Filipenses 3

1Bʉʉ bácah, wã déewã panihnitá, nindih wã naóhbipna caá: Jwĩ maáíh jʉmna, bʉ́dí ñi weñeé. Páant wã naáwát pah naóh chʉʉcánjeh, biíc yoobó wã jwʉ́ʉb naóhna caá, bita yeebdíh ĩ yee bohénachah, ñi joyáh bojat pínah niijná. 2¡Ñi tʉ́i chãja chaáh! Yeebdíh mácah bohénitboó yeejép chãjnit, Diosdih eníhcannit ĩ jʉmna caá. Yeéb Dioíhwã ñi jʉmat pínah niijná, queét yeebdíh quehli nah yapat chóodih bóodat tʉ́ʉtna yʉh caá. Obohjeéhtih, páant ĩ wʉtat dedé pínah nihcah, queétdih ñi joyáh bojoó. 3Queét bóodnit jʉmna yʉhna, ã náahat pah ĩ chãjcah, “Wĩ́ihwã caá”, Dios ã niijcán nacaá. “Dios yeebdíh ã tʉ́i wẽi enat pínah niijná, bóodnit ñi jʉmʉʉ́”, ĩ niíj yee bohéátdih ñi joyáh bojoó. Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacachah, Jesucristodihjeh wẽinit, jwĩ jepahachah, “Wĩ́ihwã caá”, Dios jwiítboodíh ã niijná nacaá. Pánihna, “Jwĩ nʉowã ĩ naáwátji pahjeh wã chãjachah, Dios weemdíh ã wẽi enbipna caá”, ñi niíj jenah joicá bojoó. 4Bʉʉ caandíh wã jenah joicáh yʉhna, bitaboó páantjeh jenah joinít, jwĩ nʉowã ĩ wʉtatjidih ĩ tʉ́i jepahíhna yʉh caá. Jã́tih weembʉ́t biíc yoobó wã chãjap yʉh jĩ. Pánihna, “Pablo ã tʉ́i chãjat chah weémboó wã tʉ́i chãjna caá”, ded ã jéih niijcán caá. 5Nin pah chãjni wã jʉmʉp yʉh jĩ: Dios ã wʉtatji pah, ocho yeó jáap wã cã́ac jʉmat tʉ́ttimah, weemdíh quehli nah yapat chóodih ĩt bóodop wʉt jĩ. Israel wʉ̃ʉ́h Benjamín ã jʉimená poómpdih bóo wã jʉmna caá. Wã mána judíowã ĩ jʉmʉchah, weembʉ́t judío yoobát wãt cã́ac jʉmʉp tajĩ. Fariseo poómpdih bóo jʉmnit, Moisés ã wʉtatji pah wã tʉ́i chãjap jĩ. 6Páant wã chãjatdih ennit, “Moisés ã wʉtatjidih Pablo ã yap yohop be”, det ĩ jéih niijcán caá. Dios ã náahat pah bʉ́dí chãjíhni jʉmna, “Jesucristo Dios nihcan caá”, niíj jenah joinít, Jesúíhwãboodíh yeejép wã chãj jwʉhʉp jĩ. 7“Páant wã chãjachah, Dios weemdíh ‘Caán tʉ́ini caá’, ã niíj enbipna caá”, wã niíj jenah joyóp yʉh jĩ. Obohjeéhtih, bʉʉ Jesucristodih jepahni jʉmna, “Caandíh tʉ́i péeat tʉ́ʉt niijná, páant wã chãjatji dedé pínah ãt nihjican tagaá”, wã niíj jéihna caá. 8“Caán tʉ́ini caá”, cã́acwã ĩ niijnídihbʉt “Caán dedé pínah nihcan caá”, wã niíj jenah joiná caá. Páant ã jʉmʉchah, wã Maáh Jesucristo biícdih wã jʉmʉchah bácah, tʉ́ini ã jʉmna caá. Cristodih chah jéihyat tʉ́ʉt niijná, wã tʉ́i chãjatjidih “Caán yeejépji tagaá”, wã niíj jenah joiná caá, bʉca. 9Pánihna, Cristodih jéihna, ãjeéh tʉ́i biícdih wã jʉmat pínahdih chah wã bidna caá. Moisés ã wʉtatji pah wã chãjachah, “Caán tʉ́ini caá”, niíj encan, Cristodih wã tʉ́i jenah joyóchahjeh, “Caán tʉ́ini caá”, Dios weemdíh ã niíj enna caá. Cristodih jwĩ jepahachah ennit, “Yéejat jíib wihcannit ĩ jʉmna caá”, Dios jwiítdih ã niijná caá. 10Cristodih tʉ́i jéihyat tʉ́ʉt niijná, jã́tih ded pah wã jenah joyátjidih wã cádahap jĩ. Ã náahat pah tʉ́i chãjat tʉ́ʉt niijná, Dios Jesucristodih ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtni wẽpatdih weembʉ́t wã náahna caá. Jesús yeejép yapnit, ã wʉnat pah mʉntih, caandíh wã jepahat jíib, weemdíhbʉt yeejép chãjnit ĩ mao yohbipna nacaá. 