Apocalipsis 16

1Tʉ́ttimah, Dios ã́ih mʉʉmánt ã wẽp naóh bacanachah, wã joyóp be. Queét siete ángelwãdih nin pah ãí niíj naáwáp be: “Wã niijátji pahjeh, bʉʉ baácdih moondíh peéh chãjat tʉ́ʉt caá wã chãjap. Pánihna, ñi bíbohni pamapna diítboó jʉmnidih ʉb bejnit, baácboó ñi pʉoh jéenabií”, ã niijíp be. 2Páant ã niijíchah joinít, biíc ángel ã bíbohni pamapdih ʉb bejnit, caán diítboó jʉmnidih baácboó ã pʉoh jéena bojop be. Páant ã pʉoh jéenanachah, Namoíh cã́acwã yeejép yaohna yahwítna jʉmnit ĩ jʉmʉp be. Queét ã́ih wʉ̃t dʉonít míicjeh, caan páh jígohnidih ĩ pãpnidih wẽinit ĩ jʉmʉp be. Páant ĩ chãjatji jíib, queétdih ã peéh chãjachah, nihat ĩ́ih bácahnadih dawá yahwítna ã jʉmʉchah, queét tʉbit yeejép ĩ tʉbanap be. 3Páant ã pʉoh jéenaat tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã bíbohni pamap diítboó jʉmnidih bʉ́dí mʉjboó ã pʉoh báaha bojop be. Páant ã pʉoh báahanachah, caan mʉ́j meépjeh ã jʉmah bejep be. Wʉnniíh meép pah ã jígohop be. Páant yeejép meép ã jʉmʉchah, caan mʉ́jboó jʉmnit nihat queejwã́ ĩ tʉ́i wʉn beedáh bejep be. 4Chénewã ĩ pʉoh jéenaat tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã bíbohni pamap diítboó jʉmnidih nihat mʉjnaboó, meo waócáhnadihbʉt ã pʉoh báahani ã chʉ̃ʉ́ʉ́p be. Páant ã chʉ̃ʉ́ʉ́chah, meép mʉjna míicjeh ã tʉ́ʉt nʉʉ́m beedáh bejep be. 5Páant ã tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah ennit, biíh ángel mʉjnadih en daoní, nin pah ãí niijíp be: “Dios, meém yéejat wihcanni caá. Jon jã́tih, bʉʉbʉt ma jʉmna caá. Pánihna, cã́acwã yeejép ĩ chãjachah enna, queétdih peéh chãjna, meép mʉjna chãjat yoobópdih tigaá. 6Namoíhwãboó míihwãdih maona, meép ĩ yohop be. Páant ĩ mawatji jíib, queétdih meépdihjeh ma babhbat tʉ́ʉtat yoobópdih caá. Páant ma chãjatdih tibeé queét ĩ náahap be”, ã niijíp be. 7Páant ã niiját tʉ́ttimah, Diosdih cáo wʉ̃hat naajéh ã wéhenachah, wã joyóp be. “Páant tigaá. Maá, meém chah wẽpni caá. Yeeat wihcanni, yoobópdih tigaá ma peéh chãjap be”, ãí niijíp be. 8Biíc peihcannit ĩ pʉoh jéenaat tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã bíbohni pamap diítboó jʉmnidih yeodíh ã pʉoh jã́hanap be. Páant ã pʉoh jã́hanachah, cã́acwãdih ã tehaat pínah niijná, Dios yeodíh tʉbit ã chãhaat tʉ́ʉtʉp be. 9Pánihna, cã́acwã tʉbit wʉn tehna, Dios queétdih ã peéh chãjatdih jéihnit, caandíh yeejép ĩ jʉ̃ihñʉp be. Yeejép yapna yʉhna, ĩ yéejatdih jĩ́gahcan, ĩ noón cádahcap be. “Dios tʉ́ini caá”, ĩ niíj wẽi naóhcap be. 10Chénena míic ĩ pʉoh jéenaat tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã bíbohni pamap diítboó jʉmnidih Namo ã chʉ́ʉdʉpboó ã pʉoh jéenanap be. Páant ã pʉoh jéenaat tʉ́ttimah, ã maáh jʉmʉpboó ã dʉpʉ́áh bejep be. Pánihna, queét yahwítna yaoh jʉmnit, tʉbit tʉbana, ĩ́ih nʉʉ́cdih ĩ néeh chãacáp be. 11Dios queétdih ã yahwítna yaoh chãjachah jéihna, caandíh yeejép ĩ jʉ̃ihñʉp be. Queét tʉbit tʉbana yʉhna, yeejép yahwítna dʉoná yʉhna, ĩ yeejép chãjatdih jĩ́gahcan, ĩ noón cádahcap be. 12Biícjĩh bóo téihya ángelwã ĩ pʉoh jéenaat tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã bíbohni pamap diítboó jʉmnidih Éufrates wʉ̃t jʉmni mʉjna ã pʉoh báahanap be. Páant ã pʉoh báahanachah, caan mʉ́j ã jõpah bejep be, yeó aáb jʉ̃ʉ́wʉ́pmant moón maáta ĩ́ih cã́acwã biícdih ĩ chʉ́ʉhat pínah niijná. 