1 Chronicles 1

1Si Adam, Set, Enos, 2Cainan, Mahalaleel, Jared, 3Enoc, Matusalem, Lamech, 4Noe, Sem, Cham, ug Japhet. 5Ang mga anak nga lalake ni Japhet: si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec, ug Thiras. 6Ang mga anak nga lalake ni Gomer: si Azkenaz, ug si Riphat, ug si Thogarma. 7Ug ang mga anak nga lalake ni Javan; si Elisa ug si Tharsis, Kitim, ug si Dodanim. 8Ang mga anak nga lalake ni Cham: si Chus, Misraim, Put ug si Canaan, 9Ug ang mga anak nga lalake ni Chus: si Seba, ug si Havilla, Sabtha, Raema, ug si Sabtecha. Ug ang mga anak nga lalake ni Raema: si Seba ug si Dedan. 10Ug si Chus nanganak kang Nimrod; nagsugod siya sa pagkamakusganon sa yuta. 11Ug si Mizraim nanganak kang Ludim, ug kang Anamim, ug kang Laabim, ug kang Nephtuim, 12Ug kang Phatrusim ug Casluim, (diin gumikan ang mga Filistehanon), ug Caphtorim. 13Ug si Canaan nanganak kang Sidon nga iyang kamagulangan, ug kang Heth. 14Ug ang Jebusehanon, ug ang Amorehanon, ug ang Gergesehanon, 15Ug ang Hebehanon ug ang Arcehanon, ug ang Cinehanon; 16Ug ang Arabadehanon, ug ang Semarehanon, ug ang Hamotehanon. 17Ang mga anak nga lalake ni Sem: Elam, Assur, Arphaxad, Lud, Aram, Hus, Hul, Gether, ug Mesec, 18Ug si Arphaxad nanganak kang Sela, ug si Sela nanganak kang Heber. 19Ug kang Heber natawo ang duha ka anak nga lalake: ang ngalan sa usa mao si Peleg; kay sa iyang mga adlaw ang yuta nabahin; ang ngalan sa iyang igsoon nga lalake mao si Joctan. 20Ug si Joctan nanganak kang Elmodad, ug kang Seleph, ug kang Asarmabeth, ug kang Jera, 21Ug kang Adoram, ug Uzal ug Dicla, 22Ug Ebal, Abimael, ug Seba, 23Ug Ophir, ug Havila, ug Jobab. Kining tanan mga anak nga lalake ni Joctan. 24Sem, Arphaxad, Sela, 25Heber, Peleg, Reu, 26Serug, Nachor, Thare, 27Abram (mao si Abraham). 28Ang mga anak nga lalake ni Abraham mao si Isaac ug si Ismael. 29Kini mao ang ilang mga kaliwatan: ang kamagulangan ni Ismael, si Nabajoth; unya si Cedar, ug si Adbeel, ug si Misam, 30Misma, ug si Duma, Maasa, Hadad, ug si Thema; 31Jetur, Naphis ug Cedma. Kini mao ang mga anak nga lalake ni Ismael. 32Ug ang mga anak nga lalake ni Cethura, nga puyo-puyo ni Abraham: siya nanganak kang Zimram, ug Jocsan, ug Medan, ug Madian, ug Isba, ug Sua. Ug ang mga anak nga lalake ni Jocsan: si Seba, ug si Dedan. 33Ug ang mga anak nga lalake ni Madian: Epha, ug Epher, ug Henoch, ug si Abida, ug Eldaa. Kining tanan mao ang mga anak nga lalake ni Cethura. 34Ug si Abraham nanganak kang Isaac. Ang mga anak nga lalake ni Isaac: Si Esau ug si Israel. 35Ang mga anak nga lalake ni Esau: Si Eliphas, Rehuel, Jeus, Jalam, ug Core. 36Ang mga anak nga lalake ni Eliphas: Theman, ug Omar, Sephi, ug Hatham, ug Chenas, ug Timna ug Amalec. 37Ang mga anak nga lalake ni Rehuel: Si Nahath, Zera, Samma, ug Mizza. 38Ang mga anak nga lalake ni Seir: Si Lotan, ug Sobal, ug Sibeon, ug Ana, ug Dison, ug Eser ug Disan. 39Ug ang mga anak nga lalake ni Lotan: si Hori, ug Homam; ug si Timna, igsoon nga babaye ni Lotan. 40Ang mga anak nga lalake ni Sobal: si Alian, ug si Manahach ug si Ebal, ug si Sephi, ug Onan. Ug ang mga anak nga lalake ni Zibeon: si Aia, ug si Ana. 41Ang mga anak nga lalake ni Ana: si Dison, ug ang mga anak nga lalake ni Dison: si Hamran, ug Hesban ug Ithran, ug Cheran. 42Ang mga anak nga lalake ni Eser: si Bilhan, ug Zaavan, ug Jaacan. Ang mga anak nga lalake ni Disan: si Hus ug Aran. 43Karon mao kini ang mga hari nga naghari sa Edom, sa wala pay hari nga naghari sa mga anak sa Israel: si Belah ang anak nga lalake ni Beor; ug ang ngalan sa iyang lungsod Dinaba. 44Ug si Belah namatay, ug si Jobab ang anak nga lalake ni Zera sa Bosra naghari ilis kaniya. 45Ug si Jobab namatay, ug si Husam sa yuta sa mga Themanhon naghari ilis kaniya. 46Ug si Husam namatay, ug si Adad anak nga lalake ni Bedad, nga midaug kang Madian sa kapatagan sa Moab, naghari ilis kaniya; ug ang ngalan sa iyang lungsod mao ang Avith. 47Ug si Adad namatay, ug si Samla sa Masreca maoy naghari ilis kaniya. 48Ug si Samla namatay, ug si Saul sa Rehobot tupad sa Suba naghari ilis kaniya. 49Ug namatay si Saul, ug si Baal-hanan anak nga lalake ni Achbor naghari ilis kaniya. 50Ug si Baal-hanan namatay, ug si Adad naghari ilis kaniya; ug ang ngalan sa iyang lungsod mao ang Pai: ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel, anak nga babaye ni Matred, ang anak nga babaye ni Mesahab. 51Ug si Adad namatay. Ug ang pangulo sa Edom mao si pangulo Timna, pangulo Alba, pangulo Jetet, 52Si pangulo Aholibama, pangulo Ela, pangulo Pinon, 53Si pangulo Kenas, pangulo Teman, pangulo Mibzar, 54Si pangulo Magdiel, pangulo Iram. Kini mao ang mga pangulo sa Edom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\