Filipenses 2

1Yeéb Cristoíhwã ñi jʉmʉchah, ã oyatjĩh yeebdíh ã tʉ́i weñana caá. Tʉ́ini Espíritu ñijeéh ã jʉmʉchah, bitadih oinit, jĩ́gah en teo wáacnit ñi jʉmna caá. 2Páant ñi jʉmʉchah jéihnit, wã tʉ́i wẽina caá. Pánihna, biíc yoobó jenah joinít, míic oinit, tʉ́inijeh ñi jʉmat doonádih joinít, chah wã wẽibipna caá. 3“Weém nihatdih jéihni caá”, ñi niíj jenah joicá bojoó. Bita yeebdíh ĩ wẽi enat pínahdihbʉt ñi bidca bojoó. Obohjeéhtih, bitadih tʉ́i wẽinit, “Caánboó chah tʉ́ini ã jʉmna caá”, ñi niíj jenah joyoó. 4Yeéb ñi weñat pínahdih bidcanjeh, bitadih ñi tʉ́i teo wáacá. 5Jesucristo ded pah ã jenah joyát pahjeh mʉntih, yeebbʉ́t biíc yoobó ñi jenah joyoó. 6Caánboó Dios yoobát jʉmna yʉhna, “Wã íip biíc yoobó wã jʉmatdih wã cádahcan niít”, ãt niíj jenah joicáp wʉt jĩ. 7Pánih Dios biíc yoobó ã jʉmatdih cádahnit, nin baácboó teo wʉ̃hni pah ãt cã́ac jʉmʉp wʉt jĩ. 8Pánih chãjna, jwiít cã́acwã jwĩ jʉmat pah oboh jʉmni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánih jʉmnit, ã íipdih tʉ́i jepahna, ã náahat pah ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Yeejépwãdih ĩpĩ́ mawat pah, caandíh cruzboó ĩt péoh dodh mawap wʉt jĩ. 9Páant ã jʉmʉchah, jwĩ íip caandíh chah maáh ãt waadánap wʉt jĩ, nihat cã́acwã caandíh ĩ weñat pínah niijná. 10Pánihna, Jesús ã maáh jʉmatdih jéihna, jeámant moón, nin baácdih moón, iiguípboó jʉmnitbʉt bódicha caj yoh ñajnit, caandíh ĩ wẽi naóhbipna caá. 11“Jesucristo Maáh yoobát ã jʉmna caá”, nihat ĩ niíj naóhbipna caá. Páant tigaá Dios queétdih ã naáwát tʉ́ʉtbipna caá, caandíhbʉt ĩ weñat pínah niijná. 12Pánihna, wã oinitá, ñijeéh wã jʉmʉchah, wã naáwátdih ñi tʉ́i jepahatji pahjeh mʉntih, bʉʉ yʉʉ́p wã jʉmʉchah yʉhna, chah ñi jepahaá. Pánih jepahnit, Cristo ã tʉ́i ʉbnit jʉmna, Dios maáh ã jʉmatdih jenah joinít, ã weñat pínahdihjeh ñi chãjaá. 13Diosjeh ãpĩ́ tʉ́i teo wáacna caá, ã náah yacatdih jenah joinít, jwĩ tʉ́i chãjat pínah niijná. 14Ded pah ñi chãjat pínahdih wẽinit, yeejép wéhecanjeh, bitadih míic jʉ̃ihcan, tʉ́inijeh ñi chãjaá. 15Pánih chãjnit, Dios ã weh yéejat wihcannit ñi jʉmbipna caá. Páant caá yeebdíh jʉmat náahap, yeejépwãjeéh jʉmna yʉhna, ĩ chãjat pah ñi chãjcat tʉ́ʉt niijná. Pánih chãjcan, yeh iigní cʉ́iwã panihnit jʉmna, queétdih teo wáacnit, tʉ́ini doonádih bohéát caá náahap. 