Apocalipsis 3

1Páant niíj naóh péanit, nin pah weemdíh ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp be: “Sardis tʉ́tchidih moón wĩ́ihwã, queétdih waóhnidihbʉt nin pah ma niíj daác wahaá: ‘Weém Tʉ́ini Espíritu nihat ã wẽpatdih bíbohni caá. Siete cʉ́iwãdihbʉt bíbohni wã jʉmna caá. Pánih jʉmna, yeebdíh nin pah wã niíj naóhna caá: Ñi chãjatdih wã tʉ́i jéihna caá. Bita yeebdíh nin pah ĩ niíj jenah joyóp yʉh caá: “Queét Jesúíh tʉ́ini doonádih tʉ́i jepahnit caá”, ĩ niíj jenah joiná caá. ‘Obohjeéhtih, páant ĩ niíj jenah joyóchah yʉhna, bainíjeh weemdíh jepahna, wʉnnit panihnit ñi jʉmna caá. 2Pánih jʉmna, ¡Ñi tʉ́i chãja chaáh! Ñi tʉ́i chãjcat enna, Dios ã wẽican caá. Jáanit panihnit, tʉ́i chãjnit ñi jʉmʉʉ́. 3Wã naáwátdih ñi jwíih joyátjidih ñi tʉ́i jwʉ́ʉb náhninaá. Pánih náhninit, wã weñat pínahdih ñi tʉ́i chãjaá. Tʉ́ʉt nʉʉmnít, ñi yéej chãjatdih cádahna, tʉ́iniboodíh ñi chãjaá. Weém wã niijátji pah ñi chãjcah, ñi náhnicah, nʉʉmní cã́ac nʉʉmʉ́dih ã jʉibíát pah, yeebdíh peéh chãjadih wã bejbipna caá. 4‘Obohjeéhtih, biquína yeébboó yeejép chãjnit nihcan, quei wíhcanni yégueh dʉonít panihnit ñi jʉmna caá. Pánih jʉmna, tʉ́i baabní yégueh dʉonít, wãjeéh nĩ jibbipna caá. 5Det wã naáwátdih cádahcannit, queét pah tʉ́i baabní yégueh dʉonít ĩ jʉmbipna caá. Weemdíh jepahnitíh wʉ̃tnadih wã bíbohni papélah tólihdih ĩ́ih wʉ̃tnadih daácna, wã jwʉ́ʉb wio yohcan niít. Wãjeéh páantjeh ĩ jʉmbipna caá. Wã íip ã enechah, ángelwãbʉt ĩ enechah, “Nin wĩ́ih caá”, wã niíj naóhbipna caá. 6‘¡Det molít jʉmna, wĩ́ihwãdih Tʉ́ini Espíritu ã naáwáchah, ĩ joyoó naáh!’ ma niíj daác wahaá”, Jesucristo weemdíh ã niijíp be. 7Páant niíj naóh péanit, nin pah weemdíh ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp be: “Filadelfia tʉ́tchidih moón wĩ́ihwã, queétdih waóhnidihbʉt nin pah ma niíj daác wahaá: ‘Weém yéejat wihcanni, tʉ́i yoobópdih naóhni wã jʉmna caá. Jon jã́tih maáh Davidji cã́acwãdih ã wʉtat pah weembʉ́t wã wʉtbipna caá. Pánih jʉmna, jẽc panihnidih weém wã wãtachah, bitaboó ĩ jéih nemcan niít. Wã nemechah, bita ĩ jéih wãtcan niít. 8Nihat yeéb ñi chãjatdih wã jéihna caá. Ñi pebh jẽc panihnidih wã wãtat tʉ́ttimah, bitaboó yeebdíh ĩ jéih nemcan niít. Bainí tʉ́i jenah joiná yʉhna, wã naáwátdih, weemdíhbʉt ñi cádahcap be. 9‘Obohjeéhtih, bita ñi pebh jʉmnit Satanáíhwã caá. “Jwiít judíowã, Dioíhwã caá”, niijná yʉhna, wĩ́ihwã nihcan caá. Pánihna, queétdih ñi pebh bódicha caj yoh ñajat tʉ́ʉtnit, “Yeebdíh Dios yoobópdih ãt oi tagaá”, wã niiját tʉ́ʉtbipna caá. 10Wĩ́ih tʉ́ini doonádih yeebdíh wã cádahcat tʉ́ʉtʉchah joinít, ñi tʉ́i jepahap be. Páant ñi cádahcat ennit, nin baácdih jʉmnit nihat cã́acwã yeejép ĩ yapachah, yeebdíh wã wapbipna caá. Caán láa queétdih tʉbit yeejép yapat tʉ́ʉtnit, ded pah ĩ jʉmatdih wã jéihyabipna caá. 11Ñi pebhna wã jwʉ́ʉb dei bejat pínah bahnijeh ã jʉdhna caá. Pánihna, wĩ́ih tʉ́ini doonádih ñi joyátjidih ñi quíib bʉʉdcá bojoó. Pánih quíib bʉʉdcán, weemdíh páantjeh ñi jepahachah, ñi tʉ́i chãjatji jíib pínahdih bitaboó ĩ jéih dʉ́ʉc wáican niít. 12‘Wĩ́ih tʉ́ini doonádih cádahcannitdih wã íip pebhboó wã jʉmat tʉ́ʉtbipna caá. Jagáp nahna pah tʉ́i