Apocalipsis 20

1Tʉ́ttimah, biíh ángel jeámant ã dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wã enep be. Nʉmah bóo íitdih bóo llavedih, bʉ́dí ĩtah tõpdihbʉt ã bíbohop be. 2Pánih dei jʉinít, Maí Dʉʉnidih ã tewep be. Caán Maí Dʉʉni jon jã́tih bóo maí chóo dʉoníji, nemépwã ĩ maáh, Satanás wʉ̃t jʉmni ã jʉmʉp be. Caandíh teonit, mil jópchi pohba yeejép ã chãjcat pínah niijná, ã ʉb dei jʉ̃óhni ĩtah tõpjĩh ã chéwep be. 3Pánih chéo péanit, ã bac jʉ̃óhniji íitboojéh mʉntih yohnit, ã nemep be, baácdih moondíh mil jópchi pohba ã yeecat pínah niijná. Mil jópchi tʉ́ttimah, caandíh ã jwʉ́ʉb bacabipna caá, daocánni yeó jáap ã jʉm jwʉhat pínah niijná. 4Tʉ́ttimah, dawá maáta chʉ́ʉdnitdih wã enep be. Cã́acwã ĩ yéejatji jíib, ĩ peéh chãjat pínah wẽpatdih queét maátadih Cristoboó ãtát wʉ̃hʉp tabe. Bitadihbʉt wã enep be. Queétboó Jesúíh tʉ́ini doonádih, Dios naáwátdihbʉt ĩ naáwátji jíib waó bóod yohnitji jwʉ́ʉb boonit ĩ jʉmʉp be. Namodih, ã́ih pãpnidihbʉt, bódicha caj yoh ñaj wẽicannit, ĩ́ih móot jʉʉ́hnadih ĩ́ih téihyanadihbʉt, ã́ih wʉ̃tdih ĩ daacát tʉ́ʉtcap be. Bita queétdih ĩ mao yohat tʉ́ttimah, ĩ jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wʉ́p be, páant mʉntih. Pánih jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, queét mil jópchi Cristo biícdih maáta ã jʉmat tʉ́ʉtʉp be. 5Cristoíhwã ĩ maonitji, wʉnnitjibʉt, ĩ jwíih boo pʉd jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Obohjeéhtih, bita wʉnnitjiboó ĩ boo pʉd jʉ̃óh jwʉhcap be. Jesúíhwã mil jópchi maáta ĩ jʉmat tʉ́ttimah, queét jwʉh ĩ boo pʉd jʉ̃óhbipna caá. 6Pánihna, ã jwíih booanitboó yéejat wihcannit bʉ́dí wẽinit ĩ jʉmʉp be. Queét iiguípna bejcan, ĩ jwʉ́ʉb wʉncan niít. Diosdih, Cristodihbʉt wẽi ʉʉ́bh wʉ̃hnit jʉmna, ãjeéh ĩ wʉtbipna caá. 7Mil jópchi tʉ́ttimah, Satanásdih, nʉmah bóo íitboó Dios ã chéo yohat tʉ́ʉtniji jwʉ́ʉb wãtni ã jʉmbipna caá. 8Pánih bacniji nin baácdih moondíh ã jwʉ́ʉb yeebipna caá. Gog wʉ̃t jʉmnitdih, Magog wʉ̃t jʉmnitdihbʉt ã yeebipna caá. Pánihna, queét ã yeeatdih joinít, míic mawadih bejat tʉ́ʉt niijná, ĩ́ih soldadowãdih ĩ míic wáacbipna caá. Queét soldadowã óon ã dawát pah ĩ jʉmbipna caá. 9Nin baácdih bej peétnit, Dioíhwã ã oinit ĩ jʉmʉpna ĩ ñʉh pʉ́ʉd bejbipna caá. Páant ĩ ñʉh pʉ́ʉd bejechah, Dios jeámant iigát wahnit, queétdih ã cáo beedábipna caá. 10Páant ã cáwat tʉ́ttimah, queétdih yeeni nemépwã ĩ maáhdih iiguípna ã yohbipna caá. Namodih, “Dios naáwátdih naóh yapani caá”, niíj yeenidihbʉt ã yohopjiboo mʉ́ntih ĩ maáh Satanásdihbʉt ã yohbipna caá. Caán iigát bʉ́dí mʉj pah bóo, tʉbit yeejép chej jʉmni, iíg dʉbcapboó ã jʉmʉp be. Caanjĩ́h páantjeh yeejép ĩ tʉbabipna caá. 11Tʉ́ttimah, tʉ́i baabní bʉ́dí chʉ́ʉdatdih Dios ã chʉ́ʉdʉchah, wã enep be. Nin baác, jeábʉt bʉʉdná, ã jígohcap be, bʉca. 12- 13Oboh jʉmnitji, ĩ maátabʉt wʉnnitji jwʉ́ʉb boonit, Maáh pebh ĩ ñʉhʉchah, wã enep be. Bʉ́dí mʉjboó bʉʉdnítji, baácboó bʉʉdnítjibʉt boo pʉd jʉ̃óhnit queét ñʉhnit ĩ jʉmʉp be. Caanjĩ́h ĩ ñʉhʉchah, caán Maáhboó ã daácniji papélah tólihnadih ã watap be. Caán tólihna cã́acwã ded pah ĩ chãjatjidih ãtát daácji taga. Tʉ́ttimah, biíh tólihdihbʉt ã watap be. Caán tólihboó Jesúsdih jepahnitjiíh wʉ̃tnadih ã daácni ã jʉmʉp be. Pánihna, caán tólihnamant en péanit, ded pah ĩ chãjatji jíib ã peéh chãjap be. 14- 15Pánihna, Dios ã́ihwãdih ã wʉ̃t daácni tólihboó det ĩ́ih wʉ̃t wihcannitdih peéh chãjnit, iiguípna ã yohop be. Páant iiguípna ã yohnitboó jwʉ́ʉb wʉnnit panihnit ĩ jʉmʉp be. Pánihat tʉ́ttimah, chéneji jwʉ́ʉb wʉnat ã wihcan niít, bʉca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\