Apocalipsis 2

1Páant niíj naóh péanit, nin pah weemdíh ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp be, páant mʉntih: “Éfeso tʉ́tchidih moón wĩ́ihwã, queétdih waóhnidihbʉt nin pah ma niíj daác wahaá: ‘Wã jéihyepmant bóo téihyamant siete cʉ́iwãdih bíbohni caá wã jʉmʉp. Orojĩh ĩ chãjniji siete jií cáagat nahnajih ĩ jií cáagni páhana cãtíh jibni caá, ded pah ã iigát jʉmatdih jéihyat tʉ́ʉt niijná. Pánih chãjna, yeéb wĩ́ihwãdih en bejna caá wã chãjap. Pánih en bejna, yeebdíh nin pah wã niíj naóhna caá: 2Nihat ñi chãjatdih wã jéih beedána caá. Wĩ́ih tʉ́ini doonádih bitadih ñi naáwátdih, weemdíh ñi tʉ́i jenah joí cádahcatdihbʉt wã tʉ́i jéihna caá. Yeejép chãjnitdih ñi iiátdihbʉt wã jéihna caá. “Jesúíh tʉ́ini doonádih naáwát náahna, jwiít ã wahnit caá”, bita ĩ niijíchah yʉhna, queétdih joinít, yee naóhnit ĩ jʉmatdih ñi jéihyep be. 3Wĩ́ih tʉ́ini doonádih ñi naáwát jíib yeéb Éfeso tʉ́tchidih moón yeejép yapna yʉhna, queét yeenitboodíh ñi yap yohop be. Pánih yap yohnit, weemdíh ñi cádahcan caá. Páant ñi chãjachah ennit, yeebdíh wã wẽina caá 4‘Obohjeéhtih tʉ́init ñi jʉmʉchah yʉhna, nin pah weemdíh ñi yap yohna caá. Weemdíh ñi jwíih tʉ́i oyatji pah bʉʉ biíc yoobó ñi oican caá. Ñi jwíih tʉ́i míic oyatji pahbʉt bʉʉ biíc yoobó ñi míic oican caá. 5Pánihna, jwíih oina, ded pah ñi chãjatjidih náhninit, ñi jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmʉ́. Ñi yéej chãjatdih náhni dahwanit, ñi cádahaá. Pánih cádahnit, wĩ́ih tʉ́ini doonádih jwíih jepahnit, ñi tʉ́i oyatji pah biíc yoobó ñi jwʉ́ʉb oyoó. Obohjeéhtih, ñi yéej chãjatdih ñi cádahcah, ñíih jiiát panihni wã jwejnijidih waícanjeh jwʉ́ʉb dʉ́ʉc wáyadih wã bejbipna caá. Páant niijnít, nin pah wã niíj naóhna caá: Yeéb Éfeso tʉ́tchidih moón ñi jwíih oyatjidih cádahnit, weemdíh cádahna caá ñi chãjap. Páant ñi yéejatdih ñi cádahcat jíib, páant bóojeh, ñi bʉʉdbípna caá. 6Obohjeéhtih, weemdíh ñi tʉ́i oican yʉhna, nindih ñi tʉ́i chãjna caá: Nicolaítas wʉ̃t jʉmnit ĩ yéej chãjatdih ñi en iiná caá. Weembʉ́t ĩ yéej chãjatdih wã en iiná caá. 7‘¡Det molít jʉmna, Tʉ́ini Espíritu wĩ́ihwãdih ã naáwáchah, ĩ joyoó naáh! Det weemdíh tʉ́i jenah joí cádahcannitdih wã íip ã jʉmʉpboó jʉmni nah quehedih wã jeémát tʉ́ʉtbipna caá. Caan náh quehedih jeémpnitboó ĩ jwʉ́ʉb wʉncan niít’, ma niíj daác wahaá”, Jesucristo weemdíh ã niijíp be. 8Páant niíj naóh péanit, nin pah weemdíh ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp be: “Esmirna tʉ́tchidih moón wĩ́ihwã, queétdih waóhnidihbʉt nin pah ma niíj daác wahaá: ‘Weém biíhmah jʉmni caá. Nihat wã chãjnidih Maáh jʉmna, caandíh wã jwʉ́ʉb yohat tʉ́ttimah páantjeh wã jʉmbipna caá. Wʉnni wãih jʉmʉp yʉh jĩ. Jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhni wã jwʉ́ʉb wʉncan niít, páant mʉntih. Pánih jʉmna, yeebdíh nin pah wã niíj