Apocalipsis 17

1Tʉ́ttimah, siete pamapnadih bíbohnit ángelwãjeéh jʉmni wã pebh jʉinít, nin pah weemdíh ã niíj naáwáp be: “Ma en jʉ̃ʉ́wʉ́. Dawá mʉjna chah chʉ́ʉdnih dawá cã́acwãdih tʉbit yeejép mi chãjat tʉ́ʉtat peéh, Dios ã peéh chãjat pínahdih meemdíh wã jʉ́ʉtbipna caá. 2Nihat baácdih moón ĩ maátadih mi wʉtna caá. Queét maáta caántdih jepahnit, mijeéh ĩ yéej chãjap be. Páant ĩ chãjachah, nihat cã́acwãbʉt biíc yoobó ĩ yéej chãjap be”, ã niijíp be. 3Páant ã niiját tʉ́ttimah, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpat weemdíh bʉ́dí ã jʉmʉchah, cã́ac wihcapboó ángel weemdíh ã ʉb bejep be. Ã ʉb jʉibínachah, dʉʉni Namojih yad wili mi chʉ́ʉdʉchah, wã enep be. Caán Namo wã jwíih ennijeh mʉntih ã jʉmʉp be. Caán siete waó jʉmni, diez mona jʉmni ã jʉmʉp be. Ã́ih waonádih dawá wʉ̃t yee daácni ã jʉmʉchah ennit, Dios bʉ́dí ã íijna caá. 4Caanjíh chʉ́ʉdnihboó maáta ĩ dʉwát chóodih mi dʉwʉ́p be. Caán chóona chod dʉʉni, ñʉnʉ́p mac pah chítah jʉmni, dawá oro, bʉ́dí jíib jʉmni jeé tíibna, perlas wʉ̃t jʉmni tíibna biícdih ĩ wid bʉ́ʉdhni ã jʉmʉp be. Oro pamapdihbʉt mi bíbohop be. Caán pámap tʉ́i jígohni jʉmna yʉhna, caán diítboó bʉ́dí yeejép mi chãjat ã jʉmʉp be. 5Caánt yeejép wili miíh móot jʉʉ́hdih mi wʉ̃t daácni ã jʉmʉp be. Caan wçtdih bita ĩ tʉ́i jéihcan caá. Nin caá mi wʉ̃t: " Bʉ́dí tʉ́tchi Babilonia wʉ̃t jʉmni tʉ́tchi pah caá nihat yéej chájatdih nínahat tʉ́ʉtnih, Diosdih náahat tʉ́ʉtcannih caá " niíj daác bʉ́ʉdhnih mi jʉmʉt be 6Dawá Jesúíhwãdih míic maonit, ĩ́ih meép ĩ yohochah enna, máihnih pah bʉ́dí mi weñep be.Jesúsdih ĩ cádahcat jíib caánt queétdih mi mawap be. Caántdih ennit, weémboó wã en wʉ́hi bejep be. 7Páant wã en wʉ́hi bejechah ennit, ángel weemdíh nin pah ã niijíp be: “¿Dépanih tigaá ma en wʉ́hi bej? Ma jéihca naáh yad wilidih mi chʉ́ʉdni Namo siete waó jʉmni, diez mona jʉmnidihbʉt wã jéihyabipna caá. 8Caán Namo jã́tih jʉmni ã jʉmʉp be. Obohjeéhtih, bʉʉ ã wih jwʉhcan caá. Tʉ́ttimah, caán nʉmah bóo íitmant jʉmni ã bac jʉ̃óhbipna yʉh caá. Páant ã bac jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, iiguípna ã bejbipna caá. Nin baác ã jʉmat pínah jã́tih Dios ã́ihwã pínah ĩ wʉ̃tdih ã́ih papélah tólihdih ã daacáp jĩ. Pánihna, ã daácca naáhwãboó caán Namo ã jwʉ́ʉb jígohochah, ĩ en wʉ́hi bejbipna caá. 9“Bʉʉ wã naáwátdih jéihíhna, ñi tʉ́i joyoó. Namoíh siete waoná, siete jeená panihni ã jʉmna caá. Caán siete jeenájih caánt mi chʉ́ʉdʉp be. Caán siete jeená siete maátadih mi wʉtnit ã jʉmna caá. 10Cinco maáta ĩ maáh jʉmatji jáantjeh ã bʉʉdáh bejep be. Biíh queét tʉ́ttimah, bʉʉ maáh ã jʉmna caá. Biíhboó caán tʉ́ttimah maáh waadnít, bahnijeh ã jʉmbipna caá. 11Namoboó jã́tih jʉmni, bʉʉ wihcanni, queét siete maáta tʉ́ttimah, jwʉ́ʉb jʉmna, maáh ã waadbípna caá. Caán siete maátajeéh jʉmni caá. Tʉ́ttimah, iiguípna ã bejbipna caá. 12- 13“Namoíh mona, diez maáta panihnit ĩ jʉmna caá. Dawá cã́acwã ĩ chah maáta pínah ĩ jʉmna caá. Obohjeéhtih, queétboó maáta ĩ waad jwʉ́hcan caá. Queét diez maáta biíc yoobó jenah joinít, Namoíhwã ĩ jʉmbipna caá. Pánihna, ĩ́ih baácdih moón ĩ chah maáh Namodih ĩ waadábipna caá. 14Queét diez maáta Namo biícdih bejnit, Oveja Wʉ̃ʉ́h ã ñíonit, caandíh cádahcannit biícdih ĩ jʉmʉpna, míic mawadih ĩ jʉibíbipna caá. Páant ĩ míic mawachah yʉhna, Oveja Wʉ̃ʉ́h ã́ihwã biícdih queétboodíh ĩ yap yohbipna caá. Caán Oveja Wʉ̃ʉ́h nihat cã́acwã ĩ maáta chah Maáh caá ã jʉmʉp. Pánih chah wẽpni jʉmna, queétdih ã yap yohbipna caá”, ángel ã niijíp be. 15Caanjéh mʉntih nin pah ã jwʉ́ʉb niijíp be: “Bʉʉ caánt yeejép chãjnih dawá mʉjna chah chʉ́ʉdnih ded pah mi jʉmatdih wã naóhbipna caá. Caan mʉ́jna nin baácdih moón, dawá cã́acwã ĩ jʉmat pah caá. 16Caán Namoboó, diez maátajĩh yeejép chãjnihdih ĩ eníhcan niít. Pánihna, queétboó miíh bií déedih, miíh tʉ́ini yéguehdihbʉt dʉ́ʉc wái beedánachah, tíic náah jʉmnih mi chãobípna caá. Miíh déepdihbʉt ĩ jeémpbipna caá. Páant ĩ jeémp jʉdhnidihbʉt ĩ cáo yoh beedábipna caá. 17Dios yeejép chãjnihdih yohat tʉ́ʉt niijná, queét diez maátadih biíc yoobó ã jenah joyát tʉ́ʉtʉp be, Namodih ĩ́ih baácdih moón chah maáh ã jʉmat pínah niijná. Jon jã́tih Dios ã niijátji pah ã yap beedéchahjeh, Namoboodíhbʉt ã yohbipna caá. 18Caánt ma ennihji nin panihni mi jʉmna caá: Caánt Babilonia wʉ̃t jʉmni bʉ́dí tʉ́tchi panihni caá. Caán tʉ́tchidih moón nihat baácdih moondíh yeejép wʉtnit ĩ jʉmna caá”, ángel ã niijíp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\