Apocalipsis 10

1Tʉ́ttimah, biíh wẽpép ángel mah tólih diítna ñʉhni japmant ã dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wã enep be. Ã́ih wao cháh maí pahni jʉ́dʉ ã jʉmʉp be. Ã́ih móot yeó ã yeh iigát pah ã yeh iiguíp be. Ã́ih wiona máa iigní pah ã jígohop be. 2Bainí papélah quiítdih watni ã tewep be. Ã́ih jéihyepmant bóo wio nah bʉ́dí mʉjna chʉ̃i ñʉh, wáyámant bóo nah jiaboó ã chʉ̃i ñʉhʉp be. 3Pánih ñʉhnit, bʉ́dí ʉ́ʉm náah jʉmni ã wẽp ejep be. Páant ã ejat tʉ́ttimah, siete láa énoh ã ñʉʉ́n pʉñat pah bóo jepahatdih wã joyóp be. 4Páant ã jepahachah joinít, wã daác jwíihip yʉh be. Obohjeéhtih, páant wã daacát tʉ́ʉt chãjachah, jeámant weemdíh nin pah ãí niijíp be. “Siete énoh yáaat pah bóo ã niijátjidih ma daácca bojoó”, ã niijíp be. 5Páant ã niiját tʉ́ttimah, bʉ́dí mʉjdih, jiadihbʉt chʉ̃i ñʉhni ángel ã́ih jéihyepmant bóo mʉj nahjĩh ã jʉ́ʉt ñahanap be. 6Pánih jʉ́ʉt ñahanit, nin pah ã niijíp be: “Dios ã enechah, tʉ́i yoobópdih wã naóhna caá. Caánboó páantjeh jʉmni, nihatdih chãjni ã jʉmna caá. Japmant moondíh, nin baácdih, nin baácdih moondíhbʉt, bʉ́dí mʉjdih, bʉ́dí mʉjdih moondíhbʉt chãjni caá. Bʉʉ páant bóojeh tigaá ã páñat. 7Péeni ángel ã́ih póojat nahdih ã póojochah, ‘Nin pah wã chãjbipna caá’, Dios ã niijátji pah ã yapbipna caá. Jon jã́tih cã́acwãdih naóhcan yʉhna, ã naáwátdih naóh yapanitboodíh ãt tʉ́i naóh beedánap wʉt jĩ. Páant ã niíj naáwátjidih bʉʉ jwʉh ã chãjbipna caá”, caán ángel ã niijíp be. 8Páant ã niiját tʉ́ttimah, weemdíh daacát tʉ́ʉtcanniji ã jwʉ́ʉb naáwáp be, páant mʉntih. Nin pah ãí niijíp be: “Bʉ́dí mʉjdih jiaboó chʉ̃i ñʉhni ángel pebhna ma bejeé. Caanná jʉibínit, ã bíbohni papélah quiítbitdih ma ʉbʉʉ́”, ã niijíp be. 9Páant ã niijíchah joiná, ã pebhna bejnit, caán quiítbitdih wã ʉʉ́bʉ́p be. Páant wã ʉʉ́bʉ́chah joinít, nin pah weemdíh ã niíj jepahap be: “¡Dáa! Ma jeémé. Ma jwíih jeéméchah, belo mac pah ã tʉ́i nʉ́ʉm jwʉhbipna caá. Obohjeéhtih, ma wʉtat tʉ́ttimah, nema bijat panihat meemdíh ã jʉ̃óhbipna caá”, ã niijíp be. 10Páant ã niijíchah joinít, caán quiítbitdih ʉbnit, wã jeémép be. Páant ã niijátji biíc yoobó, belo mac pah ã tʉ́i nʉ́ʉm jwʉhʉp be. Obohjeéhtih, wã jeémát tʉ́ttimah, nema bijat panihat ã jʉ̃ʉ́wʉ́p be. 11Caandíh wã jeémp péanachah, jeámant nin pah weemdíh ãí jwʉ́ʉb niijíp be, páant mʉntih: “Nihat baácdih moón, mácah wéhenit, ĩ maátabʉt, tʉ́ttimah ded pah ĩ yapat pínahdih ma naóh yapanaá”, ã niijíp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\