. Páantjeh Diosjeéh jʉmíhna, ã wʉtat pah ma chãjaá, caandíh Jesús ã niíj jepahap jĩ. 18—¿Ded wʉtatdih niij tígaá ma chãj? ã niíj jwʉ́ʉb ʉʉ́bh joyóp jĩ. —Cã́acwãdih ma mao yohca bojoó. Ma áa nihcannijĩh ma yéej chãjca bojoó. Ma nʉʉmcá bojoó. Ma yeeca bojoó. 19Ma mánadih ma tʉ́i chãjaá. Meemjéh ma míic oyat pah bitadihbʉt ma oyoó. Nin wʉtatdih jepahat caá náahap, Jesús caandíh ã niíj jepahap jĩ. 20—Caán wʉtatdih weém wãpĩ́ yap yohcan caá. ¿Diosjeéh tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná, ded panihat tigaá weemdíh páantjeh ã jʉdh? Jesúsdih ã jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ. 21—Meém yéejat wihcanni jʉmíhna, nihat míih bií déedih jíib chãj wʉ̃hʉdih ma bejeé. Pánih jíib chãjnit, nihat ma jíib teonidih moh yéejnitdih ma jwʉ́ʉb wʉ̃hʉʉ́. Páant ma wʉ̃hʉchah, nin baácboó ma bíbohatji chah tʉ́ini míih pínah Dios pebhboó ã jʉmbipna caá. Pánih queétdih wʉ̃h péanit, wãjeéh ma jʉ̃ʉ́wʉ́, Jesús caandíh ã niijíp yʉh jĩ. 22Obohjeéhtih, páant ã niijíchah joinít, dawá bií déedih bíbohni jʉmna, ã́ih bií déedih jíib chãj wʉ̃híhcan, bʉ́dí ã jĩ́gahap jĩ. Pánih jĩ́gahnit, jepahcanjeh, ã jwʉ́ʉb bejep jĩ. 23Páant ã bejechah ennit, Jesús jwiítdih nin pah ã niíj naáwáp jĩ: —Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Ded dawá bií déedih bíbohni Dios ã maáh jʉmʉpboó ã bejíhichah yʉhna, caandíh ã bʉona caá. 24Camelloboó awí íitbitdih ã yabac bejíhichah nihna, ãta bʉo tagaá. Pánihat pah, dawá bií déedih bíbohni Dios ã maáh jʉmʉpboó ã waádíhichah yʉhna, bʉ́dí ã bʉona caá, ã niijíp jĩ. 25Páant ã niijíchah, joí wʉ́hi bejnit, nin pah Jesúsdih jwĩ niijíp jĩ: —Páant ma niijíchah bácah, Dios ã jʉmʉpboó ded ã jéih waadcán niít, jwĩ niijíp jĩ. 26—Cã́acwã ded pah ĩ jenah joyátjĩhjeh ĩ tʉ́i chãjíhna yʉhna, Dios pebhboó ĩ jéih bejcan niít. Diosjeh caá iiguípna bejnit déedih ã tʉ́i ʉbʉp. Caanjéh tigaá nihatdih chãj beedáni. Dedé jéihcat pínah caandíh ã wihcan caá, jwiítdih ã niijíp jĩ. 27Páant ã niijíchah joinít, Pedroboó caandíh nin pah ã niijíp jĩ: —Maá, weemdíh ma joi jwʉ́hʉʉ́. Majeéh péeat tʉ́ʉt niijná, jwiítboó nihatdih jwĩ cádahap jĩ. ¿Páant jwĩ chãjat jíib, dedédih tigaá jwiítdih ma wʉ̃hbi? ã niijíp jĩ. 28—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Péeni yeó jáap tʉ́ttimah, nihat jáap míic ã tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá. Caán láa weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé, jeáboó maáh wã jʉmbipna caá. Páant maáh wã jʉmʉchah, yeéb wã bohénitboó judíowã doce poómpnadih wãjeéh wʉtnit ñi jʉmbipna caá. 29Ded weemdíh teo wʉ̃hat tʉ́ʉt niijná, ã́ih mʉʉ́, ã mána, ã déewã, ã weh, ã́ih wápchidih yʉh bʉca ã cádahachah, Diosboó caandíh chah ã jwʉ́ʉb wʉ̃hbipna caá. Pánih cádahnit, weemdíh teo wʉ̃hnitboó Diosjeéh páantjeh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá. 30Obohjeéhtih, nin baácboó dawá maáta panihnitji Dios pebhboó oboh jʉmnit ĩ jʉmbipna caá. Nin baácboó dawá oboh jʉmnitji jeáboó maáta ĩ jʉmbipna caá, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ. Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\