1 CORINTO 10

1Kay dili ako buot, mga igsoon, nga dili ninyo hibaloan nga ang tanan natong mga ginikanan didto sa ilalum sa panganod, ug silang tanan milatas sa taliwala sa dagat. 2Ug ang tanan kang Moises gibautismohan didto sa panganod ug didto sa dagat. 3Ug ang tanan nangaon sa mao gayud nga kalan-on nga espirituhanon. 4Ug yang tanan nanginum sa mao gayud nga ilimnon nga espirituhanon, kay nanginum sila gikan sa usa ka bato nga espirituhanon nga nagsunod kanila, ug ang bato mao si Cristo. 5Apan sa kadaghanan kanila wala mahamuot ang Dios; kay gipanglaglag sila didto sa kamingawan. 6Karon kining mga butanga nahimong mga panig-ingnan alang kanato sa tuyo nga kita dili unta maibug sa dautang mga butang sama usab sa pagkaibug nila. 7Dili kamo managsimba sa mga diosdios sama sa uban kanila, ingon sa nahasulat: Milingkod ang katawohan sa pagkaon ug sa pag-inum, ug nanindog sila sa paghudyaka. 8Dili kita makighilawas sama sa uban kanila nga nakighilawas, ug sa usa ka adlaw nangahulog ang kaluhaan ug tolo ka libo. 9Dili nato pagtintalon ang Ginoo, sama sa uban kanila nga nagtintal, ug gilaglag sila pinaagi sa mga bitin. 10Dili kamo magbagulbol, ingon nga ang uban kanila nanagbagulbol, ug gilaglag sila pinaagi sa maglalaglag. 11Karon ngatanan kining mga butanga nanghitabo kanila sa paagi aron mapanig-ingnan nila; ug gisulat sila sa pagtambag kanato, kay kanato miabut ang katapusan sa mga panahon sa kalibutan. 12Busa ang nagahunahuna nga nagatindog siya magmatngon aron dili siya mapukan. 13Walay bisan unsa nga panulay nga miabut kaninyo kondili kadto nga maantus sa tawo; apan ang Dios matinumanon, nga dili motugot nga panulayon kamo sa labaw sa inyong maarangan; kondili uban sa panulay, magahatag usab siya ug lutsanan aron kamo makahimo sa pag-antus. 14Busa, mga hinigugma ko, pangalagiw kamo gikan sa pagsimba sa mga diosdios. 15Nagasulti ako kaninyo ingon nga sa mga maalam kamo; hukmi ninyo ang akong giingon. 16Ang copa sa panalangin nga ginapanalanginan nato, dili ba mao ang usa ka pagpakig-ambit sa dugo ni Cristo? Ang tinapay nga gitipiktipik nato, dili ba mao ang usa ka pagpakig-ambit sa lawas ni Cristo? 17Sanglit kay kita daghan, usa kita ka tinapay, usa ka lawas; kay kitang tanan nagapakig-ambit niadtong usa ka tinapay. 18Tan-awa ninyo ang Israel ingon sa unod: ang mga nangaon sa mga gihalad, wala ba sila mag-umalambit sa halaran? 19Busa unsay giingon ko? Ang butang nga hinalad sa mga diosdios may bili? Kun ang diosdios may bili ba? 20Apan giingon ko, nga ang ginahalad sa mga Gentil, ginahalad nila sa mga yawa, ug dili sa Dios; ug dili ako buot unta nga mag-umalambit kamo sa mga yawa. 21Kamo dili arang makainum sa copa sa Ginoo, ug sa tagayan sa mga yawa: kamo dili arang makaambit sa lamesa sa Ginoo, ug sa lamesa sa mga yawa. 22Kun gihagit ba nato ang Ginoo sa pangabugho? Labi pa ba kitang makusganon kay kaniya? 23Ang tanang mga butang gitugot, apan dili ang tanan mapuslanon. Ang tanang mga butang gitugot, apan dili ang tanan nagapalig-on. 24Hinaut unta nga walay bisan kinsa nga magapangita sa iyang kaugalingong kaayohan, kondili sa kaayohan sa iyang isigkatawo. 25Pangaon kamo sa tanan nga ginabaligya sa tiyanggi, sa walay bisan unsa nga pagsusi tungod sa kaisipan. 26Kay iya sa Ginoo ang yuta ug ang kahupnganan niini. 27Kong ang uban sa mga dili matinohoon magadapit kaninyo sa usa ka kombira, ug kamo moadto, kan-a ang tanan nga igabutang sa inyong atubangan, sa walay bisan unsa nga pagsusi tungod sa kaisipan. 28Apan kong may uban magaingon kaninyo: Kini hinalad sa mga diosdios, dili kamo mangaon tungod niadtong nagahisgut niini, ug tungod sa kaisipan; kay iya sa Ginoo ang yuta ug ang kahupnganan niini. 29Ang kaisipan, ginaingon ko, dili ang imo, kondili ang iya sa usa. Kay nganong pagahukman ang akong kagawasan sa kaisipan sa uban? 30Kong ako nakaambit, uban ang pagpasalamat, nganong ginapasipalahan ako tungod sa akong ginapasalamatan? 31Busa, kong mangaon kamo, kun manginum, kun bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. 32Dili kamo maghatag ug kahigayonan sa pagkapangdol, bisan sa mga Judio, kun sa mga Gentil, kun sa iglesia sa Dios: 33Ingon nga ako usab nagapahamuot sa tanang tawo sa tanang mga butang, sa walay pagpangita sa akong kaugalingong kapuslanan, kondili sa kapuslanan sa daghan aron mangaluwas sila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\