Apocalipsis 15

1Tʉ́ttimah, jeáboó enna, ʉ́ʉm náah jʉmnidih wã en wʉ́hi bejep be. Nin baácboó ded pah ã yapat pínahdih weemdíh ã jʉ́ʉtʉp be. Caán oboh jʉmni nihcan be. Nin pah jígohatdih wã enep be: Siete ángelwã ĩ jʉmʉp be. Cã́acwã ĩ yéejatdih Dios bʉ́dí íijna, queét siete ángelwãboó yeejépwãdih ã pée peéh chãjat tʉ́ʉtnit pínah be. Pánihna, siete láa pohba cã́acwãdih ĩ peéh chãjat pínah niijná, queétdih wahat tʉ́ʉt ã chãjap be. 2Queét ángelwãdih wã enat tʉ́ttimah, bʉ́dí mʉjdih wã enep be. Caan mʉ́j tʉ́i jẽ́lepni tʉʉ iigátjĩh widni ã jʉmʉp be. Namodih, ã pãpat tʉ́ʉtnidih, ã́ih númerodih ã daacát tʉ́ʉtatdihbʉt jepahcannitji caán mʉj jwẽ́ejdih ĩ ñʉhʉchah, wã enep be. Caanjĩ́h ñʉhnit, Dios ã wʉ̃hni árpas ĩ niijní bíitat dahnadih ĩ bíbohop be. 3Dios ã yap yohatjidih jenah joinít, Diosdih teo wʉ̃hni Moisés ã chãjatjidih eona, Oveja Wʉ̃ʉ́h ã chãjatjidihbʉt wẽi eona, nin pah ĩ niíj ewep be: “Maá, meém chah wẽpni caá. Ma chãjatdih enna, jwĩ en wʉ́hi bejna caá. Chah tʉ́ini caá ma chãjat. Meém nihat baácdih moón ĩ maáta chah maáh caá. Yoobópdih chãjni caá. 4Nihat cã́acwã meemdíh ʉ́ʉmnit, ‘Chah wẽpni caá’, ĩ niijbípna caá. Meemjéh yéejat wihcanni caá. Nihat baácdih moón yoobópdih ma chãjatdih enna, ma pebh jʉibínit, bódicha caj yoh ñajnit, meemdíh ĩ wẽibipna caá”, ĩ niijíp be. 5Tʉ́ttimah, jeáboó jwʉ́ʉb ennit, Dioíh mʉʉ́ jẽc pãa lajnidih wã enep be. Pánih enna, caán mʉʉ́ diítna, Dios cã́acwãdih teo wáacat tʉ́ʉt niijná, ã naóh daácni naaná ã ñʉhat paihdih ã ñajat tólihdihbʉt wã enep be. 6Caán mʉʉdíh wã enechah, queét siete ángelwãboó yeejépwãdih ã pée peéh chãjat tʉ́ʉtnit pínah caán mʉʉ́ diítna jʉmnit, ĩ yoób bac jʉ̃ʉ́wʉ́p be, bʉca. Tʉ́i baabní yeh iigní yégueh chóona dʉonít, oro tõpjĩh jõóh poómp yoób jʉí wái chéonit míic ĩ jʉmʉp be. 7Páant ĩ bac jʉ̃ʉ́wʉ́chah, biíc dawá quíibna jʉmni ángelboó queét siete ángelwãdih ĩ yoobó oro pamapnadih ã wʉ̃hʉp be. Caan pámap diítdih cã́acwã ĩ yéejatdih Dios páantjeh jʉmni, bʉ́dí íijna, ã peéh chãjat pínah tʉ́i yáoni ã jʉmʉp be. 8Páant ã wʉ̃hʉchahjeh, Dioíh mʉʉ́ diítna ã yeh iigát, ã wẽpatbʉt jʉmna, tʉʉ jeí ã jʉm peét bejep be. Pánihna, Dios ã wẽpat bʉ́dí jʉmna, queét siete ángelwã ĩ peéh chãjat pónih, tʉʉ jeí mʉʉjéh ã jʉmʉchah, ded biíc ã jéih waadcáp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\