San Mateo 28

1Jwiít judíowã jwĩ chooát yeó jáap tʉ́ttimah bóo yeó jáap ã baáb jéenechah, Mágdala tʉ́tchidih bóli María, biíh wili Maríabʉt Jesúíh bácahdih José ã yohopji jeé íitboó enedih ĩt bejep wʉt jĩ. 2Páant caanná ĩ jʉibínachah, Dioíh ángel jeámant ã dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, baác bʉ́dí ãt méménap wʉt jĩ. Pánih dei jʉ̃óhnit, José ã nemniji jeé jʉ́dʉdih pʉ̃tʉ́ dodhnit, caanjíh ãt chʉ́ʉdʉp wʉt jĩ. 3Caán ángel wedóát pah jígohni ã jʉmʉchah, ã́ih yéguehbʉt tʉ́i yeh iigní ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 4Pánihna, caandíh enna, caán jeé íitdih wapnit soldadowã bʉ́dí ʉ́ʉmna, méménit, wʉnnit pah ĩt bʉʉg ñájap wʉt jĩ. 5Caanjĩ́h chʉ́ʉdni ángel queét yaádhdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: —¡Ñi ʉ́ʉmca bojoó! Cruzboó ĩ péoh dodh mao yohniji Jesúsdih ñi bidatdih wã jéihna caá. 6Obohjeéhtih, ninjĩh ã wihcan caá. Ã niijátji pah jáantjeh ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Ã lajapjiboó ñi en jʉ̃ʉ́wʉ́. 7Caandíh en péanit, waícanjeh ã bohénitjidih nin pah ñi niíj naóhbi jwʉhʉʉ́: ‘Jesús ãt boo pʉd jʉ̃ʉ́wʉ́p tabeé. Galilea baácna yeebdíh waóh bej pã́ina caá ã chãjap. Caanná bejnit, caandíh ñi enbipna caá’, queétdih ñi niijí. Páant beé yeebdíh niíj naáwádih wã jʉ̃ʉ́wʉ́p be, ángel queét yaádhdih ãt niijíp wʉt jĩ. 8Páant ã niijíchah joinít, queét yaádh yohopji jeé íitmant ĩt ñáo jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ. Pánih ñáo jwʉ́ʉb bejnit, ʉ́ʉmna yʉhna, bʉ́dí wẽinit, ã bohénitjidih naáwádih ĩt bejep wʉt jĩ. 9Páant ĩ bejechah, Jesús jwʉh queét yaádhdih ãt jígohop wʉt jĩ. —¿Ñi jʉ̃óhca beé? ãt niijíp wʉt jĩ. Páant ã niijíchah joinít, ã́ih jítcha pebh páah yoh ñajnit, ã́ih wʉ́ʉdih pin teonit, caandíh ĩt weñep wʉt jĩ. 10Páant ĩ chãjachah enna, queét yaádhdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: —Ñi ʉ́ʉmca bojoó. Wã ʉ́ʉdwã panihnitdih nin pah ñi niíj naóhbi jwʉhʉʉ́: ‘Waícanjeh nin tʉ́tchimant bacnit, Galilea baácna ñi bejeé. Caánboó Jesúsdih ñi jwãáhbipna caá’, queétdih ñi niijí, Jesús ãt niijíp wʉt jĩ. 11Queét yaádh tʉ́tchina ĩ jwʉ́ʉb bejat pónih, biquína caán íitdih wapnit soldadowãboó sacerdotewã ĩ maáta pebhna ĩt bejep wʉt jĩ. Ĩ pebhna jʉibínit, ded pah ĩ yapatjidih queétdih ĩt naáwáp wʉt jĩ. 12Páant ĩ naáwáchah joinít, caán ã yapatjidih míic wéheat tʉ́ʉt niijná, jwĩ déewã maátadihbʉt ĩt míic wáacat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánih míic wéhe péanit, queét soldadowãdih bʉ́dí ĩt jíib chãjap wʉt jĩ, ded pah ã yapatjidih yoobópdih ĩ naóhcat pínah niijná. 13Pánih jíib chãjnit, nin pah queétdih ĩt niíj wʉtʉp wʉt jĩ: —Bitadih nin pah ñi niijí: ‘Chei jwĩ ʉ̃wat pónih, ã bohénitjiboó jʉ̃óhnit, ã́ih bácahjidih ĩt nʉʉmʉ́p tabe’, ñi niijí. 14Páant ã yapatji doonádih Maáh Pilato ã joyóchah, jwiítboó caandíh jwĩ ámoh naóhbipna caá, yeebdíh ã peéh chãjcat pínah niijná, soldadowãdih ĩt niijíp wʉt jĩ. 15Páant ĩ niijíchah joinít, ĩ jíib chãjatdih ʉbnit, ĩ niijátji pah soldadowã ĩt naóh peetép wʉt jĩ. Páant ĩ niíj naáwáchah joinítji, bʉʉ láabʉt páantjeh nihat jwĩ déewã ĩ yee naáwátjidih ĩpĩ́ jenah joiná yʉh caá. 16Queét yaádh tʉ́tchina jʉibínit, Jesús ã niiját tʉ́ʉtatji pah jwiít ã bohénitjidih ĩ naóh yapanap jĩ. Páant ĩ naóh yapanachah joinít, jwiít once ã bohénitji Galilea baácna bejnit, Jesús jwiítdih ã bejat tʉ́ʉtniji jeená jwĩ jʉibínap jĩ. 17Pánih caanná jʉibínit, Jesúsdih ennit, Dios wʉ̃ʉ́h ã jʉmatdih jéihna, caandíh jwĩ weñep jĩ. Obohjeéhtih, biquína jwĩjeéh jʉmnit “¿Yoobópdih Jesúsjeh niít?” ĩt niíj jenah joi jwʉ́hʉp tajĩ. 18Jwĩ pebh jʉinít, Jesús nin pah jwiítdih ã niijíp jĩ: —Nihat wẽpatdih wã íip weemdíh ã wʉ̃hʉp be. Páant ã wẽpat wʉ̃hni jʉmna, nihat jeáboó jʉmnit, nihat nin baácboó jʉmnitdihbʉt wʉtni wã jʉmna caá. 19Pánih wẽpni jʉmna, nin pah yeebdíh wã naóhna caá: Wĩ́ih tʉ́ini doonádih nihat baácdih moondíh ñi tʉ́i naáwá, jepahnit, weemdíh ĩ tʉ́i péeat pínah niijná. Páant ĩ jepahachah ennit, wã íip ã wẽpatjĩh, wã wẽpatjĩh, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩhbʉt queétdih ñi daabánaá. 20Páant ñi daabánitdih ñi tʉ́i bohénaá, yeebdíh nihat wã wʉtatjidih queétbʉt ĩ jepahat pínah niijná. Páant ñi chãjachah, yeó jáap jʉmat pah pʉ́ʉ́ʉ́ péeni yeó jáapna páantjeh ñijeéh wã jʉmbipna caá. Páant wã naáwátdih ñi tʉ́i náhninaá, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ. Páant bóojeh tigaá weém Mateo wã daacát.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\