Apocalipsis 19

1Babilonia tʉ́tchi ded pah ã yapat pínahdih wã enat tʉ́ttimah, jeámant dawá nin pah ĩí niíj wẽi ñaacáchah wã joyóp be: ¡Aleluya! Diosdih bʉ́dí jwĩ wẽi naóh jĩíh. Dios jwiítdih tʉ́i ʉbni caá. Nihat cã́acwãdih wʉtni, chah wẽpni caá. Pánihna, caandíh bʉ́dí wẽi naáwát caá náahap. 2Yeecan, yoobópdih peéh chãjni caá. Yeejép chãjnihdih en yacnit, nin baácdih moón yeejép ĩ chãjap be. Pánihna, caántboodíh Dios bʉ́dí ã peéh chãjap be. Ã́ihwãdih mi mao yohat jíibbʉt, bʉ́dí ã peéh chãjap be”, ĩí niijíp be . 3Tʉ́ttimah, nin pah ĩ jwʉ́ʉb niíj wẽi ñaacáchah, wã joyóp be: “¡Aleluya! Diosdih jwĩ tʉ́i wẽi naóh jĩíh. Caán yeejép bʉ́dí tʉ́tchi iíg beední jʉmna, chéneji ã jwʉ́ʉb jígohcan niít”, ĩí niijíp be. 4Queét veinticuatro maáta, chénena míic dawá quíibna jʉmnit ángelwã biícdih bódicha caj yoh ñajnit, nin pah jwĩ Maáh Diosdih ĩ niíj wẽi ñaacáp be: “¡Páant tigaá! ¡Aleluya!” ĩ niijíp be. 5Tʉ́ttimah, Maáh pebh ñʉhni nin pah ãí niijíp be: “Jwĩ Maáh Diosdih ñi weñeé. Nihat caandíh teo wʉ̃hnit, oboh jʉmnit, maátabʉt, nihat yeéb ã́ihwã ñi tʉ́i weñeé”, ã niijíp be. 6Tʉ́ttimah, dawá cã́acwã ĩ wẽi naáwáchah, wã joyóp be. Bʉ́dí dóo, énoh ã yáaat pah bóo ãí yáanap be. “¡Aleluya! Diosdih bʉ́dí jwĩ wẽi naóh jĩíh. Bʉʉ jwĩ Maáh yoobát caá ã jʉmʉp. Pánihna, jwĩ Maáh chah wẽpnidih jwĩ wẽi naóh jĩíh. 7Bʉʉ Oveja Wʉ̃ʉ́h téihya chéwat tʉ́ʉt caá ã chãjap. Ã téihya chéonih pínah wili, tʉ́i míic ámoh péanih mi pã́ina caá. 8Tʉ́i baabní yégueh quei wíhcanni chóodih Dios caántdih ã wʉ̃hʉp be. Caán tʉ́i baabní yégueh Dioíhwã ĩ tʉ́i chãjatdih ã jʉ́ʉtna caá. Pánihna, ĩ téihya chéwat yeó jáap ã jʉmʉchah, jwiít jwĩ wẽi jĩíh”, ĩí niijíp be. 9Páant ĩ niíj wẽi naáwát tʉ́ttimah, caán ángel nin pah weemdíh ã jwʉ́ʉb niijíp be: “Nindih ma daacá: ‘Oveja Wʉ̃ʉ́h téihya chéona, ã nʉmah jeémátdih Dios ã did bojnitboó, tʉ́i wẽinit caá’, ma niíj daacá”, ã niijíp be. Páant niijnájeh tih, nin pah ã jwʉ́ʉb ñʉʉ́n niijíp be: “Tʉ́i yoobópdih tibeé wã naáwát. Dios weemdíh ã naáwát tʉ́ʉtʉp be”, ã niijíp be. 10Páant ã niijíchah joinít, caan pébh bódicha caj yoh ñajnit, caandíh weñat tʉ́ʉt wã chãjap yʉh be. Obohjeéhtih, páant wã chãjachah ennit, weemdíh nin pah ã niijíp be: “Páant ma chãjca bojoó. Meém ma nihat pah weembʉ́t Diosdih teo wʉ̃hni mʉn tigaá. Ma déewã Jesúíhwã, nihat ã́ih tʉ́ini doonádih cádahcannit ĩ nihat pah weembʉ́t Diosdih teo wʉ̃hni mʉn tigaá. Diosdihjeh bódicha caj yoh ñajnit, weñat caá náahap”, ã niijíp be. Nihat Dios naáwátdih naóh yapanitboó Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh Jesúíh tʉ́ini doonádih jwĩ naóhna caá. Pánihna, jwiít nihat caandíh teo wʉ̃hnit míicjeh caá. 11Tʉ́ttimah, Dios ã jʉmʉpboó jẽc pãa lajni pah ã jʉmʉchah, wã