LUKA 7

1Ngako Jesu a di hetile kuwomba otshe mapswi akwe ka dibutho, a to wulela Kapernawume. 2Mmweyo wa nduna ya dizana da masotxhwa, a ti ni txithumi, a nga ti txi dhunda ngutu, atxiya txi nga ti lwala, txi di hafuhi ni kufa. 3Ngako nduna yile yi di pfite kuwombawomba ngu Jesu, yi to rumela kwakwe madhota a Majudha, kasi kuya kombela ti to a na te, a ta hanyisa txithumi txa yona. 4Mbimo yi vona va nga hoka ka Jesu, va to ya mu kombela ngutu va txi khona: “Ana ni fanelo ya kumahelwa eto, 5nguko wa dhunda va ka kwathu, futsi kambe ngene a nga hi akela disinagoga.” 6Se Jesu a to tsula navo. Ngako a di hafuhi ni kuhoka mtini ka nduna, yona nduna yi to rumela vangana kuya womba, va txi: “Mkoma, u nga ti xuphe u hoka kheno, nguko kha ni nga ni fanelo ya kuva u txi ta wulela nyumbani kwangu; 7Futsi kambe kha na ti pfa ni di ni fanelo ya ku ku tela, aniko womba dipswi dimwedo basi, kasiku txithumi txangu txi na hanya. 8Inkusa ani ni ku mthu wo fumwa ngu vamwane, nina ni masotxhwa, aawa nani ni ma fumako. Ngako ni txi gela dimwedo ka ona, ni txi khani: ‘Tsula’, dona da tsula; ka dimwane, ni txi khani: ‘Ngono kheno’, da ta, ka txithumi txangu, ni txi khani: ‘Thuma tiya,’ txa ti maha.” 9Ngako Jesu a txi pfa mapswi awa, a to xamala, a txi tshembereka a txi wonetela vathu vale va nga txi mu londetela, a txi khene kwawe: “Na mi gela ni khani: kha ni nzi kumana likholo la hombe lo nga liya, hambi ka vathu va Israyeli.” 10Mbimo yi avale va nga ti rumilwe va nga tshumela va txi ya mtini, va to ya mana txithumi se txi txi hanya wutomi wa ditshuri. 11Msana keto, ene a to tsula ka didhoropa di dhanwako ku i Nayimi. Vagondiswa vakwe ni vathu va vangi, va to tsula nayo. 12Mbimo yi a nga hoka ha dipangoni ka didhoropa, a to manana ni vathu, va nga txi huma, va txi heleketa mthu wa kufa, awu i nga ti mwanana wa mmweyo ekha wa mame wakwe wa noni; vavangi va kuhuma didhoropani va ti kumweko nayo mame wule wa noni. 13Mkoma, mbimo yi a nga mu wona, a to mu pfela wusiwana, a txi khene kwakwe: “U nga dile!” 14Senikoko, a txi tshuketa hafuhi, a txi gwesa dibhokiso da txirumbi, se avale va nga ti txi rwala va to ema. Konako, Ene a to womba a txi khene: “Dijaha, ni khani: Wuka!” 15Konako, mufi a to khalahatsha a txi khata kuwombawomba. Se Jesu a to mu ningela ka mame wakwe. 16Votshe va to telwa ngu kuthava ngutu, va txi dhumisa Txizimu, va txi khona: “Mprofeti wa hombe a humelete hagari kwathu, Txizimu txi endete vathu va txona.” 17Se mahungu awa ma to hangalaka ni dotshe ditiko da Judheya ni ka otshe maphambo a hafuhi. 18Vagondiswa va Johane va to xawutela totshe timhaka tiya. 19Se Johane a to dhana vagondiswa vakwe va vambidi, e va ruma ka Jesu, kuya wotisa va txi: “Ngawe awu a tako mwendo hi ngadi hi verela mmwane kani?” 20Vathu vava, ngako va di hokile kwakwe, va to ya khona: “Johane Mubhabhatisi a hi rumile kwako, a txi khene: Ngawe awu a tako mwendo hi ngadi hi verela mmwane kani?” 21Ka txonetxo txikhati, Jesu a txi hanyisa vo tala ka malwati ni ka mipando ni ka mimoya yo biha, e ninga kuwona ka mabhofu. 22Se Jesu a to va xamula a txi khene: “Tsulani mi ya gela Johane ati mi nga ti wona ni ti mi nga ti pfa; mabhofu ma wona, silema sa tsimbila, va tshekela va basiswa, maphanzeve ma engisa, vafi va wuswa, sisiwana sa txhumayelwa Evhangeli. 23Kambe a katekile awu a no mbi mana txikhuvekiso ngu mhaka yangu.” 24Ava va nga ti rumilwe ngu Johane, ngako va di khukhile, Jesu a to khata kuwombawomba ngu ta Johane ka vathu, a txi khene: “Mi ti ya wona txani txiwulani kani? I ti litshava li li nga txi dekadekiswa ngu moya kani? 25Kasi mi ti ya wona txani? I ti mthu wu a nga bomba kani? Wonani, ava va ambalako tinguwo ta wubombi ni va va dyako so tshamba, va zumba tinyumbani ka vakoma. 