Apocalipsis 22

1Tʉ́ttimah, báadhdani mʉjdih caán ángel weemdíh ã jʉ́ʉtʉp be. Caan mʉ́j tʉ́i mʉj mac baabní, Dios, Oveja Wʉ̃ʉ́hbʉt ĩ chʉ́ʉdʉpmant noój jãáj jʉ̃óhni ã jʉmʉp be. 2Caán tʉ́tchidih bóo bʉ́dí namá tac yoób ã noój jãajánap be. Caan mʉ́j jwẽ́ejdih chénat pah bʉwá báadhdat tʉ́ʉtni máa nahna ã lajap be. Caan náhna widh jʉmat pah quehna, biíc jópchidih doce láa ã quehep be. Caan náh nʉ́onabʉt cã́acwã ĩ booat pínah ã jʉmʉp be. 3Caán tʉ́tchiboó “Caán ã tʉ́ican caá”, Dios ã niijní ã wihcan niít. Caán tʉ́tchidih Dios, Oveja Wʉ̃ʉ́h biícdih ĩ chʉ́ʉdat ã jʉmbipna caá. Pánihna, nihat caán tʉ́tchidih moón queét pebh bódicha caj yoh ñajnit, bʉ́dí ĩ wẽibipna caá. 4Queét Diosdih ĩ míic jwãáh enbipna caá. Ĩ́ih móot jʉʉ́hnadih ã́ih wʉ̃t daácnit ĩ jʉmbipna caá. 5Caanná dʉpʉ́át ã wihcah, jiiátdih ĩ náahcan niít. Jwĩ Maáh Dios ã yeh iigátjeh ã jʉmʉchah, yeó ã yeh iigátdihbʉt ĩ náahcan niít. Caán tʉ́tchidih moón páantjeh maáta ĩ jʉmbipna caá. 6Tʉ́ttimah, caán ángel weemdíh nin pah ã niíj naáwáp be páant mʉntih: “Dios nihat nin ã naáwát yoobópdih caá. à niijátji biíc yoobó ã yapbipna caá. Jwĩ Maáh Dios ã naáwátdih naóh yapanitdih jéihyani caá. Pánihna, caánboó bʉʉ láa ã́ih ángeldih ã wahap be, caandíh teo wʉ̃hnitdih tʉ́ttimah ded pah yapat pínahdih ã jéihyaat pínah niijná”, ã niijíp be. 7Tʉ́ttimah, Jesús jwʉh nin pah ã niijíchah, wã joyóp be: “¡Ñi joyoó! Wã jwʉ́ʉb dei bejat pínah bahnijeh ã jʉdhna caá. Det nin tólihboó ã daacátdih tʉ́i jenah joí jepahnit, wẽinit ĩ jʉmbipna caá”, ã niijíp be. 8Weém, Juan, nin nihat wã daácnidih ennit, wã joyóp be. Caandíh joinít, wã enat tʉ́ttimah, weemdíh jʉ́ʉtni ángel pebh bódicha caj yoh ñajnit, caandíh weñat tʉ́ʉt wã chãjap yʉh be. 9Páant wã chãjachah enna, nin pah weemdíh ã niijíp be: “Páant ma chãjca bojoó. Meém ma nihat pah, weembʉ́t Diosdih teo wʉ̃hni mʉn tigaá. Ma déewã Dios naáwátdih naóh yapanit, nihat cã́acwã nin tólihdih bóo wʉtatdih jepahnitbʉt ĩ jʉmat pah weembʉ́t biíc yoobó Diosdih teo wʉ̃hni caá. Pánihna, Dios pebh bódicha caj yoh ñajnit, caánboodíh caá weñat náahap”, ã niijíp be. 10Páant niíj péanit, nin pah ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp be: “Ma daácni tólih ded pah ã yapat pínahdih Dios ã naáwáp be. Páant ã yapat pínah bahni ã jʉdhdʉchah, caán tólih ã naáwátdih ma jweéhca bojoó. 