Apocalipsis 14

1Tʉ́ttimah, jeáboó jʉmni Sión wʉ̃t jʉmni jeejíh ñʉhni Oveja Wʉ̃ʉ́hdih wã enep be. Ãjeéh dawá, 144 mil cã́acwã ĩ jʉmʉp be. Queét ã́ih wʉ̃tdih, ã íipíh wʉ̃tdihbʉt ĩ́ih móot jʉʉ́hnadih daácnit ĩ jʉmʉp be. 2Queétdih wã joyóchah, jeámant ãí yáanap be. Bʉ́dí dóo ã yáaat pah, bʉ́dí énoh ã yáaat pahbʉt ãí yáanap be. Árpas ĩ niijní bíitat dahna ã yáaat pahbʉt ãí yáanap be. 3Caanjĩ́h maáh ã chʉ́ʉdʉp pebh, chénena míic dawá quíibna jʉmnit ángelwã, veinticuatro maáta pebhbʉt, queét 144 mil cã́acwã ĩ ñʉhʉp be. Caanjĩ́h ñʉhnit, jáap ewatdih eona ĩ chãjap be. Nin baácdih jʉmnitji yéejat yohnit, ã tʉ́i ʉbnit jʉmna, queétjeh caán jáap ewatdih ĩ jéihyep be. 4Queét ĩ weha mána yaádh nihcannitjĩh yéej chãjcannit jʉmna, Oveja Wʉ̃ʉ́hdihjeh tʉ́i péenit ĩ jʉmʉp be. Yeejépwãjeéh jʉmnitjidih Diosboó ã́ihwã pínah ã ʉbʉp be. Queétboó ã́ihwã pínah, Oveja Wʉ̃ʉ́íh pínahbʉt, tʉ́i jepahnit ĩ jʉmʉp be. 5Pánihna, yeecannitjeh jʉmna, yéejat wihcannit míic ĩ jʉmʉp be. 6Tʉ́ttimah, jeáboó yeó nʉmp biíh ángel ã jiijíchah, wã enep be. Dioíh tʉ́ini dooná páantjeh jʉmnidih nihat cã́acwã poómp jʉmat pah, nihat mácah wéhenit, nihat baácdih moondíh naóhni ã jʉmʉp be. 7Caán ángel wẽp naóhna, nin pah ã niíj jéenanap be: “Diosdih ñi ʉ́ʉmʉ́. Bʉʉ jwʉh cã́acwãdih peéh chãjat tʉ́ʉt caá ã chãjap. Pánihna, caandíh ñi wẽi naáwá. Caánboó nihat jeáboó jʉmnidih, nihat con baácboó jʉmnidihbʉt chãjni caá. Pánih wẽpni ã jʉmʉchah jéihna, caandíh bódicha caj yoh ñajnit, ñi weñeé”, ã niijíp be. 8Páant ã niiját tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh nin pah ã niíj jéenanap be: “¡Ñi joyoó! Babilonia wʉ̃t jʉmni bʉ́dí tʉ́tchidih moón wẽpnit ĩ jʉmʉchah yʉhna, queétdih Dios jáantjeh ã yoh beedána caá. Queét páant ã yohnit nihat bitadih ĩ yéej chãjat tʉ́ʉtʉp be. Máihnit, bitadih ĩ wʉ̃hʉchah, queétbʉt biíc yoobó tʉbit yeejép ĩ chãjap be. Pánih chãjna, ‘Dios caá’, ĩ niíj pãpnidih ĩ weñechah, queétbʉt ĩ en yacap be”, ã niijíp be. 9- 10Queét chéne ángelwã ĩ niiját tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh, nin pah ã niíj jéenanap be: “Det Namodih, ã pãpat tʉ́ʉtnidihbʉt wẽinit, ĩ́ih móotdih, téihyadih ã́ih wʉ̃t daácnitdih Dios ã peéh chãjbipna caá. Dios queétdih bʉ́dí íijnit, iiguípna ã wahbipna caá. Caán dʉbcanni iiguípboó jʉmna, queét tʉbit tʉbana, moh yéej náah jʉmnit, tʉbit ĩ ñaácbipna caá. Ã́ih ángelwã, Oveja Wʉ̃ʉ́hbʉt ĩ enechah, yeejép ĩ yapbipna caá. 11Caán iigát tʉʉ jeí ã yaicán niít. Queét tʉbit jĩ́gah náah jʉmnit páantjeh ĩ jʉmbipna caá. Nihat cã́acwã Namodih bódicha caj yoh ñaj wẽinitdih, yeejép tʉbat páantjeh ã jʉmbipna caá. Yeó jáap jʉmat pah, chei jʉmat pah biíc yoobó ĩ tʉbabipna caá. Ã pãpat tʉ́ʉtnidih wẽinit, ã́ih wʉ̃t daácnitdihbʉt páant yeejép ĩ yapbipna caá”, ã niijíp be. 12Páant yeejép ĩ yapachah ennit, jwiít Dioíhwãboó ã wʉtatdih jepahnit, Jesúsdih cádahcat caá náahap. 