Apocalipsis 18

1Tʉ́ttimah, biíh ángel, Dios pebh jʉmni ã dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wã enep be. Bʉ́dí wẽpni jʉmna, ã yeh iigát nihat baácboó ã tʉ́i baabáp be. 2Pánih dei jʉinít, caán ángel tʉbit ã wẽp niijíp be: “¡Yohni caá bʉca! Wẽpép Babilonia tʉ́tchidih moondíh Dios jáantjeh ã yoh beedánap be. Bʉʉ dawá nemépwã, yeejép jwébehwã, cã́acwã ĩ en iinít míicjeh ĩ jʉmna caá. 3Nihat baácdih moón, ĩ maáta biícdih, caán tʉ́tchidih moón yeejép ĩ chãjachah, ĩ en yacap be. Páant yeejép ĩ chãjatdih en yacnit, Namodih wẽinit, ĩ jepahap be. Queét nihat dawá bií déedihbʉt ĩ en ñinahap be. Páant yeejép ĩ chãjatji jíib Diosboó caán tʉ́tchidih moondíh ã yoh beedánap be”, ã niijíp be. 4Tʉ́ttimah, jeámant Diosboó nin pah ãí niijíp be: “Wĩ́ihwãá, caán tʉ́tchidih moón biícdih yéej chãjcat tʉ́ʉt niijná, ñi bac bejeé. Ñi bac bejcah, queétdih wã peéh chãjachah, yeebdíhbʉt ã chʉ̃ʉ́hbipna caá. 5Ĩ yéej chãjat caánt yeejép chãjnih mi yéej chãjatji pah, bʉ́dí yoobát ã jʉmna caá. Pánihna, weémboó mi yéej chãjatjidih wã quíib bʉʉdcán caá. 6Pánih quíib bʉʉdcán, caántdih bʉ́dí wã peéh chãjat tʉ́ʉtbipna caá. Cã́acwãdih yeejép mi chãjat tʉ́ʉtatji pah, caántboodíh yeejép yoobát wã peéh chãjat tʉ́ʉtbipna caá. 7Caántboó ‘Weém maáh wili, tʉ́inih caá. Éemp wʉnnih ĩ moh yéejat panihcan caá. Dedé yeejép yapat weemdíh ã wihcan niít’, mi niíj jenah joyóp yʉh be. Páant niíj jenah joiná, bʉ́dí jíib jʉmnidih mi bíbohop be. Páant bʉ́dí jíib jʉmnidih mi bíbohatji pah mʉntih, yeejép mi yapa naáh. 8Páant mi niíj jenah joyóchah yʉhna, náhnicahjeh caántdih peéh chãjat pínah ã jʉmbipna caá. Caánt tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́h, wʉn jʉ̃inít, nʉʉgʉ́pjĩhjeh mi wʉnbipna caá. Páant mi wʉnʉchah, caántdih ĩ cáo yohbipna caá. Weém ñi Maáh Dios chah wẽpni jʉmna, caántdih wã niiját pah yoobópdih wã peéh chãjat tʉ́ʉtbipna caá”, jeámant ãí niijíp be. 9Pánihna, Dios caántdih peéh chãjna, ã cáo yohochah, caán jeidíh ennit, nin baácdih moón ĩ maáta bʉ́dí ĩ jʉ̃ibípna caá. Queét mijeéh yeejép chãjnitji, caán tʉ́tchiboó tʉ́ini bií déedih jíib chãjadih ĩpĩ́ jʉibínap yʉh be. 10Páant bʉ́dí ã iiguíchah enna, queét maáta ĩ́ih tʉ́tchimant jʉmna, biíc yoobó peéh chãjat pínahdih ʉ́ʉmnit, ĩ en wʉ́hi bejbipna caá. Caandíh en wʉ́hi