wẽp ñʉhnit panihnit jʉmna, ã pebhboó páantjeh ĩ jʉmbipna caá. Ã pebhboó ĩ jʉmʉchah, wã íipíh wʉ̃tdih, ã́ih jáap tʉ́tchi wʉ̃tdihbʉt queétdih wã daácbipna caá, “Nin Dioíh caá”, ã niiját pínah niijná. Ã́ih jáap tʉ́tchi Jáap Jerusalén wʉ̃t jʉmni tʉ́tchi ã jʉmbipna caá. Caán tʉ́tchi Dios ã jʉmʉpmant ã dei jʉ̃óhbipna caá. Caán láa weembʉ́t jáap wʉ̃t bíbohna, caán wʉ̃tdihbʉt queétdih wã daácbipna caá. 13‘¡Det molít jʉmna, Tʉ́ini Espíritu wĩ́ihwãdih ã naáwáchah, ĩ joyoó naáh!’ ma niíj daác wahaá”, Jesucristo weemdíh ã niijíp be. 14Páant niíj naóh péanit, nin pah weemdíh ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp be: “Laodicea tʉ́tchidih moón wĩ́ihwã, queétdih waóhnidihbʉt nin pah ma niíj daác wahaá: ‘Weém yeecanni, wã íip ded pah ã jʉmatdih yoobópdih naóhni caá. Nihat ã chãjatjidih Maáh wã jʉmna caá. 15Ded pah ñi jʉmatdih wã tʉ́i jéihna caá. Weemdíh jenah joinít jʉmna yʉhna, bainíjeh ñi jenah joiná caá. Nin pah caá yeéb ñi jʉmʉp: Maatápdih mah chʉ́ʉd jwejni panihni caá. Tʉ́i cámahni nihcan, tʉ́i chãhnibʉt nihcan caá. Pánihni mahdih ñi wẽicat pah, tʉ́i jenah joicá bʉʉgnít ñi jʉmʉchah, weembʉ́t yeebdíh wã wẽican caá. Weemdíh ñi tʉ́i jenah joyóchah nihna, chah ãta tʉ́i tagaá. Ñi tʉ́i jenah joicáh, nʉmp yeejép ãta jʉm tagaá. Obohjeéhtih, tac yoobjéh ñi jepahachah, chah yeejép caá. 16Pánihnit ñi jʉmʉchah enna, bʉ́dí wã iiná caá. Yeejép mahdih wã éeg yohat pah yeéb weemdíh tac yoobjéh jepahnitdihbʉt wã yohbipna caá. 17Nin pah ñi niíj jenah joiná yʉh caá: “Weém dawá bií dée bíbohni caá. Dedé jʉdhdat wihcan caá”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, páant niijná yʉhna, Dios ã enechah, moh yéejnit, yégueh wihcannit, jéih encannit panihnit ñi jʉmatdih ñi jéihcan caá. 18Pánihnit ñi jʉmʉchah ennit, nin pah yeebdíh wã niíj naóhna caá: Orodih ñi jíib chãjat pah, ñi yéej chãjatdih wã yohat pínahdih ñi ʉʉ́bʉ́. Yégueh wihcannit ñi tíicat pah, Dios ã enechah, ñi yéej chãjatdih tíicat caá náahap. Pánihna, weemdíh jepahnit, tʉ́i baabní yégueh panihni wã tʉ́yatdih wã wʉ̃hʉchah, ñi ʉbʉʉ́. Tʉ́ini yégueh dʉonít ĩ tíiccat pah, ñi yéejatdih cádahnit, Dios ã enechah, yeebbʉ́t ñi tíiccan niít. Quíib cohatdih ñi jíib chãjat pah, wã teo wáacat pínahdih ñi ʉʉ́bʉ́, jéih ennit panihnit Diosdih tʉ́i jenah joyát tʉ́ʉt niijná. 19Nihat wã oinitdih wã tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtna caá. Pánihna, wã oinitá, ñi yéejatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh yoobópdih ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́. 20Weemdíh ñi joyoó. Ñijeéh jʉmíhna, ñíih jẽc nemni panihnidih ej ñʉhna caá wã chãjap. Páant wã ejechah joinít, ‘Ma waád jʉ̃ʉ́wʉ́’, weemdíh ñi niijí. Páant ñi waadát tʉ́ʉtʉchah, biícdih nʉmah jeémát pah ñijeéh wã jʉmbipna caá. 21Wã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, wã íip biícdih weembʉ́t wã wʉtna caá. Pánihat pah yeebbʉ́t yéejatdih ñi yap yohat tʉ́ttimah, wã pebhboó wãjeéh biícdih wã wʉtat tʉ́ʉtbipna caá. 22‘¡Det molít jʉmna, Tʉ́ini Espíritu wĩ́ihwãdih ã naáwáchah, ĩ joyoó naáh!’ ma niíj daác wahaá”, Jesucristo weemdíh ã niijíp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\