1 CORINTO 1

1Si Pablo, tinawag nga apostol ni Jesucristo, pinaagi sa kabubut-on sa Dios, ug si Sostenes nga atong igsoon, 2Alang sa iglesia sa Dios nga anaa sa Corinto, kanila nga mga ginabalaan kang Cristo Jesus, sa mga ginganlan nga balaan, uban sa tanan nga nanagtawag sa tanang dapit sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo ilang Ginoo ug ato usab: 3Ang gracia kaninyo, ug ang pakigdait nga gikan sa Dios, nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 4Nagapasalamat ako gihapon sa akong Dios mahitungod kaninyo, tungod sa gracia sa Dios, nga gihatag kaninyo diha kang Cristo Jesus; 5Kay kaniya gipanagdato kamo sa tanan nga butang: sa tanan nga pulong ug sa tanan nga kahibalo; 6Maingon nga ang pagpamatuod ni Cristo napalig-on diha kaninyo; 7Sa pagkaagi nga walay nakulang kaninyo sa mga hiyas, nga nagahulat sa pagpadayag sa atong Ginoong Jesucristo; 8Nga magapalig-on usab kaninyo hangtud sa katapusan, aron kamo dili mabadlonganon sa adlaw sa atong Ginoong Jesucristo. 9Matinumanon ang Dios nga pinaagi kaniya gitawag kamo ngadto sa pagpakig-ambit sa iyang Anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. 10Karon nagatambag ako kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, nga managsulti kamong tanan ug usa lamang ka butang, ug nga sa inyong taliwala wala unta ing mga pagkabahinbahin; kondili mamahingpit kamo sa usa ka hunahuna, ug sa usa ka pagsabut. 11Kay ginapahibalo kanako sa mga sakup sa panimalay ni Cloe mahatungod kaninyo, mga igsoon ko, nga may paglalisay diha kaninyo. 12Ug ang buot ko ipasabut mao kini, nga ang tagsatagsa kaninyo nagaingon: Ako iya ni Pablo; ug ako iya ni Apolo; ug ako iya ni Cefas; ug ako iya ni Cristo. 13Nabahin ba si Cristo? Gilansang ba sa cruz si Pablo alang kaninyo? kun, Gibautismohan ba kamo sa ngalan ni Pablo? 14Nagapasalamat ako sa akong Dios kay ako wala magbautismo kang bisan kinsa, gawas kang Crispo ug kang Gayo; 15Aron walay bisan kinsa nga mag-ingon nga gibautismohan kamo sa akong ngalan. 16Ug gibautismohan ko usab ang panimalay ni Estefanas: apan ako wala mahibalo kong nakabautismo ba ako ug uban. 17Kay ako wala pagsugoa ni Cristo sa pagbautismo, kondili sa pagwali sa Maayong Balita, dili sa maalamon nga mga pulong, aron dili mawalay pulos ang cruz ni Cristo. 18Kay ang pulong sa cruz alang kanila nga nagakawala, binuang; apan alang kanato nga mga ginaluwas, mao ang gahum sa Dios. 19Kay nahasulat na: Pagalaglagon ko ang kaalam sa mga maalam, ug pagawagtangon ko ang kahibalo sa mga masinabuton. 20Hain na man ang maalam? Hain na ang escriba? Hain na man ang mag-lalantugi niining panahona sa kalibutan? Wala ba pagpakabuanga sa Dios ang kaalam sa kalibutan? 21Kay sa pagtan-aw nga diha sa kaalam sa Dios, ang kalibutan pinaagi sa iyang kaalam wala makaila sa Dios, gikahamut-an sa Dios ang pagluwas niadtong mga nagatoo, pinaagi sa kabuangan sa pagwali. 22Tungod kay ang mga Judio nagapangayo ug mga ilhanan, ug ang mga Greciahanon nagapangita ug kaalam: 23Apan ginawali nato si Cristo nga gilansang sa cruz, nga alang sa mga Judio usa ka kapangdolanan, ug alang sa mga Gentil, kabuangan; 24Apan alang sa mga tinawag mga Judio ug mga Greciahanon usab, si Cristo mao ang gahum sa Dios ug ang kaalam sa Dios. 25Kay ang kabuangan sa Dios labi pang maalam kay sa mga tawo, ug ang kaluyahon sa Dios labi pang kusganon kay sa mga tawo. 26Kay tan-awa ninyo ang inyong pagkatinawag, mga igsoon, nga dili daghan ang mga maalam sumala sa unod, dili daghan ang mga gamhanan, dili daghan ang mga dungganan, ang mga gitawag: 27Apan gipili sa Dios ang mga butang binuang sa kalibutan, aron niya mapakaulawan ang mga maalam; ug gipili sa Dios ang mga maluya sa kalibutan, aron siya makapakaulaw sa mga butang nga kusganon; 28Ug ang mga butang nga ubos sa kalibutan ug ang mga butang nga tinamay maoy gipili sa Dios; ug ang mga butang nga wala magalungtad, sa pagpawala sa mga butang nga nagalungtad; 29Aron walay unod nga mangandak sa atubangan sa Dios. 30Apan gikan kaniya, anaa kamo kang Cristo Jesus, nga alang kanato gihimo nga kaalam gikan sa Dios, ug pagkamatarung, ug pagkabalaan ug pagtubos; 31Aron nga, sumala sa nahasulat na: Kadtong magahimaya, pahimayaa siya diha sa Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\