naóhna caá: 9Wĩ́ihwã ñi jʉmat jíib, yeejép ñi yapatjidih wã jéihna caá. Moh yéejnit ñi jʉmatdihbʉt wã jéihna caá. Pánih jʉmna yʉhna, Dios ã wẽpatdih bíbohnit, yeéb moh yéejnit nihcan caá. Bitaboó “Jwiít judíowã Diosdih jwĩ tʉ́i jepahna caá”, niijná yʉhna, yeebdíh yeejép ĩ yee naáwátjidihbʉt wã jéihna caá. Queét Dioíhwã nihcan, nemépíhwã caá. 10Bʉʉ yeéb chah yeejép ñi yapat pínahdihbʉt ñi ʉ́ʉmca bojoó. Ñi joyoó. Nemép biquína ñijeéh jʉmnitdih nemat mʉʉ́boó ã nemat tʉ́ʉtbipna caá, weemdíh ñi cádahat pínah niijná. Obohjeéhtih, maátcanjeh yeejép ñi yapbipna caá. Páant yeejép ĩ chãjachah, ĩ mao yohochah yʉhna, weemdíh ñi cádahca bojoó. Yeéb weemdíh ñi cádahcat jíib, yeebdíh wã pebhboó páantjeh wã jʉmat tʉ́ʉtbipna caá. 11‘¡Det molít jʉmna, wĩ́ihwãdih Tʉ́ini Espíritu ã naáwáchah, ĩ joyoó naáh! Det weemdíh tʉ́i jenah joí cádahcannit ĩ wʉnat tʉ́ttimah, iiguípna bejcan, wã pebhboó páantjeh ĩ jʉmbipna caá’, ma niíj daác wahaá”, Jesucristo weemdíh ã niijíp be. 12Páant niíj naóh péanit, nin pah weemdíh ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp be: “Pérgamo tʉ́tchidih moón wĩ́ihwã, queétdih waóhnidihbʉt nin pah ma niíj daác wahaá: ‘Weém íibat naá chénaboó jaco jʉmni eeép naadíh bíbohni wã jʉmna caá. Pánih jʉmna, yeebdíh nin pah wã niíj naóhna caá: 13Yeéb ñi chãjatdih, ñíih tʉ́tchidih moón ĩ chãjatdihbʉt wã jéihna caá. Caanjĩ́h moón ĩ maáh Satanás caá. Caán tʉ́tchidih moón Satanásdih jepahnit, Antipas wʉ̃t jʉmni wĩ́ih doonádih tʉ́i naóhnijidih ĩ mao yohop be. Caandíh páant ĩ mao yohochah enna yʉhna, weemdíh ñi tʉ́i jenah joí cádahcap be. 14‘Obohjeéhtih, pánih tʉ́i jenah joí cádahcan yʉhna, bainí weemdíh ñi yap yohop be. Biquína ñijeéh moón, Balaam wʉ̃t jʉmniji ã bohéátdih ĩ joiná caá. Jon jã́tih Balaam Balac wʉ̃t jʉmni maáhjidih nin pah ãt niíj bohénap wʉt jĩ: “Judíowãdih ma yéejaat pínah niijná, nin pah ma chãjaá: ‘Dios caá’, wẽi niijnít, ñi wʉ̃hni jeémátdih queétdih ma jeémát tʉ́ʉtʉ́. Ĩ weha mána nihcannitjĩh queétdih yeejép ma chãjat tʉ́ʉtʉ́”, ãt niíj bohénap wʉt jĩ. Jon jã́tih judíowã caandíh joinít, ĩ yéej chãjatji pah biíc yoobó mʉn tigaá bʉʉ biquína ñijeéh jʉmnitbʉt ĩ yéej chãjna caá. 15Queét ĩ chãjat pah bita ñijeéh moón Nicolaítas wʉ̃t jʉmnit yeejép ĩ chãjat tʉ́ʉtatboodíhbʉt ĩ jepahna caá. 16Páant ñi yéej chãjatdih ñi cádahaá. Ñi cádahcah, waícanjeh ñi pebhna bejnit, pánih yeejép chãjnitdih wã chãác teoni íibat naajĩ́h wã peéh chãjbipna caá. 17‘¡Det molít jʉmna, Tʉ́ini Espíritu wĩ́ihwãdih ã naáwáchah, ĩ joyoó naáh! Det weemdíh tʉ́i jenah joí cádahcannitdih jeámant jʉmni maná wʉ̃t jʉmni jeémátdih wã wʉ̃hbipna caá. Baabní jeé naanádihbʉt queétdih wã wʉ̃hbipna caá. Caán jeé naanádih ĩ́ih jáap wʉ̃t wã daácni ã jʉmbipna caá. Bita caán wʉ̃tdih ĩ jéihcan niít. Caán jeé naadíh ʉbnijeh ã́ih wʉ̃tdih ã jéihbipna