Apocalipsis 21

1Tʉ́ttimah, jáap jeá, jáap baácdihbʉt wã enep be. Jwíih jʉmni jeá, baác, bʉ́dí mʉjbʉt ãtát bʉʉdáh bejep be. Páant ã bʉʉdʉ́chah, nihat yéejatbʉt ãtát bʉʉdáh bejep be. 2Weém, Juan, Jáap Jerusalén Dios pebhmant ã dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wã enep be. Téihya chéonih pínah tʉ́ini yégueh dʉonít, mi áa pínahdih jwãáádih jʉ̃ʉ́wát dée pah tʉ́i jígohni ã jʉmʉp be. 3Caandíh wã enechah, Maáh ã chʉ́ʉdʉpmant nin pah ãí niíj wẽp naáwáp be: “Ñi eneé. Bʉʉ jwʉh caá Dios cã́acwãjeéh jʉmna caá ã chãjap, bʉca. Ĩjeéh jʉmna, ã́ihwã yoobát ĩ jʉmʉchah, caanjéh ĩ Maáh ã jʉmbipna caá. 4Queétdih ã weñanachah, jĩ́gahatbʉt ã wihcan niít. Yéejat wihcah, tʉbatbʉt wihcah, ĩ jwʉ́ʉb wʉncan niít. Tʉba jʉñát wihcah, wʉn jʉñátbʉt ã wihcan niít. Nihat jon jã́tih yeejép ã jʉmatji ã bʉʉdáh bejep be”, ã niijíp be. 5Tʉ́ttimah, caán chʉ́ʉdni nin pah ã jwʉ́ʉb niijíp be: “Ñi eneé. Nihatdih jáap míicjeh wã chãjna caá”, ã niijíp be. Páant niijnít, nin pah weemdíh ã jwʉ́ʉb niijíp be: “Bʉʉtéh wã niiját tʉ́i yoobópdih jʉmna, wã niijátji pahjeh biíc yoobó ã yapbipna caá. Páant wã niijátjidih joinít, ma daacá”, ã niijíp be. 6Tʉ́ttimah, nin pah ã jwʉ́ʉb niijíp be, páant mʉntih: “Páant bóojeh tigaá. Weém biíhmah jʉmni caá. Nihat wã chãjnidih Maáh jʉmna, caandíh wã jwʉ́ʉb yohat tʉ́ttimah páantjeh wã jʉmbipna caá. Det taca joótnit, mahdih ĩ babhbíhichah, tʉ́ini mahdih jíib náahcanjeh, queétdih wã wʉ̃hbipna caá. Caán mahdih babhnitboó jwʉ́ʉb wʉncan, páantjeh wãjeéh ĩ jʉmbipna caá. 7Det yeejépdih yap yohnitdih nin pah wã tʉ́i chãjbipna caá: Jáap baácboó jʉmna, bʉ́dí ĩ wẽibipna caá. Pánihna, weém ĩ́ih Dios yoobát wã jʉmʉchah, queétboó wã weh ĩ jʉmbipna caá. 8Obohjeéhtih, det ʉ́ʉmna, weemdíh cádahnit, weemdíh náahcannit, yeejép chãjnit, cã́acwãdih mao yohnit, ĩ weha mána nihcannitjĩh yéej chãjnit, jióhnit, ĩ pãpnidih wẽinit, nihat yeenit yʉh bʉca iiguípna ĩ bejbipna caá. Caán iiguípboó bʉ́dí mʉj pah bóo, tʉbit yeejép chej jʉmni, iíg dʉbcapboó caá. Caanná bejna, jwʉ́ʉb wʉnat pah ĩ bejna caá”, ã niijíp be. 9Tʉ́ttimah, biíc ángel, siete pamapna bíbohnit ã peéh chãjat tʉ́ʉtnit ángelwãjeéh jʉmni, wã pebh ã jʉyʉ́p be. Pánih jʉinít, nin pah weemdíh ã niijíp be: “Ma en jʉ̃ʉ́wʉ́. Oveja Wʉ̃ʉ́h ã jáap áa jʉmnihdih meemdíh wã jʉ́ʉtbipna caá”, ã niijíp be. 10Pánihna, Tʉ́ini Espíritu jap bóo jeejína weemdíh ã nʉmah pʉ́ʉh laab béjep be. Páant ã nʉmah pʉ́ʉh laáb jʉibínachah, japmant Dioíh tʉ́tchi, Jáap Jerusalén, ã dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, weemdíh ã jʉ́ʉtʉp be. Nin pah caán tʉ́tchi ã jígohop be: 11Dios ã yeh iigátjĩh tʉ́i yeh iigní tʉ́tchi ã jʉmʉp be. Bʉ́dí jíib jʉmni jeé tʉ́i jẽ́lepni, ĩtah naadíh jwĩ tʉ́i en yabaca bojat pah, caán tʉ́tchi ã jʉmʉp be. 12Caán tʉ́tchi yehmant wáihyat jʉ́dʉ, bʉ́dí wʉ́ʉpni jap bóo yoobát ã jʉmʉp be. Caán wáihyat jʉ́dʉdih doce jẽcna ã jʉmʉp be. Caan jẽ́cna jʉmat pah biquína ángelwã ĩ wapap be. Caan jẽ́cna jʉmat pah Israel jʉimená doce poómp ĩ́ih wʉ̃tna daácni ã jʉmʉp