Filipenses 4

1Wã déewã panihnitá, yeebdíh bʉ́dí wã oina caá. Jesúíh doonádih yeebdíh wã bohénachah, ñi tʉ́i jepahatjidih náhninit, bʉ́dí wã wẽina caá. Pánih wẽinit, yeebdíh bʉ́dí wã jenah joiná caá. Pánihna, wã oinitá, jwĩ Maáhdih ñi jwíih jepahatji pah, caandíh ñi tʉ́i péenaá. 2Evodiadih Síntiquedihbʉt nin pah wã wẽp wʉtna caá: Jesúíhwã yaádh jʉmna, míic íij cádahnit, tʉ́inijeh ĩ jʉmʉ naáh. 3Pánihna, wã tʉ́i pej jʉmniá, queét yaádhdih ma teo wáacá, míic ámohnit, tʉ́i biícdih ĩ jwʉ́ʉb jʉmat pínah niijná. Queét yaádh, Clemente, bitabʉt weém biícdih yeejép yapna yʉhna, Jesúíh doonádih jwĩ bohénap jĩ. Queét yaádhbʉt Jesúíhwã ĩ jʉmʉchah, Dios ã́ih papélah tólih panihnidih ĩ wʉ̃tnadihbʉt ãt daacáp wʉt jĩ. Caán tólihboó páantjeh ãjeéh jʉmnit cã́acwã ĩ wʉ̃tna daácni ã jʉmna caá. 4Jwĩ maáíhwã jʉmna, yeó jáap jʉmat pah ñi weñeé. Wã jwʉ́ʉb naóhna caá: Bʉ́dí ñi weñeé. 5“Caán tʉ́ini caá”, nihat ĩ niiját pínah niijná, bitadih tʉ́i chãjnit ñi jʉmʉʉ́. Jwĩ Maáh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah bahnijeh ã jʉdhna caá. 6Ded pah ñi yapna yʉhna, ñi náhni dahwaca bojoó. Náhni dahwacanjeh, Diosdih nihatdih naóhna, ã teo wáacat pínahdih ñi ʉʉ́bʉ́. Ñi ʉʉ́bátjidih ã jepahachah enna, “Tʉ́ina caá, Paá”, caandíh ñi niijí. 7Páant ñi chãjachah, yeebdíh Dios bʉ́dí ã teo wáacbipna caá, ded pah yeejép yapna yʉhna, jĩ́gahcanjeh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Bitaboó yeéb ñi jĩ́gahcatdih ĩ beh encan niít. 8Wã déewã panihnitá, nin wã pée naáwát caá. Nin pah jenah joyát caá náahap: Tʉ́i yoobópdih jʉmnidih, Dios ã wẽi ennidih, cã́acwã “Caán tʉ́ini caá”, ĩ niíj jenah joinídihbʉt ñi jenah joyoó. Tʉ́inidihjeh ñi jenah joyoó. Cã́acwã ĩ wẽi ennidih, yeebbʉ́t ñi wẽi jenah joyoó. 9Yeebdíh wã bohéátjidih, ded pah wã chãjatjidihbʉt náhninit, biíc yoobó ñi chãjaá. Páant ñi chãjachah, Dios jwiítdih tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtni ñijeéh ã jʉmbipna caá. 10Bʉʉ jwʉhna, weemdíh jwʉ́ʉb náhninit, ñi teo wáacatdih wã wẽina caá. Pánih wẽinit, jwĩ Maáhdih “Tʉ́ina caá”, wã niijná caá. “Weemdíh ĩt quíib bʉʉd tágaá”, wã niíj jenah joicán beé. Jã́tih weemdíh teo wáaquíhna yʉhna, ñit jéih teo wáaccap taga. 11Weemdíh ñi teo wáacatjidih wẽi naóhna, “Biíh weemdíh ã jʉdhna caá”, wã niijcán caá. “Wã bíbohatjĩh wã tʉ́i jʉmna caá”, wãpĩ́ niijná caá. 12Dawá bií déedih bíbohna, wã tʉ́i jʉmna caá. Bií dée bíbohcan yʉhna, biíc yoobó wã tʉ́i jʉmna caá. Jeémát bíbohna, bíbohcan yʉhna, wã tʉ́i jʉmna caá. Pánihna, ded pah jʉmna, dedboó jʉmna, biíc yoobó wẽinit, wã tʉ́i jʉmna caá. 13Ded pah weemdíh ã yapachah yʉhna, Cristo ã teo wáacatjĩh, wã jéih bʉʉjána caá. 14Pánihni wã jʉmʉchah yʉhna, bʉwat weemdíh ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah jéihnit, ñi teo wáacat ã tʉ́ina beé. 15Tʉ́ini doonádih bohé jwíihnit, ñíih baác Macedoniamant wã bejechah, yeéb Filipos tʉ́tchidih moón Jesúíhwãjeh weemdíh dinero wahnit, ñi teo wáacap jĩ. Biíh tʉ́tchidih moón weemdíh ĩ teo wáaccan jĩí. Caandíh ñi jéihna caá. 16Tesalónica tʉ́tchidih wã jʉm jwʉhʉchah, weemdíh teo wáacna, dawá láa ñi wahap jĩ. 17Páant niijná, dinerodih yeebdíh ʉʉ́bhna wã chãjcan caá. Yeéb bitadih ñi teo wáacat jíib Dios yeebdíh ã tʉ́i chãjat pínahboodíh caá wã náah yacap. Pánih jenah joinít, bʉ́dí wã wẽina caá. 18Epafroditojĩh weemdíh ñi wahachah, dedé weemdíh ã jʉdhcan caá. Wã náahat chah ñit wahap tabe. Dioíh mʉʉ́boó chej jʉmnidih ĩ cáo wʉ̃hatjidih Dios ã weñat pah, weemdíh ñi wʉ̃hatjidihbʉt ã tʉ́i wẽina caá. 19Yeéb Jesucristoíhwã ñi jʉmʉchah, dedé ñi náahatdih jwĩ íip yeebdíh ã wʉ̃hbipna caá. Caán nihatdih bíbohni jʉmna, yeebdíh ã jéih tʉ́i teo wáacna caá. 20Yeó jáap jʉmat pah jwĩ íip Diosdih jwĩ weñat dée caá. Páant tií ã jʉmʉ nah. 21Nihat caánboó jʉmnit Jesucristoíhwã ĩ tʉ́yʉ naáh. Wãjeéh jʉmnit jwĩ déewã panihnitbʉt yeebdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. 22Nihat ninjĩh moón Jesúíhwãbʉt, Roma tʉ́tchidih moón ĩ maáh ã pebh moon yʉ́h bʉca, bʉ́dí ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. 23Jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh oinit, bʉ́dí ã teo wáaca naáh. Páant bóojeh tigaá wã naáwát. Pablo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\