bejnit, nin pah ĩ niijbípna caá: “Moh yéejni tʉ́tchi caá, Babilonia. Con bʉ́dí tʉ́tchi, chah wẽpni tʉ́tchi ã jʉmʉp yʉh be. Obohjeéhtih, náhnicah, con tʉ́tchidih Dios ã peéh chãjna caá”, ĩ niijbípna caá. 11Nihat baácdih moón bií dée jíib chãj jibnitboó, caán tʉ́tchi ã bʉʉdʉ́chah enna, bií déedih jwʉ́ʉb jíib chãj wʉ̃hat pínah wihcat jéihnit, bʉ́dí ĩ jĩ́gahbipna caá. 12Oro, plata, bʉ́dí jíib jʉmni jeé tíibna, perlas wʉ̃t jʉmni tíibnadihbʉt ĩ jéih jíib chãj wʉ̃hcan niít. Biíh ĩ ʉb jʉ̃óhni tʉ́ini yéguehna, maáta ĩ dʉwát jaihni yégueh chóona, seda wʉ̃t jʉmni tʉ́i itíni chóona, dʉʉni yégueh chóonadihbʉt jíib chãjnit ĩ wihcan caá. Biíh ĩ ʉb jʉ̃óhni chej jʉmni máa nahna, marfil wʉ̃t jʉmnijĩh ĩ chãjnidih, bʉ́dí jíib jʉmni máajĩh ĩ chãjnidih, bronce wʉ̃t jʉmnijĩh ĩ chãjnidih, ĩtahjĩh ĩ chãjnidih, mármol wʉ̃t jʉmni jeejĩ́h ĩ chãjnidihbʉt jíib chãjnit ĩ wihcan caá. 13Biíh ĩ ʉb jʉ̃óhni ĩ jeémátdih ĩ nʉñaat pínah canela wʉ̃t jʉmni, biíh ĩ jeémátdih ĩ nʉñaat pínahbʉt, chej jʉmni ĩ cáwat pínah, mirra wʉ̃t jʉmni chej jʉmni dahnadihbʉt jíib chãjnit ĩ wihcan caá. Biíh ĩ ʉb jʉ̃óhni ĩ jeémát pínah jiwá iguíh mac, jeémát chãjat yíi, trigo oj, caán tíibnadihbʉt jíib chãjnit ĩ wihcan caá. Bita jiwiwã, ovejawã, caballowã ĩ wáini pʉ̃tʉ́ni chóona biícdihbʉt jíib chãjnit ĩ wihcan caá. Queétdih teo wʉ̃hnit pínahdih ĩ ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́chah yʉhna, queétdih jíib chãjnit pínah ĩ wihcan caá. Pánihna, jíib chãjnit pínah ĩ wihcah enna, queét ʉb jʉ̃óhnitjiboó bʉ́dí ĩ jĩ́gahbipna caá. 14Caán tʉ́tchidih moonjídih jʉ̃iná, nin pah ĩ niijbípna caá: ¡Adé! Ĩ moh yéejna caá. Nihat ĩ oiniji ã bʉʉdáh bejep be. Nihat tʉ́ini ĩ bíbohnijibʉt ã bʉʉdáh bejep be. Chéneji ã jwʉ́ʉb wihcan niít”, ĩ niijbípna caá. 15Queét caán tʉ́tchidih moondíh bií dée jíib chãj wʉ̃hna, bʉ́dí ĩ jíib tewep yʉh be. Pánihna, caán tʉ́tchidih yʉʉ́pmah ĩ en boj behbipna caá, “Jwiítdihbʉt peéh chãjná”, niijná. Páant niíj en ñʉhna, caán tʉ́tchidih bʉ́dí ĩ jĩ́gahbipna caá. 16Bʉ́dí jĩ́gahnit, nin pah ĩ niijbípna caá: “Moh yéejnit caá con bʉ́dí tʉ́tchidih moonjí. Queét caánt yeejép chãjnih mi nihat pah tʉ́inidih ĩ bíbohop yʉh be. Caántboó tʉ́i jaihni, tʉ́i dʉʉni yégueh chóona, maáta ĩ dʉwát chóonadih mi dʉwʉ́p yʉh be. Oro, bʉ́dí jíib jʉmni jeé tíibna, perlas