Tito 2

1Páant yeejép ĩ jʉmʉchah jéihnit, meémboó queétdih yoobópdih ma bohénaá. 2Pánih bohénit, behnit neonádih nin pah ma niíj naáwá: “Tʉ́inijeh jenah joinít, ñi tʉ́i chãjaá, ‘Caán tʉ́ini caá’, cã́acwã yeebdíh ĩ niiját pínah niijná. Yeejép chãjat jenah joyátdih páantjeh jʉmah bojnit, Jesúsdih tʉ́i jenah joinít, ã́ihwãdih oinit, yeejép yapna yʉhna, caandíh ñi cádahca bojoó”, ma niijí. 3Behnit yaádhdihbʉt biíc yoobó ma bohénaá, Jesúsdih jepahna, tʉ́i chãjnit yaádh ĩ jʉmat pínah niijná. Yeejép doonádih naóhcannit, máihcannit yaádh ĩ jʉmʉ naáh. Pánih jʉmnit, queétbʉt bita yaádhdih tʉ́ini doonádih ĩ bohéna naáh. 4Pánih bohénit, queét behnit yaádhboó japata yaádh bʉʉgdíh nin pah ma bohéát tʉ́ʉtʉ́: “Ñi weha mánadih, ñi wehdihbʉt ñi oyoó. 5Tʉ́i jenah joinít, yéej chãjcannit, ñíih mʉʉdíh jʉmnitdih ñi tʉ́i en dawaá. Bitadih tʉ́i teo wáacnit, ñi weha mánadih tʉ́i jepahnit yaádhbʉt ñi jʉmʉʉ́, bita yeebdíh ennit, Dios naáwátdih yeejép ĩ naóhcat pínah niijná”, ĩ niíj naáwá naáh. 6Japatadihbʉt nin pah ma niíj bohénaá: “Yeejép chãjat jenah joyátdih páantjeh jʉmah bojnit, tʉ́i jenah joinít ñi jʉmʉʉ́”, ma niijí. 7Meémboó tʉ́inijeh ma chãjaá, meemdíh ĩ en yacat pínah niijná. Yeecan, tʉ́inijeh ma bohénaá. 8Pánih bohéna, ma tʉ́i jenah joyoó, bita meemdíh ĩ naóh yaccat pínah niijná. Páant yoobópdih ma bohénachah ennit, jwiítdih eníhcannit ĩ naóh yaquíhna yʉhna, ĩ tíicbipna caá. 9Teo wʉ̃hnitdih jwʉh nin pah ma niíj bohénaá: “Ñi maátadih wẽi jepahnit, yeejép niijcánjeh, ñi tʉ́i teo wʉ̃hʉʉ́, queét ĩ weñat pínah niijná. 10Ñi maátaíh bií déedih ñi nʉʉmcá bojoó, ‘Caánboó yoobópdih jʉmni caá’, queét yeebdíh ĩ niíj jenah joyát pínah niijná. Páant ñi tʉ́i chãjachah ennit, Dios jwiítdih tʉ́i ʉbniíh bohéátdih bita ĩ wẽi joibípna caá”, ma niijí. 11Dios nihat cã́acwãdih oi teo wáacna, iiguípna bejnit déejidih ã tʉ́i ʉb beedáíhatdih nihat jwiít cã́acwãdih ãt jéihyanap taga. 12Caandíh eníhcannitboó yeejép chãjatdih ĩ ñinahatdih Dios jwiítdih ã cádahat tʉ́ʉtna caá. Pánih cádahnit, yeejép chãjat jenah joyátdih páantjeh jʉmah bojnit, tʉ́iniboodíh ã chãjat tʉ́ʉtna caá. 13Pánihna, Jesucristo, jwiítdih tʉ́i ʉbni, Dios wẽpni bʉ́dí ã yeh iigátjĩh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, jwĩ enat pínah yeó jáapdih wẽi pã́ina caá jwĩ chãjap. 14Caán Jesucristo jwĩ yéejat jíib bʉʉdáátdih jíib chãjna, ãt wʉn wʉ̃hʉp tajĩ, nihat jwĩ yéej chãjatdih cádahnit, ã́ihwã jwĩ jʉmat pínah niijná. Pánih yéej chãjatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh wẽi chãjnit jwĩ jʉmbipna caá. 15Páant wã niijátdih queétdih ma bohé beedáát pínahdih caá meemdíh wã náah yacap. Pánih bohéna, Jesús ã wẽpatjĩh queétdih ma tʉ́i naáwá. Ĩ yéej chãjachah ennit, queétdih ma tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtʉ́. Páant ma bohénachah, “Caán ã bohéát dedé pínah nihcan caá”, ĩ niijcá bojoó naáh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\