1 Chronicles 7

1Ug ang mga anak nga lalake ni Isaachar: si Thola, ug Phua, ug Jabsub, ug Simron, upat. 2Ug ang mga anak nga lalake ni Thola: si Uzzi, ug si Rephaias, ug si Jeriel, ug si Jamai, ug si Jibsam, ug si Semuel nga mga pangulo sa mga balay sa ilang mga amahan, nga si Thola; mga gamhanang tawo sa kaisug sa ilang mga kaliwatan; ang gidaghanon nila sa mga adlaw ni David kaluhaan ug duha ka libo ug unom ka gatus. 3Ug ang mga anak nga lalake ni Uzzi: si Izrahias. Ug ang mga anak nga lalake ni Izrahias: si Michael, ug si Obadias, ug si Joel, ug si Isaias, lima; silang tanan mga pangulo. 4Ug uban kanila, sa ilang mga kaliwatan sumala sa mga balay sa ilang mga amahan, mga panon alang sa gubat, katloan ug unom ka libo; kay daghan ang ilang mga asawa ug mga anak nga lalake. 5Ug ang ilang kaigsoonan sa taliwala sa tanang kabanayan ni Isaachar, gamhanang mga tawo sa kaisug, ang tanan giihap pinaagi sa kagikanan, kawalo-an ug pito ka libo. 6Ang mga anak nga lalake ni Benjamin, si Bela ug si Becher ug si Jediael: totolo. 7Ug ang mga anak nga lalake ni Bela: si Esbon, ug si Uzzi, ug si Uzziel, ug si Jerimoth, ug si Iri, lima; mga pangulo sa mga balay sa mga amahan, gamhanan nga mga tawo sa kaisug; ug sila giihap pinaagi sa ilang kagikanan nga mikabat kaluhaan ug duha ka libo, ug katloan ug upat. 8Ug ang mga anak nga lalake ni Becher: si Zemira, ug si Joas, si Eliezer, ug si Elioenai, ug si Omri, ug si Jerimoth, ug si Abias, ug si Anathoth, ug si Alemeth; kining tanan mga anak nga lalake ni Becher. 9Ug sila giihap pinaagi sa ilang kagikanan, sumala sa ilang mga kaliwatan, mga pangulo sa mga balay sa ilang mga amahan, nga gamhanang mga tawo sa kaisug, nga mikabat kaluhaan ka libo ug duha ka gatus. 10Ug ang mga anak nga lalake ni Jediael: si Bilhan. Ug ang mga anak nga lalake ni Bilhan: si Jebus, ug si Benjamin, ug si Aod, ug si Chenaana, ug si Zethan ug si Tharsis, ug si Ahisahar. 11Kining tanan mga anak nga lalake ni Jediael, sumala sa mga pangulo sa mga panimalay, gamhanang mga tawo sa kaisug, napulo ug pito ka libo ug duha ka gatus, ang arang makaipon sa panon sa pagpakiggubat. 12Ug si Suppim usab, ug si Huppim, ang mga anak nga lalake ni Hir, Husim ang mga anak nga lalake ni Aher. 13Ang mga anak nga lalake ni Nephtali: si Jaoel ug si Guni, ug si Jezer, ug si Sallum, nga mga anak nga lalake ni Bilha. 14Ang mga anak nga lalake ni Manases: si Asriel nga gipanganak sa iyang puyo-puyo nga Amitesnon; siya nanganak kang Machir ang amahan ni Galaad, 15Ug si Machir nangasawa sa igsoon ni Huppim ug Suppim nga ginganlan si Maacha; ug ang ngalan sa ikaduha si Salphaad. Ug si Salphaad may mga anak nga babaye. 16Ug si Maacha asawa ni Machir nanganak sa usa ka anak nga lalake ug iyang ginganlan Peres; ug ang ngalan sa iyang igsoon nga lalake mao si Seres; ug ang iyang mga anak nga lalake si Ulam ug si Racem. 17Ug ang mga anak nga lalake ni Ulam: si Bedan. Kini mao ang mga anak nga lalake ni Galaad, anak nga lalake ni Machir, anak nga lalake ni Manases. 