Apocalipsis 8

1Seis ã néeh tewatjidih wat péaniji péenidih ã yoób watap be. Páant ã watachah, tac yoób hora dée wéheat laihcan, nihat ĩ yayáh bejep be. 2Tʉ́ttimah, Dios pebh ñʉhnit siete ángelwãdih wã enep be. Biíh queétdih siete póojat nahnadih ã wʉ̃hʉp be. 3Biíh ángelbʉt orojĩh ĩ chãjni pamapdih bíbohni Diosdih cáo wʉ̃hna ĩ cáagat naa pébh ã jʉí ñʉhʉp be. Bʉ́dí chej jʉmni cáwat pínahdih caandíh ĩ wʉ̃hʉp be, nihat Dioíhwã ĩ ʉʉ́bát biícdih widnit, Dios ã chʉ́ʉdʉp pebh jʉmni oro naajíh ã cáo wʉ̃hat pínah niijná. 4Páant ã cáo wʉ̃hʉchah, caán chej jʉmni jeí, Dioíhwã ĩ ʉʉ́bát biícdih Dios pebh ã chao ñah bejep be. 5Páant ã cáo wʉ̃hat tʉ́ttimah, caán naadíh bóo tʉʉ tãóhdih caan pámapna náo yac péanit, baácboó ã pʉoh jéena bojop be. Páant ã pʉoh jéenanachah, ʉ́ʉm náah jʉmni wedóát énoh biícdih tʉbit ã yeéj yáanachah, baác ã méménap be. 6Tʉ́ttimah, queét siete ángelwã ĩ bíbohni póojat nahnadih póojat tʉ́ʉt ĩ chãjap be. 7Biíc ángel ã jwíih póoj waáwáchah, mah cámahni dahna, iigní tʉʉ tãóhna biícdih, meép wid jʉmni, baácboó ã yʉ́ʉg jéenep be. Páant ã yʉ́ʉg jéenechah, tacdih yoób dée bʉwájeh baác ã iiguíp be. Tacdih yoób déejeh máa, yílipbʉt, ã iigáh bejep be. 8Caán tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã bíbohni nahdih ã póojop be. Páant ã póojochah, bʉ́dí jee páh bóo, iigní dah, jeámant bʉʉ́g jéen bejnit, bʉ́dí mʉjna ã bʉʉ́g báahap be. Páant ã bʉʉ́g báahachah, bʉ́dí mʉj tacdih yoób dée meépjeh ã tʉ́ʉt nʉʉmʉ́p be. 9Caán ã bʉʉ́g báahapboó bʉ́dí mʉjdih moón queejwã́ ĩ wʉnʉp be. Caánboó pahni dahwani jãajnábʉt ã daabáh bejep be. 10Caán tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã póojop be. Páant ã póojochah, bʉ́dí yʉyʉ́ iigát pah bóo iigní cʉ́i, jeámant bʉʉ́g jéen bejnit, biquí mʉjna bʉʉ́g báahnit, meo waócáhnadihbʉt ã chʉ̃ʉ́ʉ́p be. 11Páant ã bʉʉ́g báahachah, nihat ã chʉ̃ʉ́hni óoni mʉjna ã tʉ́ʉt nʉʉmʉ́p be. Páant ã óonachah, dawá cã́acwã caán mahdih babhna, ĩ wʉnʉp be. Caán cʉ́i “Óoni”, ã wʉ̃t jʉmʉp be. 12Biíc peihcannit ángelwã ĩ póojat tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã póojop be. Páant ã póojochah, yeó, widh, cʉ́iwãbʉt tacdih yoób déejeh ĩ yeh iigát ã bʉʉdáh bejep be. Pánihna, chénena míic hora pohba yeó ã chãhcap be. Cheibʉt chénena míic hora pohba widh, cʉ́iwã ĩ yeh iigcáp be. 13Queét chénena míic ĩ póojat tʉ́ttimah, jwʉ́ʉb enna, bʉ́dí jao jiijnídih wã enep be. Caán ã niíj ñaacáchah, wã joyóp be. “¡Yeejép pohba! ¡Yeejép pohba! ¡Yeejép pohba! Wẽpép ángelwã bʉʉ jwʉh póojat tʉ́ʉt caá ĩ chãjap. Páant ĩ póojochah, chah yeejép yoobát nin baácdih jʉmnit ĩ yapbipna caá”, ã niíj ñaacáp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\