wʉ̃t jʉmni tíibnadihbʉt bʉ́ʉdhni yégueh chóonadih mi dʉwʉ́p yʉh be. Páant mi nihat pah con tʉ́tchidih moón ĩ jʉmʉp yʉh be. 17Obohjeéhtih, náhnicahjeh con tʉ́tchi ã bʉʉdáh bejep be”, ĩ niijbípna caá. Nihat dahwani jãáj chóonadih moón, ĩ maáta, queétdih teo wʉ̃hnit, bita bʉ́dí mʉjboó teo jibnitbʉt, caán tʉ́tchidih yʉʉ́p ĩ enbipna caá. 18Caanjĩ́h enna, caán tʉ́tchi ã iiguíchah ennit, nin pah ĩ niíj ñaácbipna caá: “Con tʉ́tchi nihat pah, biíh tʉ́tchina ã wihcan caá”, ĩ niijbípna caá. 19Pánih bʉ́dí jĩ́gah jʉ̃inít, nin pah ĩ niijbípna caá: “¡Adé! Con tʉ́tchidih moonjí moh yéejnit caá. Tʉ́ini tʉ́tchi yʉh jĩí. Nihat jwiít dahwani jãáj chóona bíbohnit, bʉ́dí mʉjna jibnit, con tʉ́tchidih bóo bií déejĩh jwĩ jíib tewep yʉh be. Obohjeéhtih, biícmantjeh con tʉ́tchi ã bʉʉ́d beedáh bejep be”, ĩ niijbípna caá. 20Caán tʉ́tchidih Dios ã yohochah ennit, yeéb nihat, ángelwã, Jesúíhwã, ã́ih tʉ́ini doonádih naóh jibnit, naóh yapanit biícdih, bʉ́dí ñi weñeé. Caán tʉ́tchidih moón yeebdíh bʉ́dí yeejép ĩ chãjat tʉ́ʉtʉp be. Páant yeejép ĩ chãjatji jíib Dios ã peéh chãjna caá, bʉca”, ĩ niijbípna caá. 21Tʉ́ttimah, biíh wẽpép ángel bʉ́dí jee dáhdih ʉb ñaha bojnit, bʉ́dí mʉjna ã yoh báahanap be. Pánih yoh báahana, nin pah ã niijíp be: “Nin jee dáh ã bʉʉ́g báahat pah bʉ́dí Babilonia tʉ́tchi páantjeh bʉʉdní ã jʉmna caá. Páant ã bʉʉdát tʉ́ttimah, caán tʉ́tchidih chéneji ĩ encan niít. 22Caán tʉ́tchidih ĩ ewatji ã jwʉ́ʉb wihcan niít. Árpasdih ĩ bíitatji, chío nahnadih ĩ póojatji, biíh póojat nahnadihbʉt ĩ póojatjibʉt ã wihcan niít. Caán tʉ́tchidih teonitji ĩ jwʉ́ʉb teocan niít. Jeémát chãjna, jeé jʉ́dʉjĩh ĩ ʉ́ʉnat yáaatbʉt ã laihcan niít. 23Caán tʉ́tchi ã jwʉ́ʉb yeh iigcán niít. Téihya chéonit, ĩ wẽi wéheatjibʉt ã jwʉ́ʉb laihcan niít. Caán tʉ́tchidih moón bií déedih jíib chãj jibnit biíh tʉ́tchinadih moondíh ĩ en ñinahat tʉ́ʉtʉp be. Pánih en ñinahat tʉ́ʉtnit, Diosdih ĩ náahcat pínah niijná, queétdih ĩ yéejanap be”, ángel ã niijíp be. 24Caán tʉ́tchidih moón Dios naáwátdih naóh yapanitdih, bita ã́ihwãdihbʉt yeejép ĩt mao yohop tajĩ. Nihat biíh tʉ́tchidih moonbʉ́t Jesúíhwãdih ĩ mao yohatdih ĩt en yacap tajĩ. Páant bʉ́dí meép ĩ yohatji jíib, Babilonia tʉ́tchidih moondíh Dios bʉ́dí ã peéh chãjap be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\