Apocalipsis 7

1Pánihat tʉ́ttimah, chénena míic ángelwãdih wã enep be. Queét nihat pebhboó ĩ bejep be. Jwíih waóh bejni chóop yapatboó bej, caán tʉ́ttimah bejni biíh chóop yapatboó bej, caán tʉ́ttimah bejni yeó aáb jʉ̃ʉ́wʉ́pboó bej, caán péeni yeó dei bejepboó ã bejep be. Pánih bejnit, ĩ bejepmant jʉ̃óhni johlitnadih ĩ jãhap be. Pánihna, nin baácboó, bʉ́dí mʉjdihbʉt johlit ã johcap be. Dedé biíc máa nahdih ã joh jã́hacap be. 2Pánihat tʉ́ttimah, biíh ángel yeó aáb jʉ̃ʉ́wʉ́pmant ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wã jwʉ́ʉb enep be. Dios páantjeh jʉmniíh wʉ̃t ã́ihwãdih bʉ́ʉdhdʉdih jʉ̃óhna ã chãjap be. Pánih jʉ̃óhnit, bita chénena míic bejnitboó, nin baácdih, bʉ́dí mʉjdihbʉt Dios ã yéejaat tʉ́ʉtnit pínah ángelwãdih wẽpép ã ejep be. 3“Jʉdh jwʉhna caá. Dioíhwãdih ĩ́ih móot jʉʉ́hnadih ã wʉ̃tdih wã bʉ́ʉdh jwʉhat tʉ́ʉt caá. Pánih wʉ̃t bʉ́ʉdhdat pínah jã́tih nin baácdih, bʉ́dí mʉjdih, máanadihbʉt ñi yéeja jwʉhca bojoó”, queét chénena míic ángelwãdih ã niíj ejep be. 4Pánihna, Dioíh wʉ̃tjĩh ĩ́ih móot jʉʉ́hdih bʉ́ʉdhnit “Ciento cuarenta y cuatro mil Israel ã jʉimená ĩ jʉmna caá”, caán ángel ã niijíchah, wã joyóp be. 5Doce mil Judá jʉimená jʉmnit ã wʉ̃t bʉ́ʉdhnit ĩ jʉmʉp be. Bita doce mil Rubén jʉimená, bita doce mil Gad jʉimená ã wʉ̃t bʉ́ʉdhnit ĩ jʉmʉp be. 6Bita doce mil Aser jʉimená, bita doce mil Neftalí jʉimená, bita doce mil Manasés jʉimená ã wʉ̃t bʉ́ʉdhnit ĩ jʉmʉp be. 7Bita doce mil Simeón jʉimená, bita doce mil Leví jʉimená, bita doce mil Isacar jʉimená ã wʉ̃t bʉ́ʉdhnit ĩ jʉmʉp be. 8Bita doce mil Zabulón jʉimená, bita doce mil José jʉimená, bita doce mil Benjamín jʉimená ã wʉ̃t bʉ́ʉdhnit ĩ jʉmʉp be. Páant moonjéh nihat ciento cuarenta y cuatro mil ã wʉ̃t bʉ́ʉdhnit ĩ jʉmʉp be. 9Pánihat tʉ́ttimah, dawá cã́acwãdih wã enep be. Nihat baácdih moón, nihat cã́acwã poómp mácah wéhenit Cristodih jepahnitji caanjĩ́h míic wáac ñʉhnitdih wã enep be. Dawá cã́acwã, jenah enna, bʉʉjáca naáh, Maáh ã chʉ́ʉdʉp, Oveja Wʉ̃ʉ́h pebhbʉt ĩ ñʉhʉp be. Tʉ́i baabní yégueh dʉonít, táam nʉ́onadihbʉt ĩ bíbohop be. 10Queét nihat nin pah ĩ niíj wẽi ejep be: “Dios nihatdih Maáh caá. Caán, Oveja Wʉ̃ʉ́hbʉt jwiítdih tʉ́i ʉbnit caá”, ĩ niijíp be. 11Queét dawá ángelwã Maáh ã chʉ́ʉdʉpdih, veinticuatro maátadih, chénena míic dawá quíibna jʉmnitdihbʉt ĩ ñʉh pʉ́ʉda bojop be. Pánih ñʉhnit, cã́acwã ĩ wẽi naáwáchah joinít, páah yoh ñajnit, caandíh queétbʉt nin pah ĩ wẽi naáwáp be: 12“Páant tigaá. Meém chah tʉ́ini, nihat jéihni, chah wẽpni caá. Ma wẽpatjĩh nihatdih chãjni caá. Pánihni ma jʉmʉchah, ‘Tʉ́ina caá’, páantjeh niiját caá náahap. Meemdíh bʉ́dí jwĩ wẽina caá”, ĩ niijíp be. 13Tʉ́ttimah, biíc maáh nin pah weemdíh ã niíj ʉʉ́bh joyóp be: “¿Nit tʉ́i baabní yégueh dʉonít det tigaá? ¿Dedmant tigaá ĩt jʉ̃óh?” ã niijíp be. 14“Weém wã jéihcan caá. Meémboó queétdih ma jéihna nacaá”, caandíh wã niíj jepahap be. “Nihat cã́acwã tʉbit yeejép yap láa, Diosdih ĩ cádahcat jíib ĩ mao yohnitji caá. Ĩ́ih yéguehdih ã chocat pah, Oveja Wʉ̃ʉ́h ã́ih meépdih yohna, ĩ yéejatdih ã yohnit ĩ jʉmna caá. Pánihna, yégueh tʉ́i baabní chóodih ĩ dʉoná caá. 15“Pánih dʉonít jʉmna, Dios ã chʉ́ʉdʉp pebh yeó jáap jʉmat pah, chei jʉmat pahbʉt caandíh páantjeh ĩ wẽi naóhna caá. Dios ĩjeéh jʉmna, queétdih ã wapbipna caá. 16Chéneji nʉʉgʉ́p ĩ jwʉ́ʉb wʉncan niít. Taca jootátbʉt ã jwʉ́ʉb wihcan niít. Yeó ã wihcah, tʉbit chãhat ã wihcan niít. 17Maáh pebh ñʉhni Oveja Wʉ̃ʉ́h ovejawãdih tʉ́i en daoní ã en dawát pah, queétdih ã en daobípna caá. Ovejawãdih en daoní ã waáwát pah, meo waócáhna queétdih ã nʉmah bejbipna caá, báadhdat tʉ́ʉtni mahdih ĩ babhbat pínah niijná. Pánihna, queét páantjeh wẽina, chéneji ĩ jʉ̃icán niít”, weemdíh ã niijíp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\