caá’, ma niíj daác wahaá”, Jesucristo weemdíh ã niijíp be. 18Páant niíj naóh péanit, nin pah weemdíh ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp be: “Tiatira tʉ́tchidih moón wĩ́ihwã, queétdih waóhnidihbʉt nin pah ma niíj daác wahaá: ‘Weém Dios wʉ̃ʉ́h caá. Quíib tʉʉ õopát tõpna panih iigní, jítcha tʉ́i itíni quenalih naa pánih yeh iigní wã jʉmna caá. Pánih jʉmna, yeebdíh nin pah wã niíj naóhna caá: 19Ñi tʉ́i chãjatdih wã jéihna caá. Weemdíh bitadihbʉt ñi oyatdih wã tʉ́i jéihna caá. Weemdíh ñi tʉ́i jenah joyátdihbʉt wã jéihna caá. Bitadih ñi teo wáacatdihbʉt wã jéihna caá. Yeejép yapna yʉhna, weemdíh ñi cádahcatdihbʉt wã jéihna caá. Jwíih tʉ́ʉt nʉʉmnít, ñi tʉ́i jepahat chah bʉʉ ñi tʉ́i chãjatdihbʉt wã jéihna caá. 20‘Obohjeéhtih, pánih tʉ́i chãjnit jʉmna yʉhna, nin pah weemdíh ñi yap yohna caá: Caánt yeejép wili, Jezabel wʉ̃t jʉmnih, “Dios naáwátdih naóh yapanih caá”, niíj yeenih mi jʉmʉchah yʉhna, mi naáwáchah joiná, caántdih biáboó ñi wahcan beé. Yee bohénit, ĩ weha mána nihcannitjĩh wĩ́ihwãdih yeejép mi chãjat tʉ́ʉtna caá. “Jwĩ́ih dios caá”, ĩ niíj wẽi wʉ̃hni jeémátdih queétdih mi jeémát tʉ́ʉtna caá. 21Mi yéejatdih mi cádahat pínahdih maatápdih wã páñachah yʉhna, páant yeejép chãjatdih mi cádahíhcan caá. 22Páant mi cádahíhcat jíib caántdih wã tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́ábipna caá. Mijeéh yeejép chãjnitdihbʉt wã tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́ábipna caá. Ĩ yeejép chãjatdih tʉ́ʉt nʉʉmcán, queétdih chah wã peéh chãjbipna caá. 23Mi naáwátdih ĩ jepahat peéh, mi weh panihnitdih wã mao yohbipna caá. Páant wã peéh chãjatdih ennit, jéih beedáni wã jʉmatdih nihat wĩ́ihwã ĩ jéihbipna caá. Ded pah ĩ jenah joyátdihbʉt wã tʉ́i jéihna caá. Pánihna, det yéej chãjnitdih ĩ yéej chãjat jíib wã peéh chãjbipna caá. Det tʉ́i chãjnitboodíh ĩ tʉ́i chãjat jíibbʉt wã tʉ́i chãjbipna caá. 24‘Obohjeéhtih, biquína yeébboó caánt yeejép wili mi bohéátdih ñi náahcap be. Satanás ã bohéátdihbʉt ñi joyáh bojop be. Pánihna, yeébboodíh chah wã jwʉ́ʉb wʉtcan niít. 25Nindihjeh yeebdíh wã jwʉ́ʉb chãjat tʉ́ʉtbipna caá: Ñi pebhboó wã jwʉ́ʉb dei jʉibíát pínahdih pã́init, wã bohéátdih ñi cádahca bojoó. 26- 27Det yéejatdih yap yohnit, wã wʉtatdih jepah cádahcannitdih maáta wã waadábipna caá. Wã íip weemdíh maáh ã waadáát pah, yeebdíhbʉt maáta wã waadábipna caá. Pánih maáta jʉmna, nihat baácdih moondíh ñi wẽp wʉtbipna caá, Dios ã weñat pínahdih ĩ tʉ́i chãjat pínah niijná. Ĩ jepahcah, bʉ́dí ñi peéh chãjachah, queét ĩ bʉdáh bejbipna caá. 28Yeebdíh baáb aáb jʉ̃ʉ́wʉ́chah jʉmni cʉ́idih wʉ̃hnit, ñijeéh weémboó wã jʉmbipna caá. 29‘¡Det molít jʉmna, Tʉ́ini Espíritu wĩ́ihwãdih ã naáwáchah, ĩ joyoó naáh!’ ma niíj daác wahaá”, Jesucristo weemdíh ã niijíp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\