VAROMA 16

1Na mi bikela Febhe, ndiyathu, mame wu a thumelako dibanza da Kenkreya; 2mi mu amukela ngu ditina da Mkoma, nga ti ti fanelako vasawuleki, mi m'vhuna ka sotshe si a no si lava kwanu, ngukusa nene a vhuni va vo tala, hambi ani a ni vhuni. 3Ni dinguleleni Priskila ni Akila, sithumi kulothu ngu ka Jesu Kristu; 4ava va nga ti ha phangoni ka kufa ngu kulava kuponisa wutomi wangu; hi nga ani nokha ni va bongako, aniko ni mabanza otshe a vamatiko. 5Dingulani ni dibanza diya di sengeletanako nyumbani kwakwe. Dingulani txirandwa txangu Epenetusi, awu i ku m'hando wo khata ka Kristu ditikoni ka Asiya. 6Dingulani Maria, awu a nga thuma ngutu hagari kwanu. 7Dingulani Andronikusi ni Juniyasi, maxaka angu ni sibotxhwa kulothu, vapostoli va kuhumelela, va nga ni thangela ngu likholo ngu ka Kristu. 8Dingulani Ampliyatusi, txirandwa txangu ngu ka Mkoma. 9Dingulani Urbhanu, txithumi kulothu ngu ka Kristu, ni Estaku, txirandwa txangu. 10Dingulani Apelesi, wa kuthembeka ngu ka Kristu. Dingulani va nyumba ya ka Aristobulusi. 11Dingulani Herodhiyoni, dixaka dangu. Dingulani va nyumba ya ka Narkisusi ngu ka Mkoma. 12Dingulani Trifena ni Trifosa, vavasikati va va thumelako ditinani ka Mkoma. Dingulani Persisi (Persidha) wu a randekako, awu nene a nga thuma ngutu ditinani ka Mkoma. 13Dingulani Rufo, mkristu wo ziveka ngutu ngu ka Mkoma, mi txi dingula ni mame wakwe, awu i ku mame wangu nani. 14Dingulani Asinkritusi (Asigkriton), ni Flegoni, ni Herme, ni Patrobasi, ni Herma ni vanathu va va ku navo. 15Dingulani Filologusi ni Juliya, Nerewusi ni ndiyakwe, ni Olimpiya ni votshe vasawuleki va ku navo. 16Losanani ngu kupswopswana ko sawuleka. Dingulani otshe mabanza a Kristu. 17Se na mi kombela ti to mi ti wonela ka va va wusako kuhambana, ni sikhuvekiso, ve tsulupeta gondo yi mi nga gondiswa yona; mi nga pataneni navo. 18Nguko ava vo ngeto kha va thumeli Mkoma wathu Jesu Kristu, kambe va thumela masusu awe dwe; va hambukisa timbilu ta va vo divala ngu mapswi o tshamba ni kukanganyisa. 19Kuengisa kwanu ka ziwa ngu votshe vathu, se ani na tsaka ngu nganu. Aniko ni randa ku mi va mi di vo txhariha ka ti i ku tatinene, mi si txhariheli kumaha to biha. 20Txizimu txa kudikha txi na kuluvete kuganyatela Sathane hahatshi ka mikondo yanu. Makatekwa a Mkoma wathu Jesu Kristu ma na ve ni nanu. 21Wa mi dingula Timoti, txithumi kulothu, ni Likiyusi ni Jasoni ni Sosipateri, maxaka angu. 22Ani Tertiyusi, mubhali wa dipapilo diya, na mi dingula ngu ka Mkoma. 23Wa mi dingula Gayusi, awu a nga ni amukela kumweko ni dotshe dibanza. Wa mi dingula Erastusi, mñoli wa male ya didhoropa diya, ni mwanathu Kwartu. 24[Makatekwa a Mkoma wathu Jesu Kristu ma na ve ni nanu motshe. Amen!] 25Ka wule a ku ni mtamo wa ku mi tsanisa ka Evhangeli yangu, madingano ni kutxhumayela ka Jesu Kristu ni kuwonekeliswa ka msisalo wu wu nga ti tumbetilwe kukhukhela ka mbimo ya kale ni kale, 26aniko se wu nga sala ku wonekeliswa ngu Mibhalo ya Vaprofeti, nga tiya mlayo wa Txizimu txo mbi na magwito, wu nga lavisa tona, mlayo wu wu nga rurutelwa ka yotshe mifumo, kasiku yona yi txi londetela kukholwa. 27Ka txona Txizimu, i ku txona txokha txo ziva, ku na mahwe sidhumiso ngu Jesu Kristu, ngu malembe ni malembe. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\