11Pánihna, Jesús wʉnniji ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát pahjeh mʉntih, weembʉ́t wʉnniji wã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát pínahdih wã jéihna caá. 12“Jesúsdih tʉ́i jéih beedána, caan páh yéejat wihcanni caá”, wã niijcán caá. Páant niijcán, Jesucristodih chah jéihyat tʉ́ʉt niijná, yeó jáap jʉmat pah caandíh bʉ́dí wã bidna caá. Pánih bidna, ded pah Cristo weemdíh ã náah yacatjidih chãj péanit, ã pebhboó jʉibína, yéejat wihcanni yoobát wã jʉmbipna caá. 13Wã déewã panihnitá, “Wã tʉ́i jéih beedána caá”, wã niíj jenah joicán caá. Páant niíj jenah joicán, jã́tih wã chãjatjidih náhnicanjeh, ded pah wã chãjat pínahboodíh wã jenah joiná caá. 14Wẽp ñáoni ã ñáwat jíib pínahdih ã bidat pah mʉntih, weembʉ́t wã tʉ́i chãjat jíib Jesucristo weemdíh ã wʉ̃hat pínahdih wã bidna caá. Pánihna, wã tʉ́i chãjatdih ennit, Dios weemdíh “Wã pebhna ma jʉ̃ʉ́wʉ́”, ã niijbípna caá. 15Jesucristodih tʉ́i jéihnit jʉmna, ded pah wã jenah joyát pah yeebbʉ́t biíc yoobó ñi jenah joyoó. Obohjeéhtih, mácah ñi jenah joyóchah, Dios yeebdíh ã teo wáacbipna caá, yoobópdih ñi jenah joyát pínah niijná. 16Pánihna, Dios jwiítdih ã jéihyaatji pah tʉ́i chãjat caá náahap. 17Wã déewã panihnitá, ded pah wã chãjatdih náhninit, yeebbʉ́t biíc yoobó ñi chãjaá. Páant jwĩ chãjat pah mʉntih, bita ĩ chãjatdihbʉt ñi tʉ́i en yacaá. 18Bita “Weém Jesúíh caá”, niijná yʉhna, yeejép chãjnitdih dawá láa yeebdíh wã naáwáp jĩ. Bʉʉbʉt bʉ́dí náhni dahwana, queétdih wã jwʉ́ʉb naóhna caá, páant mʉntih. Queét Cristo cruzboó ã wʉn wʉ̃hatji doonádih joííhcan, páantjeh ĩ yéej chãjna caá. 19Pánih joííhcan, queét iiguípna bejnit pínah caá. Yéej chãjatdih ñinahnit, ĩ weñat pínahdihjeh ĩ bidna caá. Pánih bidna, tíiccanjeh, “Caán tʉ́ini caá”, queét ĩ niijná yʉh caá. Nin baácdih bóodihjeh ĩ jenah joiná caá. 20Obohjeéhtih, jwiítboó jeáboó jʉmnit pínah caá. Páant jwĩ jʉmʉchah, caanmánt jwĩ Maáh Jesucristo jwiítdih ʉbʉdih ã jʉ̃ʉ́wát pínahdih pã́ina caá jwĩ chãjap. 21Pánih jʉ̃óhna, jwĩ moh yéejni bácahjidih ã wẽpatjĩh tʉ́ʉt nʉʉmnít, jáap bácah ã chãjbipna caá. Caán ã wẽpatjĩh nihatdih ã náahat pah ã jéih yapat tʉ́ʉtna caá. Pánih jéihna, ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, ded pah ã́ih bácah ã jʉmat pah mʉntih jwiítdihbʉt tʉ́ini bácah yoobát ã jéih wʉ̃hbipna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\