Apocalipsis 4

1Pánihat tʉ́ttimah, jeáboó jẽc wãtni panihnidih wã enep be. Póojat nah bʉ́dí ã yáaat pah bóo wã joyóchah, weemdíh jwíih wéheni ãí wéhenap be, páant mʉntih: “Ninna ma pʉ́ʉh laáb jʉ̃ʉ́wʉ́. Tʉ́ttimah bóo láa ded pah ã yapat pínahdih meemdíh wã jʉ́ʉtbipna caá. Wã niiját pahjeh tigaá páant ã yapbipna caá”, ã niijíp be. 2Páant ã niijíchah joinít, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpat weemdíh bʉ́dí ã jʉmʉchah, caanná wã pʉ́ʉh laáb jʉibínap be. Caanná pʉ́ʉh laáb jʉibína, Maáh chʉ́ʉdnidih wã enep be. 3Tʉ́i dʉʉ jẽ́lep yeh iigní, jaih jẽ́lepni jʉ́dʉ tac yoób ã chʉ́ʉdʉp be. 4Ã chʉ́ʉdʉp pebh veinticuatro maáta chʉ́ʉd pʉ́ʉda bojnitdihbʉt wã enep be. Tʉ́i baabní yégueh chóonadih dʉonít, maáta ĩ dʉwát oro jʉ́dʉnadih ĩ dʉwʉ́p be. 5Wã jwíih enni ã chʉ́ʉdʉpmant ʉ́ʉm náah jʉmni wedóát, énoh biícdihbʉt páantjeh yáana ã chãjap be. Ã en boj chʉ́ʉdʉpdih siete jiiát dahna Tʉ́ini Espíritu bʉ́dí ã wẽpatdih jʉ́ʉtni ã jʉmʉp be. 6Ã en chʉ́ʉdʉp pebh bʉ́dí mʉj pah jígohni tʉ́i jẽ́lepni ã jʉmʉp be. Ã chʉ́ʉdʉp pebh chénena míic ángelwã yʉhna, mácah jígohnit, nihat ĩ́ih bácahna dawá quíibna jʉmnit ĩ jʉmʉp be. 7Jwíih jʉmni jió dʉʉni pah ã jígohop be. Caán tʉ́ttimah, momo jiwi pah ã jígohop be. Caán tʉ́ttimah, cã́aquíh móot pah jʉmni ã jʉmʉp be. Caán tʉ́ttimah, jiijní jao pah ã jígohop be. 8Queét chénena míic dawá quíibna jʉmnit, seis mʉj wã́panabʉt bíbohnit ĩ jʉmʉp be. Ĩ́ih mʉj wã́pana chahmant, nʉmantbʉt dawá quíibna ã jʉmʉp be. Yeó jáap jʉmat pah, chei jʉmat pahbʉt páantjeh Diosdih bʉ́dí wẽi naóhna ĩ chãjap be. Nin pah ĩ niijíp be: “Tʉ́ini, tʉ́ini, tʉ́ini, Dios jwĩ Maáh chah wẽpni caá ã jʉmʉp. Caán jon jã́tih ãtát jʉmʉp jĩ. Bʉʉbʉt ã jʉmna caá. Tʉ́ttimah, ã jwʉ́ʉb jʉ̃óhbipna caá”, ĩ niijíp be. 9Páant niíj wẽina, páantjeh jʉmnidih “Tʉ́ina caá”, niijná ĩ chãjap be. 10Páant ĩ weñat pah mʉntih, veinticuatro maátabʉt Maáh ã chʉ́ʉdʉp pebh jʉibí bódicha caj yoh ñajnit, caán páantjeh jʉmnidih ĩ weñep be. Pánih wẽina, ĩ maáta jʉmna dʉwát jʉ́dʉnadih ã chʉ́ʉdʉp pebh ĩ cádah jwejep be. Pánih cádah jwejnit, nin pah ĩ niijíp be: 11“Meemdíh bʉ́dí jwĩ wẽini caá. Jwĩ Maáh chah wẽpni, chah tʉ́ini caá. Ma náahat pahjeh nihatdih chãjni ma jʉmna caá. Pánihna, meemdíh bʉ́dí weñat caá náahap”, Diosdih ĩ niíj wẽi naáwáp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\