Apocalipsis 12

1Páant ʉ́ʉm náah jʉmni ã yapat tʉ́ttimah, nin baácboó ded pah ã yapat pínahdih Dios jeáboó ã jʉ́ʉtʉp be. Pánih jʉ́ʉtni oboh jʉmni nihcan be. Jeáboó yad wili mi jʉmʉchah, wã jwíih enep be. Miíh yégueh yeo páh ã yeh iiguíp be. Caánt widhdih mi chʉ̃i ñʉhʉp be. Maáta ĩ dʉwát jʉ́dʉ dée, doce cʉ́iwã jʉmni jʉ́dʉdih mi dʉwʉ́p be. 2Caánt mi weép jáaana, tʉbit mi ñaacáp be. 3Tʉ́ttimah, jeáboó jwʉ́ʉb ennit, bʉ́dí maí dʉʉnidih wã enep be. Caán siete waó jʉmni ã jʉmʉp be. Waó jʉmat pah maáta ĩ dʉwát jʉ́dʉnadih ã dʉwʉ́p be. Diez mona jʉmni ã jʉmʉp be. 4Ã́ih pĩjjĩh cʉ́iwãdih tacdih yoób dée ã ʉb pʉ̃i yoh jéenanap be. Pánihna, yad wili weép jáaanachah ennit, mi wʉ̃ʉ́hdih joó jeémát tʉ́ʉt niijná, mi pebh caán maí ã páñap be. 5Páant ã páñachah, newé weépdih mi tʉ́ʉhʉp be. Caán wébít nihat baácdih moón ĩ maáh pínah ã jʉmʉp be. Páant Maáh chah wẽpni ã jʉmʉchah, cã́acwã caandíh ĩ jéih yap yohcan niít. Páant ã cã́ac jʉmʉchahjeh, Dios ã pebhna caanbítdih ã ʉb ñah bejep be. 6Páant mi wʉ̃ʉ́hdih ã ʉb bejat tʉ́ttimah, cã́ac wihcapboó, Dios ã ámoh jwejepjina beh wili mi jwei béjep be. Caanná mi jʉmʉchah, mil doscientos sesenta yeó jáap Dios caántdih ã en dawáp be. 7Páant mi jweyát tʉ́ttimah, jeáboó ĩ míic mawachah, wã enep be. Miguel ã́ih ángelwã biícdih jʉ̃óhnit, Maí Dʉʉni ã́ihwã biícdih ĩ jʉmʉpna míic mawadih ĩ jʉibínap be. 8Pánih míic maonit, Miguelwãboó Maí Dʉʉniwãdih yap yohnit, jeáboó ĩ jwʉ́ʉb jʉmat tʉ́ʉtcap be. 9Pánih yap yohna, caán Maí Dʉʉni, nemépwã ĩ maáh, Satanás wʉ̃t jʉmnidih, ã́ihwã biícdih nin baácna ã yohop be. Nihat baácdih moondíh yeeni caá ã jʉmʉp. 10Tʉ́ttimah, jeámant nin pah biíh ã wẽp naáwáchah, wã joyóp be: “Bʉʉ jwʉh jwĩ íip cã́acwãdih ã tʉ́i ʉbna caá, bʉca. Jwĩ íip ã wʉtatdih yap yohnit ĩ wihcan caá. Ã wahni Cristodihbʉt det yap yohnit ĩ wihcan caá. Nemépwã ĩ maáh jeáboó jʉmnijidih baácboó ã yoh jéenanap be. Caán nemépwã ĩ maáh yeó jáap jʉmat pah, chei jʉmat pahbʉt jwĩ déewã panihnit Jesúíhwãdih ‘Nit yeejépwã caá’, jwĩ íipdih niíj naóh yacna ã chãj jwʉhʉp jĩ. 11Queét Jesúíhwã Oveja Wʉ̃ʉ́h meépdih tʉ́i jenah joinít, nemépwã ĩ maáhdih ĩ yap yohop be. ‘Jesucristo wʉn wʉ̃hna, jwĩ yéejatdih ã yoh wʉ̃hʉp jĩ’, niijnít, nemépwã ĩ maáhdih yap yohnit ĩ jʉmna caá. Páant tʉ́ini doonádih ĩ naáwát peéh, bita queétdih ĩ mawíhichah yʉhna, Cristoíh doonádih ĩ naóh cádahcap be. 12Nemépwã ĩ maáh baácboó yoh jéenani ã jʉmʉchah ennit, yeéb jeáboó jʉmnit ñi weñeé. Obohjeéhtih, yeéb con baácboó jʉmnit, bʉ́dí mʉjboó jʉmnitbʉt moh yéejnit ñi jʉmbipna caá. Pánihna, caandíh peéh chãjat pínah tóah jʉ̃ʉ́wʉ́chah jéihna, nemépwã ĩ maáh bʉ́dí ã íijna caá. Pánih íijnit, ñi pébhna jʉibína, yeebdíh ã moh yéejabipna caá”, ãí niijíp be. 13Miguel caandíh ã yohatdih jéihnit, Maí Dʉʉni wébít íindih ã ñʉʉn béjep be. 14Obohjeéhtih, Dios caántdih bʉ́dí jawíh mʉj jwã́pa pah bóo ã wʉ̃hʉp be, cã́ac wihcapboó mi jiíj jwei béjat pínah niijná. Caanná mi jʉibíát tʉ́ttimah, biíc peihcanni jópchi tʉ́i beéd, biíh jópchi tac yoób Dios caántdih ã en daobípna caá, Maí Dʉʉni caántdih ã yéejacat pínah niijná. 15Caanná mi bejechah, caántdih daabáát tʉ́ʉt niijná, bʉ́dí mʉj pah bóo Maí Dʉʉni ã éeguep be. 16Páant ã éeguechah ennit, caántdih wapat tʉ́ʉt niijná, baácboó ã dʉ́ʉc bejep be, ã éegniji mah caán íitboó ã nooj yác bejat pínah niijná. 17Páant ã nooj yác bejechah ennit, caántdih jéih maocan, Maí Dʉʉni bʉ́dí ã íijip be. Pánih íijnit, caántdih bʉʉjácan, mi jʉimená, Dios ã wʉtatdih jepahnit, Jesúíh tʉ́ini doonádih jepahnitdih míic mawadih ã bejep be. 18Pánihna, Maí Dʉʉni bʉ́dí mʉj jwẽ́ejdih bóo óondih ã jʉibí ñʉhʉp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\