1 Chronicles 8

1Ug si Benjamin nanganak kang Bela nga iyang kamagulangan, si Asbel ang iyang ikaduha, si Ara ang ikatolo. 2Si Noha ang ikaupat, ug si Rapha ang ikalima. 3Ug si Bela may mga anak nga lalake: si Adar, ug si Gera, ug si Abiud, 4Ug si Abisua, ug si Naaman, ug si Ahoa, 5Ug si Gera, ug si Sephuphim, ug si Huram. 6Ug kini mao ang mga anak nga lalake ni Ehud: kini mao ang mga pangulo sa mga balay sa mga namuyo sa Geba, ug ilang gidala silang binihag ngadto kang Manahat: 7Ug si Naaman, ug si Achias, ug si Gera iyang gidala sila nga binihag; ug siya nanganak kang Uzza ug kang Ahihud. 8Ug si Saharaim nanganak sa mga bata sa kapatagan sa Moab, sa tapus nga iyang gipalakat sila; si Husim ug si Baara maoy iyang mga asawa. 9Ug siya nanganak gikan kang Hodes nga iyang asawa; kang Jobab, ug Sibias, ug kang Mesa, ug kang Malcham, 10Ug kang Jeus, ug kang Sochias, ug kang Mirma. Kini maoy iyang mga anak nga lalake, mga pangulo sa panimalay sa mga amahan. 11Ug kang Husim siya nanganak kang Abitob ug kang Elphaal. 12Ug ang mga anak nga lalake ni Elphaal: si Heber, ug si Misam, ug si Semeb, nga nagtukod sa Ono ug Lod lakip sa mga lungsod niana; 13Ug si Berias ug si Sema, mga pangulo sa mga panimalay sa mga amahan namuyo sa Ajalon, nga nagpapahawa sa mga namuyo sa Gath; 14Ug kang Ohio, ug Sasac, ug Jeremoth, 15Ug kang Zebadias, ug Arad ug Heder, 16Ug kang Michael, ug Ispha ug Joa ang mga anak nga lalake ni Berias, 17Ug kang Zebadias, ug Mesullam, ug Hizchi ug Heber, 18Ug kang Ismerai, ug Izlia, ug Jobab nga mga anak nga lalake ni Elphaal, 19Ug kang Jacim, ug Zichri, ug Zabdi, 20Ug kang Elioenai, ug kang Zilithai, ug Eliel, 21Ug kang Adaias, ug Baraias, ug Simrath nga mga anak nga lalake ni Simei, 22Ug kang Isphan, ug Heber, ug Eliel, 23Ug kang Abdon, ug Zichri, ug Hanan, 24Ug kang Hanania, ug Elam, ug Anathothias, 25Ug kang Iphdaia ug Penual nga mga anak nga lalake ni Sasac, 26Ug kang Samserai ug Seharaias ug Athalia, 27Ug kang Jaaresia, ug Elias, ug Zichri, ang mga anak nga lalake ni Jeroham. 28Kini mao ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga amahan sa tibook kaliwatan nila, pangulo nga mga tawo: kini namuyo sa Jerusalem. 29Ug sa Gabaon didto nagpuyo ang amahan ni Gabaon, Jeiel, ang ngalan sa iyang asawa mao si Maacha: 30Ug ang anak nga lalake nga kamagulangan si Abdon, ug si Sur, ug si Chis, ug si Baal, ug si Nadab, 31Ug si Gedor, ug si Ahio, ug si Zecher. 32Ug si Micloth nanganak kang Simea. Ug sila usab namuyo uban sa ilang kaigsoonan sa Jerusalem, atbang sa ilang kaigsoonan. 33Ug si Ner nanganak kang Cis; ug si Cis nanganak kang Saul, ug si Saul nanganak kang Jonathan, ug Malchi-sua, ug Abinadab ug Esbbaal. 34Ug ang anak nga lalake ni Jonathan mao si Merib-baal, ug si Merib-baal nanganak kang Micha. 35Ang mga anak nga lalake ni Micha: si Phiton, ug si Melech, ug si Thaarea, ug si Ahaz. 36Ug si Ahaz nanganak kang Joadda, ug si Joadda nanganak kang Elemeth, ug kang Azmaveth, ug kang Zimri nanganak kang Mosa; 37Ug si Mosa nanganak kang Bina; si Rapha iyang anak nga lalake, si Elasa iyang anak nga lalake, si Asel iyang anak nga lalake. 38Ug si Asel may unom ka anak nga lalake, kansang ngalan mao kini: si Azricam, ug si Bochru, ug si Ismael, ug si Searias, ug si Obadias ug si Hanan: kining tanan mga anak nga lalake ni Asel. 39Ug ang mga anak nga lalake ni Esec nga iyang igsoon nga lalake: si Ulam ang iyang kamagulangan, si Jehus ang ikaduha, ug si Eliphelet ang ikatolo. 40Ang mga anak nga lalake ni Ulam mga gamhanang tawo sa kaisug, mga magpapana, ug may daghang mga anak nga lalake, ug mga anak nga lalake sa mga anak nga lalake usa ka gatus ug kalim-an. Kining tanan mga anak nga lalake ni Benjamin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\