13Tʉ́ttimah, jeámant ã jwʉ́ʉb wéhenachah, wã joyóp be. “Nindih ma daacá: ‘Det Jesúíhwã caandíh cádahcannit jʉmna, ĩ wʉnat tʉ́ttimah, bʉ́dí ĩ wẽibipna caá’ “, ãí niijíp be. Páant ã niiját tʉ́ttimah,Tʉ́ini Espíritu jwʉh nin pah ã niijíp be: “Páant ta tigaá. Yoobópdih tigaá. Queét bʉ́dí ĩ tewatdih péanit, ĩ choobípna caá. Dios pebhboó ĩ pʉ́ʉh laáb jʉibínachah, ĩ tʉ́i chãjatjidih jéihnit, queétdih ã tʉ́i chãjbipna caá. Pánihna, queét caanná jʉibínit, bʉ́dí ĩ wẽibipna caá”, ã niijíp be. 14Tʉ́ttimah, tʉ́i baabní mah tólihdih wã enep be. Caán mah tólihjih nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé ã chʉ́ʉdʉp be. Caán chʉ́ʉdni maáta ĩ dʉwát oro jʉ́dʉdih ã dʉwʉ́p be. Biíc íibat tʉ́i eeép, pácahidih ĩ bóodat naá déedih ã bíbohop be. 15Tʉ́ttimah, biíh ángel Dios ã jʉmʉpmant ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Pánih bac jʉ̃óhnit, mah tólihjih chʉ́ʉdnidih ã wẽp ejep be: “Bʉʉ jwʉh Dios ã jenahat láa ã jʉiná caá. Pánihna, míih pácahi panihni ã tʉ́i baabáchah, ma bíbohni íibat naajĩ́h míih cã́acwãdih ma ʉb beedá bojoó”, ã niijíp be. 16Páant ã niijíchah joinít, mah tólihjih chʉ́ʉdni ã bíbohni íibat naajĩ́h nin baácdih bóo pácahi panihnidih ã bóod jwíihip be. 17Tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh Dios ã jʉmʉpmant ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Caanbʉ́t mah tólihjih chʉ́ʉdni ã bíbohni dée íibat naa mʉ́ntih ã bíbohop be. 18Tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh Diosdih cáo wʉ̃hat naa pébh jʉmni ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Caánboó caán naadíh bóo tʉʉ iigátdih en daoní jʉmna, nin baácboó iíg beedáát pínah wẽpat bíbohni be. Pánih bac jʉ̃óhna, eeép íibat naá bíbohni ángeldih ã wẽp ejep be: “Con baácdih bóo jʉmni jiwá iguíha panihni ã tʉ́i ei beedná caá. Pánihna, ma bíbohni íibat naajĩ́h caandíh ma bóod ʉb beedánaá”, ã niijíp be. 19Páant ã niijíchah joinít, caán ángel nin baácdih bóo iguíh pihanadih ã bóod ʉb beedánap be. Páant ã bóod ʉb beedánit, caán iguíh pihanadih ĩ bʉ́ʉh chʉñat jʉ́áboó ã yoh yacap be. Páant ã yoh yacat pahjeh tigaá, caandíh náahcannitdih Dios bʉ́dí íijnit, queétdih peéh chãjna, ã yohbipna caá. 20Pánih yohna, caán tʉ́tchi jwẽ́ejdih ĩ bʉ́ʉh chʉñat jʉ́ádih iguíh pihanadih ĩ bʉ́ʉh chʉñat dée pah yeejép cã́acwãdih ã mao yohat tʉ́ʉtʉp be. Caanjĩ́h ĩ mao yohochah, ĩ́ih meép ã nooj bác bejep be. Caán meép mʉj pah ã jʉmʉp be. Trecientos kilómetros ã nooj béjep be. Pánih nooj béjna, chéne metros dée ã nʉmahap be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\