18Ug ang iyang igsoon nga babaye nga si Molechet nanganak kang Ischod ug kang Abiezer ug kang Mahala. 19Ug ang mga anak nga lalake ni Semida si Ahian, ug si Sechem, ug si Licci, ug si Aniam. 20Ang mga anak nga lalake ni Ephraim: si Suthela ug Bered iyang anak nga lalake, ug si Thahath iyang anak nga lalake, ug si Elada iyang anak nga lalake, ug si Thahath iyang anak nga lalake, 21Ug si Zabad iyang anak nga lalake, ug si Suthela iyang anak nga lalake, ug si Ezer, ug si Elad nga gipamatay sa mga tawo nga natawo sa Gath, tungod kay sila nangadto ug gikuha ang ila nga mga vaca. 22Ug si Ephraim nga ilang amahan nagbalata sa daghang mga adlaw, ug ang iyang mga igsoon nanu-aw sa paglipay kaniya. 23Ug siya nakighiusa sa iyang asawa, ug siya nanamkon, ug nanganak ug usa ka anak nga lalake, ug iyang ginganlan nga si Beria; tungod sa kasubo sa iyang balay. 24Ug ang iyang anak nga babaye si Seera, nga nagtukod sa Beth-oron ang ubos-ubos ug ang taastaas, ug ang Uzzen-seera. 25Ug si Repha iyang anak nga lalake, ug si Reseph, ug si Thela, ang iyang anak nga lalake, ug si Tahan, ang iyang anak nga lalake. 26Si Laadan iyang anak nga lalake si Ammiud iyang anak nga lalake, si Elisama iyang anak nga lalake, 27Si Nun iyang anak nga lalake, si Josue iyang anak nga lalake. 28Ug ang ilang mga katigayonan ug mga puloy-anan mao ang Beth-el, ug ang mga kalungsoran niini, ug ang mga dapit sa silangan sa Naaran, ug ang dapit sa kasadpan sa Gezer, lakip ang mga lungsod niini; ang Sichem usab ug ang mga lungsod niini, ngadto sa Asa ug ang iyang mga lungsod niini; 29Ug tupad sa mga utlanan sa mga anak ni Manases, ang Beth-sean ug ang iyang mga lungsod, ang Thanach ug ang iyang mga lungsod, ang Megiddo ug ang iyang mga lungsod, ang Dor ug ang iyang mga lungsod. Niini namuyo ang mga anak ni Jose ang anak nga lalake ni Israel. 30Ang mga anak nga lalake ni Aser: si Imna, ug si Isba, ug si Isbi, ug si Beria, ug si Sera ang ilang igsoon nga babaye. 31Ug ang mga anak nga lalake ni Beria: si Heber, ug si Machiel, nga mao ang amahan ni Birzabith. 32Ug si Heber nanganak kang Japhlet, ug kang Semer, ug kang Jotham, ug kang Sua, ilang igsoon nga babaye. 33Ug ang mga anak nga lalake ni Japhlet: si Pasac, ug si Bimhal, ug si Asvath. Kini mao ang mga anak ni Japhlet. 34Ug ang mga anak nga lalake ni Semer: si Ahi, ug si Roega, ug si Jehubba, ug si Aram. 35Ug ang mga anak nga lalake ni Helem nga iyang igsoon, ug si Zopha, ug si Imna, ug si Selles, ug si Amal. 36Ang mga anak nga lalake ni Sopha: si Sua, ug si Harnapher, ug si Sual, ug si Beri, ug si Imra, 37Si Beser ug si Hod, ug si Samma, ug si Silsa, ug si Ithran, ug si Beera. 38Ug ang mga anak nga lalake ni Jether: si Jephone, ug si Pispa, ug si Ara. 39Ug ang mga anak nga lalake ni Ulla; si Ara ug si Haniel, ug si Resia. 40Kining tanan mga anak ni Aser, nga mga pangulo sa mga balay sa mga amahan, pinili ug gamhanang mga tawo sa kaisug, pangulo sa mga principe. Ug ang gidaghanon nila giihap pinaagi sa kagikanan alang sa pag-alagad sa gubat mikabat sa kaluhaan ug unom ka libo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\