Apocalipsis 13

1Páant caán óondih Maí Dʉʉni ã jʉí ñʉhʉchah, caán bʉ́dí mʉjmant Namo jwʉh, pah jʉinít, ã aáb jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wã enep be. Caán Namo queét chénewã Dios naáwátdih naóh yapanitjidih maonijeh mʉntih ã jʉmʉp be. Caán siete waó jʉmni, diez mona jʉmni ã jʉmʉp be. Ã́ih mona jʉmat pah maáta ĩ dʉwát jʉ́dʉnadih ã dʉwʉ́p be. Ã́ih waonádihbʉt wʉ̃t daácni ã jʉmʉp be. Caán wʉ̃tna "WEEM CHAH WEPNI CAA" ã niíj daacátdih enna, Dios bʉ́dí ã íijna caá. 2Caán Namo jió daacá, wẽpép bejni, tac behni pah ã jʉmʉp be. Bʉ́dí jítcha jʉmni, bʉ́dí téih chóabʉt jʉmni, wẽpép ã jʉmʉp be. Ã́ih jac bʉ́dí jió jac pah bóo ã jʉmʉp be. Maí Dʉʉniboó Namo ã wʉtat pínah wẽpatdih ã wʉ̃hʉp be. Pánih wʉ̃hna, queét chénat pah nihat cã́acwãdih wʉtat tʉ́ʉt niijná, caandíh maáh ã waadánap be. 3Caán Namodih mao yohíhna, biíc wao dáhdih ĩ bʉ́ʉh baacátji jwʉ́ʉb ñʉʉmní ã jʉmʉp be. Pánihna, caán ã jwʉ́ʉb ñʉʉmátjidih ennit, nihat cã́acwã en wʉ́hi bejnit, Namo queétdih ã wʉtʉchah, ĩ jepahap be. Nihat ã́ihwã ĩ jʉmʉp be. 4Namo ã wʉtat wẽpat pínahdih Maí Dʉʉni ã wʉ̃hʉchah enna, cã́acwãboó bódicha caj yoh ñajnit, caandíh ĩ weñep be. Namodihbʉt ĩ weñep be. Pánih wẽina, nin pah Namodih ĩ niíj weñep be: “Biíh meém ma wẽpat panihni ã wihcan caá. Det meemdíh míic maona, ĩ jéih yap yohcan niít”, ĩ niijíp be. 5“Chah wẽpni caá”, Namodih niijnít, Diosdih yeejép ĩ wéhenachah yʉhna, Diosboó joyáh bojnit, cuarenta y dos widhjeh maáh ã jʉmat tʉ́ʉtʉp be. 6Caán Namo Diosdih, ã́ih wʉ̃tdih, ã jʉmʉpdih, jeáboó jʉmnitdihbʉt yeejép ã wéhenap be. 7Dioíhwãdih míic maonit, queétdih ã yap yohop be. Páant ã yap yohochah yʉhna, Dios ã enah bojop be. Páant caandíh Dios ã wʉtcah, ãta jéih yap yohcan tagaá. Pánihna, nihat cã́acwã poómp jʉmat pah, nihat mácah wéhenit, nihat baácdih moondíh Namo maáh ã jʉm jwʉhʉp be. 8Nihat Diosdih jepahcannit míicjeh Namo pebh jʉibí bódicha caj yoh ñajnit, caandíh ĩ weñep be. Dios nin baácdih ã chãjat pínah jã́tih, ã́ihwã pínah ĩ wʉ̃tnadih ãtát daacáp wʉt jĩ. Caán ã daácni tólih Oveja Wʉ̃ʉ́h ĩ maoniíh tólih caá. Pánihna, caán tólihdih ĩ wʉ̃tdih daácca naáhwã míicjeh Namodih ĩ weñep be. 9¡Det molít jʉmna, ĩ joyoó naáh! 10Det nemat mʉʉ́boó nemnit pínahdih ĩ nembipna caá. Det jwã́ag maonit pínahdihbʉt ĩ jwã́ag maobipna caá. Pánihatdih jéihna, jwiít Dioíhwã yeejép yapna yʉhna, caandíh tʉ́i jenah joí cádahcat caá náahap. 11Tʉ́ttimah, biíh Namo baácmant ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wã enep be. Oveja wʉ̃ʉ́h chéne jáap mona jʉ̃óhnibit pah jígohni ʉ́ʉm náah ã wihcap yʉh be. Obohjeéhtih, ã wéheat ʉ́ʉm náah jʉmni ã yáanap be. 12Pánihna, mʉjmant jʉ̃óhni Namoboó, baácmant jʉ̃óhnidih maáh ã waadánap be. Páant ã maáh waadániboó, nihat baácdih moondíh mʉjmant jʉ̃óhni Namo, bʉ́ʉh baácnijidih ã weñat tʉ́ʉtʉp be. 13Baácmant jʉ̃óhni Namo ã wẽpatdih jʉ́ʉtnit, bʉ́dí iigát déedih jeámant ã bʉʉ́g jéen jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtʉp be, cã́acwã caandíh en wʉ́hi bejnit, ĩ jepahat pínah niijná. 14Mʉjmant jʉ̃óhni ã wʉtʉchah, baácmant jʉ̃óhniboó ã wẽpatjĩh cã́acwãdih ã yeenap be. Pánih yeena, jwíih jʉmni pah jígohnidih ã pãpat tʉ́ʉtʉp be. Caán jwíih jʉmni íibat naajĩ́h ĩ bʉ́ʉh baác yohniji yʉhna, ã jwʉ́ʉb boonap be. Páant ĩ chãjachah enna yʉhna, Dios páantjeh ã enah boj jwʉhʉp be. 15Baácmant jʉ̃óhni Namoboó mʉjmant jʉ̃óhni pah jígohni ĩ pãpnijidih caolih ã jéyanachah, ã wéhenap be. Det caán pãpnidih ĩ wẽicat enna, ã mao yohat tʉ́ʉtʉp be. Diosboó caandíh páantjeh ã chãj jwʉhat tʉ́ʉtʉp be. 16Caán baácmant jʉ̃óhni Namo nihat cã́acwãdih biquína ĩ́ih jéihyepmant bóo téihya páhanadih, bitadih ĩ́ih móot jʉʉ́hnadih ã daacát tʉ́ʉtʉp be. Oboh jʉmnit, maáta, dawá bií dée bíbohnit, moh yéejnit, teo wʉ̃hnit, teo wʉ̃hcannitdih, nihat biíc yoobó ã daacát tʉ́ʉtʉp be. 17Caán jwíih jʉmni Namo biquínadih ã́ih wʉ̃tdih, bitadih ã́ih númerodih daácca naáhwãdih ã jíib chãjat tʉ́ʉtcap be. 18Caán daacátdih tʉ́i jéihyat caá náahap. Dios ã teo wáacatjĩh jéihnit jʉmna, Namoíh daacátdih ñi tʉ́i beh enbipna caá. Caán número newéíh wʉ̃t ã jʉmna caá. Ã́ih número seiscientos sesenta y seis caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\