16Pánih chãjna, Dios naáwátdih cádahcanjeh, bitadih ñi tʉ́i bohénaá, queétbʉt ãjeéh ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Páant ñi bohénachah, Cristo nin baácboó ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, yeebdíh bʉ́dí wẽinit, “Oboh caá queétdih wãt bohéjip taga”, wã niijcán niít. 17Cristoíh doonádih yeebdíh wã naáwátji jíib, bita weemdíh ĩ mao yohíhna caá. Obohjeéhtih, weemdíh ĩ mao yohochah nihna, páantjeh wãta wẽi tagaá. Pánihna, yeéb caán doonádih ñi jepahatji jíib, bita yeebdíhbʉt yeejép ĩ chãjachah yʉhna, caandíh cádahcan, Diosdih páantjeh ñi teo wʉ̃hna caá. Pánih teo wʉ̃hna, ñi tʉ́i weñechah, weembʉ́t ñijeéh wã wẽina caá. 18Páant weemdíh ĩ mao yohochah, Cristo pebhboó wã jʉmat pínahdih jenah joinít, wãjeéh yeebbʉ́t ñi weñeé. 19Jwĩ Maáh Jesús ã náahachah, waícanjeh Timoteodih ñi pebhna wã wahbipna caá, jwʉ́ʉb jʉinít, ñíih doonádih ã naáwáchah joinít, wã weñat pínah niijná. 20Caanjéh yeebdíh oinit, ñi tʉ́i jʉmat pínahdih bʉ́dí ã jenah joiná caá. Biíh caan pánihni ã wihcan caá. 21Bita ĩ weñat pínahdihjeh jenah joiná, Jesucristo ã náahatboodíh ĩ jenah joicán caá. 22Obohjeéhtih, Timoteoboó tʉ́i chãjnit, wã wʉ̃ʉ́h panihni wãjeéh tʉ́ini doonádih ãpĩ́ bohéátdih yeéb ñi jéihna caá. 23Pánihna, ninjĩh moón maáta weemdíh ded pah ĩ chãjat pínahdih jéihna, Timoteodih ñi pebhboó wã wahbipna caá, yeebdíhbʉt wĩ́ih doonádih ã naáwát pínah niijná. 24Jwĩ Maáh Jesús ã teo wáacachah, waícanjeh weembʉ́t ñi pebhna wã bejbipna caá. 25- 26Ñi wahniji Epafroditodihbʉt Timoteo biícdih ñi pebhna wã jwʉ́ʉb wahbipna caá. Weemdíh ñi teo wáacat tʉ́ʉtʉchah joinít, caán wã ʉ́ʉd panihni wãjeéh teona, bita caandíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, Dios naáwátdih ã tʉ́i naóhna caá. Obohjeéhtih, caán yeebdíh bʉ́dí ã náhnina caá. Ã tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́át doonádih ñi joyátjidih jéihna, bʉ́dí ã jĩ́gah jenah joiná caá. Pánihna, bʉ́dí ã jenah joyátdih jéihnit, “Caandíh ĩ pebhboó jwʉ́ʉbaat caá náahap”, wã niíj jenah joiná caá. 27Yoobópdih tigaá caán bʉ́dí ã tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́ʉ́p be. Wʉnatbit ã yapap be. Páant bʉ́dí tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́ʉ́chah yʉhna, Dios caandíh jĩ́gah ennit, weemdíhbʉt jĩ́gah ennit, caandíh ã booanap be. Caán wã chéen ã bʉʉdʉ́chah nihna, weémboó bʉ́dí wãta jĩ́gah tagaá. 28Pánihna, bʉʉ bácah waícanjeh caandíh ñi pebhboó wã wahbipna caá, caandíh ennit, ñi weñat pínah niijná. Páant ñi weñat pínahdih jéihnit, weembʉ́t wã wẽibipna caá. 29- 30Jwĩ maáíh ã jʉmʉchah, caandíh ñi tʉ́i wẽi jwãáá. Yeébboó weemdíh ñi jéih teo wáacadih jʉ̃óhcan, caandíh ñi wahachah, weemdíh ã tʉ́i teo wáacap be. Pánih teo wáacnit, Cristo ã náahat pah chãjna, ã wʉníhip yʉh be. Pánihna, caandíh, bita caan pánihnitdihbʉt bʉ́dí ñi wẽi naáwá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\