enep be. Caánboó baabní caballodih wã enep be. Caanjíh chʉ́ʉdni “Yeecanni, yoobópdih chãjni”, ã wʉ̃t jʉmʉp be. Caandíh eníhcannitdih míic maonit, yoobópdih peéh chãjni caá. 12Ã́ih quíibna tʉʉ õopát panih jígohni be. Ã́ih wao dáhdih maáta ĩ dʉwát jʉ́dʉnadih dawá ã dʉwʉ́p be. Biíh wʉ̃tbʉt ã dʉwʉ́p be. Caán wʉ̃tdih caanjéh ã jéihyep be. Bita ĩ jéihcap be. 13Ã́ih yégueh, bʉ́dí meép chʉ̃ʉ́hni chóodih ã dʉwʉ́p be. Caanjéh yʉhna, biíh wʉ̃t jʉmna, “Dios ã jenah joyátdih naóhni”, ã wʉ̃t jʉmʉp be. 14Ã́ih soldadowã jeámant moón caandíh ĩ péenap be. Baabní caballowãjih chʉ́ʉdnit, tʉ́i quei wíhcanni baabní yégueh chóonadih dʉonít míic ĩ jʉmʉp be. 15Chénaboó jaco jʉmni íibat naadíh ã chãác tewep be. Caán naá nin baácdih moondíh ã yap yohat pínah naá ã jʉmʉp be. Ã wẽpatjĩh ã wʉtʉchah, biíc caandíh ã jéih yap yohcan niít. Dios chah wẽpni nin baácdih moón tʉbit ĩ yéej chãjatjidih bʉ́dí ã íijna caá. Páant ã íijichah, caballojih chʉ́ʉdniboó queétdih bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá. 16Ã́ih yégueh chóo mʉ́ijih ã́ih biíh wʉ̃t daácni ã jʉmʉp be, nihat ĩ jéih enat pínah niijná. ã niíj daácni ã jʉmʉp be 17Tʉ́ttimah, yeojíh ñʉhni ángeldih wã enep be. Nihat jóopwãdih nin pah ã niíj ej wáacap be: “Míic wáacnit, Dios ã wʉ̃hni jeémátdih ñi jeémp jʉ̃ʉ́wʉ́. 18Nihat baácdih moón Diosdih yap yohnitjiíh bácahdih jeémát tʉ́ʉt niijná, ñi míic wáac jʉ̃ʉ́wʉ́. Ĩ maáta, soldadowã ĩ maáta, chah wẽpnit, caballowã, queétjih chʉ́ʉdnit, nihat bita, queétdih teo wʉ̃hnit, teo wʉ̃hcannit, oboh jʉmnitbʉt, queét nihatíh bácahjidih jeémát tʉ́ʉt niijná, ñi pã́i jʉ̃ʉ́wʉ́”, jóopwãdih ángel ã niijíp be. 19Tʉ́ttimah, Namodih, nin baácdih moón chah maáta, ĩ́ih soldadowã biícdih míic wáacnit, míic mawadih ĩ bejechah, wã enep be. Pánihna, baabní caballojih chʉ́ʉdni, ã́ih soldadowã biícdih ĩ jʉmʉpna Namowã míic mawadih ĩ jʉibínap be. 20Páant ĩ míic mawachah, baabní caballojih chʉ́ʉdniboó Namodih yap yohnit, ã tewep be. Biíh Namo, “Dios naáwátdih naóh yapani caá”, niíj yeenidihbʉt yap yohnit, ã tewep be. Caán yeeniboó jwíih jʉ̃óhni Namodih nihat cã́acwã ĩ tʉ́i jenah joyát pínah niijná, cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih dawá chãj jʉ́ʉtni ã jʉmʉp be. Caán ã jʉ́ʉtatjĩh Namoíh wʉ̃t dʉonítdih, ã́ih pãpnidih wẽinitdihbʉt ã yeenap be. Queét chénewãdih yap yohnit ã chéwat tʉ́ttimah, queét báadhnitdihjeh iiguípna ã yohop be. Caán iiguípboó bʉ́dí mʉj pah bóo, tʉbit yeejép chej jʉmni, iíg dʉbcapboó ã jʉmʉp be. 21Bita ĩjeéh jʉmnitjidih baabní caballojih chʉ́ʉdniboó ã chãác teoni íibat naajĩ́h ã mawap be. Páant ã mawat tʉ́ttimah, queét jóopwãboó ĩ́ih bácahjidih jeémpnit, bʉ́dí ĩ wʉd jʉmʉp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\