26Se mi ti ya wona txani? I ti mprofeti kani? Inna! Ani na mi gela: Ngu wu a palako mprofeti. 27Ngene wu, ku nga bhalwa timhaka takwe, va txi: ‘Wona, ni ruma mtumi wangu masoni kwako; wu na ku lungisela tinzila.’ 28Ngukuva ni khani kwanu: Hagari ka va va nga velekwa ngu vavasikati, kha nga ho wa hombe kupinda Johane; kambe awu i ku wamdotho Mfumoni ka Txizimu mbwa hombe kupinda ene.” 29Votshe va nga ti mu engisa, hambi vakhupisi nivona va dhumisile kululama ka Txizimu, ve bhabhatiswa ngu txibhabhatiso txa Johane. 30Kambe vafarisi ni vagondisi va mlayo va nyenyile makungo awa Txizimu txi nga ti nawo kwawe, nguko va nga lamba kubhabhatiswa ngu ngene. 31Jesu a to engeta a txi khene: “Vathu va lixaka liya ni va fanisa ni txani? Va fana ni txani kani? 32Va fana ni vanana va va zumbako mtendelani, va dhananako va txi: ‘Hi mi vetete titshudi, kambe kha ma sinya, hi salukile aniko kha ma dila.’ 33Ngukuva Johane Mubhabhatisi a tile, a si dyi sakudya, a si seli vhinya, kambe mi txi khanu: ‘Ana ni didhimoni.’ 34Mwanana wa Mthu, ene a tile, wa dya ni kusela, mi txi khanu: ‘Hingani wona: Nyalimito ni didevi, mndoni wa vakhupisi ni vawonhi.’ 35Aniko wuzivi wu lulamilel masoni ka vanana va va wu amukelako." 36Mfarisi wo kari a to dhana Jesu kuta dya nayo sakudya. Ene a to wulela nyumbani ka wule wa mfarisi, a txi khalahatsha ha mezani ka sakudya. 37Konaho ku to bwaka wamsikati wa kona didhorapani mule, awu i nga ti txiwonhi. A tile ngu kupfa ti to Jesu a ha sakudyani nyumbani ka mfarisi; a to neha txikadyana txa kuwumbwa ngu mraka wo basa, txi di ni mafura o bhumula. 38Se a di zumbile ngu msana kwakwe, a txi dila, a to khata kunakanisa mikondo ya Jesu ngu mirongo, a txi yi bahulela ngu misisi, a txi yi pswopswa, ngu msana a txi yi totela mafura ale o bhumula. 39Ngako a txi ti wona, mfarisi wu a nga mu dhanela sakudya, a to pimisa mbiluni kwakwe a txi khene: “Idiku mamowa wo va mprofeti, a ndina mu ziva wu wamsikati a mu gwesako, ti to i mani, nguko ene njiwonhi.” 40Aniko Jesu a to angula a txi khene: “Simoni, nina ni dipswi ni nawe.” Ene a ti khene: “Womba, Mgondisi.” 41Jesu a ti khene: “Mtxenekisi wa male a ti ni vathu vambidi, va nga ti ni sikweneti kwakwe: mmweyo a ti ni txikweneti txa mtxhanu wa mazana a madhenari, se mmwane a ti ni txikweneti txa mtxhanu wa makumi. 42Ngako va nga ti singa ni so diha ngu sona, a to va divalela sikweneti sawe votshe vavambidi. Se ngu wuhi ka va vavambidi, a no va ni lirando ngutu kwakwe kani?” 43Simoni a nje khene: “Ani ni pimisa ti to ngu wule a nga divalelwa ngutu kupinda mmwane.” Se Jesu a txi khene kwakwe: “U xamute ditshuri.” 44Se a txi tshembereka, a txi wonetela awule wamsikati, a txi gela Simoni ku khene: “Wa mu wona wu wamsikati, kani? Ni wulete nyumbani kwako, khwa ni ha mati a kusamba mikondo, aniko ene a nakanisile mikondo yangu ngu mirongo yakwe, a txi yi bahulela ngu misisi yakwe. 45Awe khwa ni pswopswa, kambe ene, kukhukhela ni wulela hawa, kha leki ku ni pswopswa mikondo. 46Awe khwa ni tota msungo ngu mafura, aniko ene a ni totile mikondo yangu ngu mafura o bhumula. 47Ngu mhaka ya toneto, na ku gela ku khani: A divaletwe siwonho sakwe sa singi, nguko a kombile lirando la hombe ngutu. Aniko awule a nga divalelwa sa sidotho, wo va ni lirando la lidotho,” 48Msana keto, a to gela wule wamsikati a txi khene: “U divaletwe siwonho sako.” 49Kunukunuko, ava a nga ti navo ha mezani ka sakudya va to womba timbiluni kwawe va txi khona: “I mani ene wu a si kotako ni kudivalela vathu siwonho sawe kani?” 50Aniko ene a to gela wu wamsikati a txi khene: “Likholo lako li ku hanyisile; tsula ngu kudikha.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\