Apocalipsis 5

1Tʉ́ttimah, jwʉ́ʉb enna, Dios ã jéihyepmant bóo téihyamant chénaboó daác pinni quiítdih ã bíboh chʉ́ʉdʉchah, wã enep be. Siete láa wíidahatjĩh ã néeh teoni quiít ã jʉmʉp be. 2Wẽpni ángeldihbʉt wã enechah, nin pah ã wẽp niíj naáwáp be: “¿Ded tigaá con quiítdih ã néeh tewatjidih watni pínah? Yéejat wihcannijeh con quiítdih ã jéih watbipna caá”, ã niijíp be. 3Páant ã niijíchah yʉhna, caán quiítdih watni pínah, yéejat wihcannidih ĩ jéih bid jʉicáp be. Japboó jʉmnit, nin baácboó jʉmnitbʉt, báadhnit, wʉnnitbʉt caán quiítdih ĩ jéih watcap be. Caán quiítdih en naóhni pínah ã wihcap be. 4Caán quiítdih wat en naóhni pínahdih ĩ bid jʉicáh ennit, weém bʉ́dí wã jʉñʉ́p be. 5Páant wã jʉñʉ́chah ennit, biíc veinticuatrojeéh jʉmni nin pah weemdíh ã niijíp be: “Ma jʉ̃icá bojoó. Con quiítdih ã néeh tewatjidih watni pínah Judá ã jʉimená poómpdih bóo caá. Caán chah wẽpni jʉmna, “Jió dʉʉni”, ĩ niijní, maáh Davidji jʉima ã jʉmna caá. Caandíh eníhcannitdih yap yohni jʉmna, con quiítdih siete ã néeh tewatjidih watni pínah ã jʉmna caá”, ã niijíp be. 6Páant ã niijíchah joiná, Maáh ã chʉ́ʉdʉp pebh Oveja Wʉ̃ʉ́hdih wã enep be. Chénena míic dawá quíibna jʉmnit, veinticuatro maátabʉt ĩ cãtíh ã ñʉhʉp be. Caán ĩ maoniji pah ã jígohop be. Siete mona jʉmni, siete quíibnabʉt ã jʉmʉp be. Ã́ih siete mona wẽpat bʉ́dí bíbohni ã jʉmatdih jʉ́ʉtna ã chãjap be. Ã́ih siete quíibna nihat nin baácboó Tʉ́ini Espíritudih Dios ã wahachah, ã tʉ́i en beedáátdih jʉ́ʉtna ã chãjap be. 7Caán Oveja Wʉ̃ʉ́h Maáh pebh jʉibínit, Dios ã jéihyepmant bóo téihyamant ã bíbohni quiítdih ã ʉbʉp be. 8Páant ã ʉbʉchah ennit, chénena míic dawá quíibna jʉmnit, veinticuatro maátabʉt Oveja Wʉ̃ʉ́h pebh bódicha caj yoh ñajnit, caandíh ĩ weñep be. Queét nihat maáta bíitat dahna árpas ĩ niijnídih bíbohnit, oro pamapnadihbʉt ĩ bíbohop be. Caán oro pamapna diítdih tʉ́i chej jʉmni cáwat pínah ã jʉmʉp be. Caán tʉ́i chej jʉmni cáwat pínah Dioíhwã caandíh ĩ ʉʉ́bát panihni ã jʉmʉp be. 9Pánih Oveja Wʉ̃ʉ́hdih wẽina, nin jáap ewatjĩh ĩ niíj ewep be: “Meém ĩ mao yohniji jʉmna, míih meépjĩh cã́acwã ĩ yéejatdih ma yoh wʉ̃hʉp be, Diosjeéh ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Nihat cã́acwã poómp jʉmat pah, nihat mácah wéhenit, nihat baácdih moón meemdíh jepahnitdihjeh míih meépdih yohnit, ĩ yéejatdih ma yohop be. 10Dioíhwã ĩ jʉmat pínah, caandíh wẽi ʉʉ́bh wʉ̃hnit pínahbʉt niijná, queétdih ñíonit, nihat baácdih moón maáta pínah queétdih ma waadánap be. Pánih chãjni jʉmna, con ã daácni quiítdih ã néeh tewatjidih ma jéih watna caá”, ĩ niijíp be. 11Páant ĩ niíj eo péanachah, jwʉ́ʉb enna, dawá yoobát ángelwã ĩ ewatdih wã joyóp be, páant mʉntih. Maáh chʉ́ʉdnidih, chénena míic dawá quíib jʉmnitdih, veinticuatro maátadihbʉt ángelwã ĩ tʉ́i jʉ́ʉd ñʉh pʉ́ʉda bojop be. Queét ángelwã tʉbit ĩ wẽp ewechah, wã joyóp be. 12Nin pah queét ĩ niíj wẽi ewep be: “Meém Oveja Wʉ̃ʉ́h, ĩ mao yohniji nihat cã́acwãdih wʉtni, nihatdih jéih beedáni, chah wẽpni caá. Cã́acwã ĩ yéejat jíib ĩ mao yohniji ma jʉmʉchah enna, meemdíh jwĩ wẽina caá. ‘Chah tʉ́ini caá’, meemdíh niíj weñat caá náahap”, ĩ niijíp be. 13Tʉ́ttimah, bitabʉt ĩ wẽi ewechah, wã joyóp be. Nihat Dios ã chãjnitji japmant moón, nin baácdih moón, bʉ́dí mʉjdih moonbʉ́t, báadhnit, wʉnnitbʉt, nihat biícdih nin pah ĩ niíj wẽi ewep be: “Meém jwĩ Maáhdih, Oveja Wʉ̃ʉ́hdihbʉt yeéb chénewãdih jwĩ tʉ́i wẽi eona caá. ‘Tʉ́init yoobát caá. Chah wẽpnit caá’, jwĩ niijná caá. Yeebdíh páantjeh niíj wẽi naáwát caá náahap”, ĩ niijíp be. 14Páant ĩ niíj wẽi ewechah joiná, queét chénena míic dawá quíibna jʉmnit “Páant tií, ĩ niíj wẽi ewe naáh”, ĩ niijíp be. Queét veinticuatro maátaboó bódicha caj yoh ñajnit, Diosdih, Oveja Wʉ̃ʉ́hdihbʉt bʉ́dí ĩ weñep be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\