13Tʉ́ttimah, biíc peihcannit nemépwã bʉbʉ́wã pah jígohnitdih wã enep be. Biíc Maí Dʉʉniíh jacmant ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Biíh mʉjmant jʉ̃óhni Namoíh jacmant ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Biíh, “Dios naáwátdih naóh yapani caá”, niíj yeeni baácmant jʉ̃óhni Namoíh jacmant ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́p be. 14Queét biíc peihcannit nemépwã cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih chãj jʉ́ʉtnit pínah ĩ jʉmʉp be. Nihat baácdih moón ĩ maáta ĩ́ih cã́acwãdihbʉt ĩ míic mawat tʉ́ʉtʉp be. Páant ĩ míic mawat pínah yeó jáap Dios chah wẽpni nihat cã́acwãdih wʉtni jʉmna, pée míic mawat yeó jáap ã jʉmʉchah, caandíh eníhcannitdih Dios ã yap yohbipna caá. 15Caandíh wã enat pónih, nin pah Jesús jwʉh ãí niíj naáwáp be: “¡Ñi joyoó! Nʉʉmní cã́ac ñi náhnicah, nʉʉmʉ́dih ã jʉibíát pah, weembʉ́t ñi náhnicah, wã dei bejbipna caá. Pánihna, yégueh dʉonít ĩ tíiccat pah, tʉ́inidih chãjnit, wã jwʉ́ʉb dei jʉibínachah, ñi tíiccan niít. Páant wã dei jʉibíát pínahdih tʉ́i pã́init, bʉ́dí ñi wẽibipna caá”, ã niijíp be. 16Queét biíc peihcannit nemépwã nihat baácdih moón ĩ maátadih míic mawat tʉ́ʉt niijná, ĩ yoób míic wáacat tʉ́ʉtʉp be. Hebreo wéheatjĩh “Armagedón”, wʉ̃t jʉmʉpboó ĩ míic wáacap be. 17Seis ángelwã ĩ pʉoh jéenaat tʉ́ttimah, caán péeni jwʉh ã bíbohni pamap diítboó jʉmnidih johlit jʉmʉpboó ã pʉoh yohop be. Páant ã pʉhwʉchahjeh, ã́ih mʉʉmánt Dios wẽpép ãí niijíp be: “¡Páant bóojeh tigaá, bʉca!” ã niijíp be. 18Páant ã niijíchahjeh, ʉ́ʉm náah jʉmni yoobát énoh wedóát biícdih pʉ̃i, baác bʉ́dí ã méménap be. Jon jã́tih páant bóo pohba baác ãpĩ́ mémécan jĩí. Bʉʉ caá chah baác méméat ã yoób jʉmʉp. 19Páant ã baác méménachah, caán bʉ́dí tʉ́tchi, dʉ́ʉc peét bejna, biíc peihcanni tʉ́tchina pah ã chãwáp be. Nihat biíh tʉ́tchinabʉt ã boto jéen beedáh bejep be. Caán bʉ́dí tʉ́tchi, Babilonia wʉ̃t jʉmni tʉ́tchidih moón tʉbit yeejép ĩ chãjatjidih náhnina, bʉ́dí íijnit, Dios queétdih bʉ́dí ã peéh chãjap be. 20Pánih baác méména, nihat quewana boto daab béj, jeenábʉt ã boto jéen beedáh bejep be. Pánihna, dedé jeé, quewabʉt ã noón wihcap be. 21Dahwani cámahni mah dahna cã́acwãdih ã bʉʉg lájap be. Caán cincuenta kilos pah bóo chodni dahna ã jʉmʉp be. Pánihna, queétdih ã bʉʉg lájachah, cã́acwãdih tʉbit ã peéh chãjachah ennit, Diosdih yeejép ĩ jʉ̃ihñʉp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\