Apocalipsis 6

1Tʉ́ttimah, caán daác pinni quiítdih Dios ã jwíih néeh tewatjidih Oveja Wʉ̃ʉ́h ã watap be. Páant ã watat tʉ́ttimah, biíc dawá quíibna jʉmniboó, bʉ́dí énoh yáaat pah bóo “Ma jʉ̃ʉ́wʉ́”, ã niíj ejep be. 2Páant ã niíj ejat tʉ́ttimah, tʉ́i baabní caballodih wã enep be. Caán caballojih chʉ́ʉdni ñʉ́ʉpat tʉʉ bíbohnidih maáta ĩ dʉwát jʉ́dʉdih Dios ã wʉ̃hʉp be. Páant ã wʉ̃hat tʉ́ttimah, caánboó caandíh en jʉ̃ihnitdih míic mao yap yohodih ã bejep be. 3Tʉ́ttimah, Oveja Wʉ̃ʉ́h biíh néeh tewatjidih ã jwʉ́ʉb watap be, páant mʉntih. Páant ã watat tʉ́ttimah, biíh dawá quíibna jʉmni “Ma jʉ̃ʉ́wʉ́”, ã niíj ejep be. 4Páant ã niíj ejat tʉ́ttimah, biíh caballo tʉ́i dʉʉni ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wã enep be. Caán dʉʉni caballojih chʉ́ʉdnidih nin baácdih moondíh míic mawat tʉ́ʉtat pínah wẽpatdih, bʉ́dí íibat naadíhbʉt Dios ã wʉ̃hʉp be. 5Tʉ́ttimah, chénedih wat péaniji biíhdih ã jwʉ́ʉb watap be, páant mʉntih. Páant ã watachah, biíh dawá quíibna jʉmni “Ma jʉ̃ʉ́wʉ́”, ã niíj ejep be. Páant ã niíj ejat tʉ́ttimah, biíh caballo einidih wã enep be. Caán einijih chʉ́ʉdni chodat ĩ jenah enatdih ã bíbohop be. 6Caandíh wã enechah, dawá quíibna jʉmnit cãtíh chʉ́ʉdniboó nin pah ã niijíp be: “Nʉʉgʉ́p láa biíc yeó jáap ĩ tewat jíibjĩh biíc kilobitjeh trigodih, tres kilosbitjeh cebadadih ĩ jéih jíib chãjbipna caá. Obohjeéhtih, chénat pahdih ĩ jéih jíib chãj bʉʉjácan niít. Trigo, cebadabʉt bainí jíib jʉmni yʉhna, bʉ́dí ã jíib jʉmbipna caá. Obohjeéhtih, jeémát chãjat yíi, jiwá iguíh mac biícdih páantjeh ã jʉmʉ naáh”, ã niijíp be. 7Tʉ́ttimah, biíc peihcannidih wat péaniji biíhdih ã jwʉ́ʉb watap be, páant mʉntih. Páant ã watachah, péeni dawá quíibna jʉmni, “Ma jʉ̃ʉ́wʉ́”, ã niíj ejep be. 8Páant ã niíj ejat tʉ́ttimah, biíh caballo wʉnnitíh bácah pah jígohnidih wã enep be. Caanjíh chʉ́ʉdni “Wʉnat tʉ́ʉtni”, wʉ̃t jʉmni ã jʉmʉp be. Caán tʉ́ttimah jʉ̃óhni “Iiguípna bejat tʉ́ʉtni”, ã wʉ̃t jʉmʉp be. Pánihna, queétdih nin baácdih moondíh mao yohat wẽpat pínahdih Dios ã wʉ̃hʉp be. Míic mawat tʉ́ʉtnit, nʉʉgʉ́pjĩh wʉnat tʉ́ʉtnit, jiadih moón nʉñʉ́pwãdih tac behanit, tʉ́i daocá bʉʉgnítjeh cã́acwãdih Dios ã mao yohat tʉ́ʉtʉp be. 9Tʉ́ttimah, chénena míic ã néeh tewatjidih wat péaniji biíhdih ã watap be, páant mʉntih. Páant ã watachah, Diosdih cáo wʉ̃h cáagat naa nʉ́mp Jesúíhwãdih ĩ maonit caolihjidih wã enep be. Dios naáwátdih naóhna, “Weém Jesúíh caá”, ĩ niijátji jíib queétdih ĩt mawap tajĩ. 10Diosdih nin pah queét ĩ niíj ejep be: “Maá, yéejat wihcanni, yeeatbʉt wihcanni, ma niiját pah yoobópdih chãjni caá. ¿Nin baácdih moón jwiítdih maonitjidih débólih tigaá ma peéh chãjbi?” ĩ niijíp be. 11Páant ĩ niijíchah joinít, Dios queétdih tʉ́i baabní yégueh chóodih wʉ̃hnit, nin pah ã niíj jepahap be: “Ñi choo jwʉ́hʉʉ́. Bita ñi déewã panihnit Jesúíhwã, ĩ mao yohnit pínah, yeéb tʉ́ini doonádih ñi naáwátji pah queétbʉt bohé jwʉhna caá ĩ chãjap. Yeebdíh ĩ mawatji pah queétdihbʉt ĩ mao beedáát pínah ã jʉdh jwʉhna caá. Pánihna, queétdih ĩ mawat pínah jã́tih, bainí ñi choo jwʉ́hʉʉ́”, ã niijíp be. 12Tʉ́ttimah, biícjĩh bóo téihya ã néeh tewatjidih wat péaniji, biíhdih ã watap be, páant mʉntih. Caandíh ã watachah, bʉ́dí baác méméat ã jʉmʉp be. Pánihichah, yeó ã dʉpʉ́áh bejep be. Widhbʉt meép panihni ã dʉʉah bejep be. 13Máa cã́ca máa quehedih ã boloh yoh jéena bojat pah cʉ́iwãbʉt ĩ yʉ́ʉg jéen bejep be. 14Pánihichah, jeábʉt ã bʉʉdáh bejep be. Nin baácboobʉ́t nihat jeená, nihat quewanabʉt ã tʉ́ʉt nʉʉmʉ́p be. 15Páant ã yapachah ennit, nin baácdih moón ĩ maáta jeé íit diítna ĩ jweí waadáp be. Soldadowã ĩ maáta, bʉ́dí bií dée bíbohnit, wẽpnit, nihat queétdih teo wʉ̃hnit, teo wʉ̃hnit nihcannitbʉt caanná míic ĩ jweí waadáp yʉh be. Bitabʉt jeé cãtíh ĩ jweyép be. 16Pánih jweinít, jap bóo jeenádih, jee dáhnadihbʉt nin pah ĩ niijíp be: “Jwiítdih ma jãh jʉ̃ʉ́wʉ́. Con Maáh chʉ́ʉdnidih, Oveja Wʉ̃ʉ́hdihbʉt bʉ́dí jwĩ ʉ́ʉmna caá. Pánihna, jwiítdih ma jãhaá, Oveja Wʉ̃ʉ́hdih jwĩ yap yohatji jíib ã peéh chãjcat pínah niijná. 17Caandíh yap yohnitdih ã peéh chãjat pínah yeó jáap wãát jʉmna caá. Caán ã peéh chãjat pínahdih ded pah jwĩ jéih jweicán niít”, ĩ niijíp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\