be. 13Yeó aáb jʉ̃ʉ́wʉ́pmant biíc peihcanni jẽcna ã jʉmʉp be. Yeó dei bejepboobʉ́t biíc peihcanni jẽcna ã jʉmʉp be. Nin chóop yapatboobʉ́t biíc peihcanni jẽcna ã jʉmʉp be. Biíh chóop yapatboobʉ́t biíc peihcanni jẽcna ã jʉmʉp be. 14Caán wáihyat jʉ́dʉ, doce jee dáhnajih ã lajap be. Caán jeé jʉmat pah Oveja Wʉ̃ʉ́h jwiít doce ã naáwát tʉ́ʉtnitji, jwĩ́ih wʉ̃tna daácni ã jʉmʉp be. 15Weemdíh naóhni ángel ã jenah enat pínah oro nahdih ã bíbohop be. Caán tʉ́tchidih, wáihyat jʉ́dʉ, jẽcnadihbʉt jenah enat tʉ́ʉt ã chãjap be. 16Pánihna, caán tʉ́tchi ã́ih maatát, ã́ih japat, ã́ih bʉwábʉt, nihat biíc yoobó míic ã jʉmʉp be. Caán ángel ã bíbohni jenah enat nahjĩh caán tʉ́tchidih ã jenah enechah, doce estadio ĩ niijní, dos mil doscientos kilómetros maátni ã jʉmʉp be. 17Caandíh jenah en péanit, caán wáihyat jʉ́dʉ ã wʉ́ʉpatdih ã jenah enep be. Ciento cuarenta y cuatro codos ĩ niijní, sesenta y cinco metros wʉ́ʉpni jʉ́dʉ ã jʉmʉp be. Jwiít cã́acwã jwĩ jenah enat pah, caán ángel jenah enna ã chãjap be. 18Caán wáihyat jʉ́dʉ tʉ́i jẽ́lepni jeejĩ́h ã chãjni jʉ́dʉ ã jʉmʉp be. Caán tʉ́tchiboó, orojĩh ã chãjni tʉ́tchi ã jʉmʉp be. Caán oro quei wíhcanni tʉ́i en yabacaat ã jʉmʉp be. 19Caán wáihyat jʉ́dʉ lajni doce jee dáhna nihat mácah chítah jʉmni bʉ́dí jíib jʉmni ã jʉmʉp be. Jwíih jʉmni jaspe wʉ̃t jʉmni jeé ã jʉmʉp be. Caán tʉ́ttimah zafiro, ágata wʉ̃t jʉmni jeé ã jʉmʉp be. Caán biíc peihcanni jeé tʉ́ttimah, esmeralda, 20ónice, cornalina wʉ̃t jʉmni jeé ã jʉmʉp be. Caán seis jeé tʉ́ttimah, crisólito, berilo, topacio wʉ̃t jʉmni jeé ã jʉmʉp be. Caán nueve jeé tʉ́ttimah, crisoprosa, jacinto, amatista wʉ̃t jʉmni jeé ã jʉmʉp be. 21Caán doce jẽcna perla wʉ̃t jʉmni jẽcna ã jʉmʉp be. Caan jẽ́cna yoobó biíc perla dahjeh ã jʉmʉp be. Caán tʉ́tchidih bóo bʉ́dí namá quei wíhcanni tʉ́i en yabacaat oro namájeh ã jʉmʉp be. 22Caán tʉ́tchidih Dioíh mʉʉdíh wã en bidip yʉp be. Obohjeéhtih, ã wihcan be. Caán tʉ́tchidih nihat pebhboó jwĩ Maáh Dios chah wẽpni, Oveja Wʉ̃ʉ́hbʉt ĩ jʉmʉp be. Pánihna, nihat caán tʉ́tchi Dioíh mʉʉ́ yoobát be. 23Dios, Oveja Wʉ̃ʉ́h biícdih ĩ yeh iigátjĩh caán tʉ́tchi ã tʉ́i baabáp be. Pánihna, yeodíh widhdihbʉt ã náahcap be. 24Nihat nin baácdih moonjí Dios ã yeh baabátna jʉmna, yoobópdih ĩ tʉ́i jéihbipna caá. Nihat baácdih moón ĩ maáta caán tʉ́tchina jʉibínit, nin pah Diosdih ĩ niíj wẽi naóhbipna caá: “Jáantjeh wĩ́ih cã́acwã weemdíh bʉ́dí ĩ weñep be. Pánihna, bʉʉ meemdíh jwʉh wã nʉmah wẽibipna caá”, ĩ niijbípna caá. 25Caán tʉ́tchidih bóo jẽcna pãa lajni ã jʉmbipna caá. Caanná dʉpʉ́át wihcan, caan jẽ́cnadih nemat ã wihcan niít. 26Nihat cã́acwã Diosdih nin pah ĩ niíj wẽi naóhbipna caá: “Meém chah tʉ́ini, chah wẽpni ma jʉmʉchah, meemdíh nihat weñat caá náahap”, ĩ niijbípna caá. 27Yeejépboodíh caán tʉ́tchina ĩ ʉb bejcan niít. Ded yéej chãjnit, yeenitbʉt, caán tʉ́tchina ĩ jéih waadcán niít. Oveja Wʉ̃ʉ́h ã bíbohni papélah tólihboó ĩ wʉ̃tnadih daácnitjeh caán tʉ́tchina ĩ waadbípna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\