Apocalipsis 9

1Queét chénena míic ángelwã ĩ póojat tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã bíbohni nahdih ã póojop be. Páant ã póojochah, cʉ́i pah iigní ángel japmant ã bʉʉ́g jéen jʉ̃ʉ́wʉ́chah, wã enep be. Nʉmah bóo íitna dei bejnit, ã wãtat pínah niijná, Dios llavedih caandíh ã wʉ̃hʉp be. 2Caanná dei jʉibínit, ã wãtachah, bʉ́dí tʉʉ jeí ã bac jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Caán jeí ñahna, yeodíh, jeádihbʉt ã jãhachah, nihat ã dʉpʉ́áh bejep be. 3Caán jeí cãtíh jʉmnit díguipwã pah jígohnit baácboó ĩ bej peét bejep be. Dʉ́o ã tʉʉ́bát panihnidih bíbohnit, cã́acwãdih tʉʉ́bhna, bʉ́dí tʉbanit pínah ĩ jʉmʉp be. 4Páant cã́acwãdih yeejép ĩ chãjachah yʉhna, yílipdih, máadih, biíh ĩ momnidihbʉt Dios ã yéejaat tʉ́ʉtcap be. Caán ã wʉ̃t bʉ́ʉdhca naáhwãdihjeh ã yéejaat tʉ́ʉtʉp be. 5Pánih yéejaat tʉ́ʉtna yʉhna, ã mao yohat tʉ́ʉtcap be. Cinco widh pohba yeejép ã tʉʉ́bát tʉ́ʉtʉp be. 6Páant ĩ tʉʉ́bʉ́chah, tʉbit tʉbanit, cã́acwã ĩ wʉnat pínahdih bʉ́dí ĩ bidbipna caá. Páant ĩ bidichah yʉhna, queétdih Dios ã wʉnat tʉ́ʉtcan niít. 7Queét díguipwã míic maonit pínah caballowã pah ĩ jígohop be. Maáta ĩ dʉwát oro jʉ́dʉnadih ĩ dʉwʉ́p be. Ĩ́ih móot cã́aquíh móotna pah ã jígohop be. 8Ĩ́ih yoócnabʉt yaádíh waó yoóc pah bóo maátni ĩ dʉwʉ́p be. Ĩ́ih maobʉ́t jióíh maoná pah ã jígohop be. 9Ĩ́ih tacadih ĩtah chóona ĩ dʉwʉ́p be, ĩ́ih bácahdih jãhat pínah niijná. Ĩ́ih mʉj jwã́pana ã yáaat, dawá caballowã pʉ̃tʉ́ni chóonadih wáinit, míic mawadih bejna, ĩ ñáwat pah ã yáanap be. 10Ĩ́ih doomántbʉt tʉʉ́bát doóbhna ã jʉmʉp be. Pánihna, cinco widh pohba ĩ tʉʉ́bʉ́chah, cã́acwã bʉ́dí ĩ tʉbanap be. 11Nʉmp bóo tólihdih moón ĩ maáh ángel queét díguipwãdihbʉt wʉtni ã jʉmʉp be. Hebreo wéheatjĩh caán Abadón ã wʉ̃t jʉmʉp be. Griego wéheatjĩh Apolión ã wʉ̃t jʉmʉp be. Páant niijná, “Yéeja Beedáni”, niijná ĩ chãjap be. 12Díguipwã cã́acwãdih yeejép ĩ tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́át tʉ́ttimah, ĩ jwíih yeejép yapatji ã péanap be. Caán tʉ́ttimah, chéne láa cã́acwã yeejép ĩ jwʉ́ʉb yapbipna caá, páant mʉntih. 13Biícjĩh bóo téihya ángelwã ĩ póojat tʉ́ttimah, biíh ángel jwʉh ã bíbohni nahdih ã póojop be. Páant ã póojochah, Dios pebh jʉmni oro naá yapatna jʉmni mona cãtíh, wéheat ã yáa bacap be. 14Pánih wéhena, caán póojni ángeldih nin pah ã niíj naáwáp be: “Éufrates wʉ̃t jʉmni mʉj jwẽ́ejboó queét chénena míic chéonitji ángelwãdih ma wataá”, ã niijíp be. 15Páant ã niijíchah joinít, caán ángel queét chénena míic ã watat tʉ́ʉtnitdih ã watap be, dawá cã́acwãdih ĩ mawat pínah niijná. Queét ángelwã Dios ã chãjat tʉ́ʉtni hora, yeó jáap, widh, jópchidihjeh pã́ina ĩ chãjap be. Pánihna, ĩ pã́ini hora ã jʉyʉ́chah, nihat cã́acwãdih tac yoób déejeh mawat tʉ́ʉt caá ĩ chãjap. 16Ĩ́ih soldadowãdih jenah ennit, “Dos cientos millones caballowãjih chʉ́ʉdnit soldadowã ĩ jʉmna caá”, ĩ niijíchah, wã joyóp be. 17Caballowãdih, queétjih chʉ́ʉdnitdihbʉt wã enechah, nin pah ĩ jígohop be. Queétjih chʉ́ʉdnitíh bácah jãhat ĩtah chóona, chod dʉʉni, jeá jaihni, bʉ́o jʉmni chóona dʉonítdih wã enep be. Caballowãíh waó, jió waoná pah ã jígohop be. Ĩ́ih jacmant tʉʉ iigát, ĩtah chej jʉm wĩ́ijni, tʉʉ jeí biícdih ã bacap be. 18Pánihna, caballowã jacmant bacnijĩh tacdih yoób dée cã́acwãdih ĩ mawap be. 19Queét caballowã ĩ́ih jacmant, ĩ́ih pĩjmantbʉt cã́acwãdih ĩ mawap be. Ĩ́ih pĩj mai pah jígohni jʉmna, caanjĩ́h cã́acwãdih ĩ chãacáp be. 20Obohjeéhtih, dawá ĩ mao jʉdhnitboó bʉ́dí yeejép ĩ yapachah enna yʉhna, ĩ yéej chãjatdih ĩ cádahcap be. Nemépdih ĩ wẽi cádahcap be. Orojĩh, platajĩh, bronce wʉ̃t jʉmni ĩtahjĩh, jeejĩ́h, máajĩh ĩ chãjnidih “Dios caá”, ĩ niíj jenah joyátdih ĩ wẽi cádahcap be. Caán ĩ pãpni jéih encan, jéih joicán, jéih jibcanni ã jʉmʉchah yʉhna, caandíh ĩ wẽi cádahcap be. 21Biíh ĩ yéej chãjatdihbʉt ĩ cádahcap be. Cã́acwãdih ĩ mawat, ĩ weha máha nihcannitjĩh ĩ yéej chãjat, ĩ nʉʉmát, ĩ jiwátdihbʉt ĩ cádahcap be. Pánih cádahcan, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmcáp be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\