11Caán láa wã naáwátji pah ã yapachah, det yéejnit páantjeh ĩ yéej chãj dáhwa naáh. Obohjeéhtih, det Dioíhwã tʉ́i chãjnit, ĩ tʉ́i chãj cádahca bojo naáh”, ã niijíp be. 12Páant ã niiját tʉ́ttimah, Jesúsboó nin pah ã jwʉ́ʉb niijíp be: “¡Ñi joyoó! Wã jwʉ́ʉb dei bejat pínah bahnijeh ã jʉdhna caá. Nihat cã́acwãdih ded pah ĩ chãjatji jíib wã wʉ̃hat pínahdih ʉb dei bejat tʉ́ʉt caá wã chãjap. Pánihna, wĩ́ihwã, tʉ́inidih ñi chãjatji jíib, yeebdíh wã tʉ́i chãjbipna caá. Obohjeéhtih, weemdíh jepahcannitjidih wã peéh chãjbipna caá. 13Weém biíhmah jʉmni caá. Nihat wã chãjnidih Maáh jʉmna, caandíh wã jwʉ́ʉb yohat tʉ́ttimah páantjeh wã jʉmbipna caá”, Jesús ã niijíp be. 14Det quei wíhcanni yégueh dʉonít panihnit yéej chãjatdih cádahnit, ma enni tʉ́tchina ĩ jéih waadbípna caá. Caán tʉ́tchidih bóo báadhdat tʉ́ʉtni máa nah quehedih ĩ jeémpbipna caá. Pánih jʉmnit, bʉ́dí ĩ wẽibipna caá. 15Obohjeéhtih, det yeejépwã, jióhnit, ĩ weha mána nihcannitjĩh yéej chãjnit, cã́acwãdih mao yohnit, pãpnidih wẽinit, yeenit yʉh bʉca, caán tʉ́tchina ĩ waadcán niít. 16“Weém, Jesús, yeéb wĩ́ihwãdih ã naáwát pínah niijná wĩ́ih ángeldih wã wahap be. Weém maáh David jʉima, daaat cʉ́i panihnibʉt wã jʉmna caá”, Jesús ã niijíp be. 17Tʉ́ini Espíritu “Ma jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́”, Jesúsdih ã niijná caá. Jesúíhwã ã téihya chéonih panihnitbʉt, “Ma jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́”, ĩ niijná caá. Nihat nin wã daacátdih joinítbʉt “Ma jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́”, Jesúsdih ĩ niijí naáh. Taca joótnit, mahdih ĩ babhbat pah, Jesúsdih ĩ jepaha naáh. Caán mah, báadhdat tʉ́ʉtni mah ã jʉmna caá. Pánihna, Jesúsdih jepahnitdih jíib náahcanjeh, jeáboó ãjeéh páantjeh ã jʉmat tʉ́ʉtbipna caá. 18Weém, Juan, nin tólihboó wã daacátdih joinítdih nin pah wã wẽp naóhna caá: Det nin bohéátdih biíh bohéátjĩh wid naóhna, Diosdih ĩ yap yohna caá. Páant ĩ yap yohochah ennit, nihat nin tólihdih ã niiját pahjeh mʉntih queétdihbʉt ã peéh chãjbipna caá. 19Nin tólihboó daacátdih biquína naáwátdih náahcan, ĩ wio yohat pah, Diosdih ĩ yap yohna caá. Páant ĩ yap yohochah enna, báadhdat tʉ́ʉtni máa nah quehedih jeémát tʉ́ʉtcan, ã́ih tʉ́ini tʉ́tchinabʉt ã waadát tʉ́ʉtcan niít. Caan náhdih, caán tʉ́tchidihbʉt nin tólihdih wã daacáp be. 20Nihat nin tólihdih bóo naóhni, Jesús, nin pah ã niijná caá: “Páant tigaá. Wã jwʉ́ʉb dei bejat pínah bahnijeh caá ã jʉdhdʉp”, ã niijná caá. Páant tií ã jʉmʉ nah. Maá Jesús, ma jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́. 21Jwĩ Maáh Jesús yeebdíh oinit, ã teo wáaca naáh, yeéb ã́ihwã ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Páant tií ã jʉmʉ nah. Páant bóojeh tigaá wã daacát. Juan ���


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\