1 CORINTO 11

1Manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab nanig-ingon kang Cristo. 2Karon nagadayeg ako kaninyo, mga igsoon, nga sa tanang mga butang ginahinumduman ako ninyo, ug ginabatonan ninyo ang mga pagtolon-an ingon sa gitugyan ko kini kaninyo. 3Apan buot ko nga hibaloan ninyo, nga ang ulo sa tagsatagsa ka lalake mao si Cristo; ug ang ulo sa babaye mao ang lalake; ug ang ulo ni Cristo mao ang Dios. 4Ang tagsatagsa ka lalake nga magaampo kun magatagna, nga may pandong sa iyang ulo, nagapakaulaw sa iyang ulo. 5Apan ang tagsatagsa ka babaye nga magaampo kun magatagna, nga wala magpandong sa iyang ulo, nagapakaulaw sa iyang ulo; kay ingon sa gialotan siya. 6Kay kong ang babaye dili magpandong magpagunting usab siya; apan kong ikaulaw sa babaye nga magpagunting siya, kun inalotan siya, magpandong siya. 7Kay, sa pagkamatuod, ang lalake dili angay magpandong sa iyang ulo, kay dagway ug himaya siya sa Dios; apan ang babaye, mao ang himaya sa lalake. 8Kay ang lalake wala magagikan sa babaye, kondili ang babaye sa lalake. 9Kay ang lalake wala pagbuhata alang sa babaye, kondili ang babaye alang sa lalake. 10Tungod niining hinungdan ang babaye kinahanglan nga may timaan sa pagbulot-an diha sa iyang ulo, tungod sa mga manolonda. 11Bisan pa niini, walay babaye nga gawas sa lalake, ni ang lalake gawas sa babaye, diha sa Ginoo. 12Kay maingon nga ang babaye gikan sa lalake, ingon man usab ang lalake pinaagi sa babaye; apan ang tanang mga butang gikan sa Dios. 13Maghukom kamo diha sa inyong kaugalingon: Angay ba nga mag-ampo sa Dios ang babaye nga walay pandong? 14Ang mao usab nga kinaiya wala ba magatudlo kaninyo, nga kong ang lalake may buhok nga hataas kini maoy usa ka kaulawan kaniya? 15Apan kong ang babaye may buhok nga hataas, kana usa ka himaya kaniya; kay ang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. 16Apan kong ang uban daw makiglalis, wala kita nianang batasana, bisan ang mga iglesia sa Dios. 17Apan sa nagahatag ako kaninyo niini nga sugo, wala ako magdayeg kaninyo, kay nagatigum kamo dili aron molabi ang kaayo, kondili aron mosamut ang kadautan. 18Kay una sa tanan, sa magakatigum kamo sa iglesia, hingdunggan ko nga may pagkabahinbahin kaninyo; ug sa usa ka bahin motoo ako niini. 19Kay aduna usab gayud ing mga herejia diha kaninyo, aron ang mga gipakaayo kaninyo magpadayag sa inyong taliwala. 20Busa sa pagtigum ninyo dili mahimo ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo: 21Kay sa inyong pagpangaon ang tagsatagsa nagakuha ug una sa uban sa iyang kaugalingong panihapon; ug ang usa gigutom pa, apan ang uban hubog na. 22Unsa? wala ba kamoy mga balay sa pagkaon ug sa pag-inum? Kun gitamay ba ninyo ang iglesia sa Dios, ug ginapakaulawan ninyo ang mga walay ila? Unsay igaingon ko kaninyo? Pagadayegon ko ba kamo? Niini, dili ako magdayeg kaninyo. 23Kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gihatag ko usab kaninyo: nga ang Ginoong Jesus, sa gabii nga gitugyan siya, mikuha ug tinapay; 24Ug sa nakapasalamat siya, gitipiktipik niya, ug miingon: Kumuha kamo, kumaon kamo; kini mao ang akong lawas, nga ginatipiktipik tungod kaninyo; buhaton ninyo kini sa handumanan nako. 25Sa mao usab nga paagi, mikuha siya sa copa, sa human ang panihapon, nga miingon: Kini nga copa mao ang bag-o nga tugon sa akong dugo: buhaton ninyo kini, sa tanan nga pag-inum ninyo niini, sa handumanan nako. 26Kay sa gihapon nga mokaon kamo niining tinapay, ug moinum niining copa, ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtud nga moanhi siya. 27Busa, bisan kinsa nga mokaon niining tinapay, kun moinum niining copa sa Ginoo, sa paagi nga dili takus, magamalapason sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. 28Apan ang tagsatagsa magsusi sa iyang kaugalingon, ug sa ingon niana mokaon siya sa tinapay, ug moinum sa copa. 29Kay ang mokaon ug moinum nga dili-takus, nagakaon ug nagainum sa hukom sa iyang kaugalingon, kong wala niya paggahina ang lawas sa Ginoo. 30Tungod niini nga hinungdan, daghan kaninyo ang mga mahuyang ug mga masakiton, ug dili diyutay ang mga nagakatulog. 31Apan kong nagasusi pa kita sa atong kaugalingon, dili kita unta mahukman. 32Apan kong mahukman kita, pagasilotan kita sa Ginoo, aron kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan. 33Busa, mga igsoon ko, kong kamo managkatigum sa pagkaon, maghinulatay ang usa ug usa kaninyo. 34Kong ang uban adunay kagutom, kumaon siya didto sa iyang balay: aron ang inyong panagkatigum dili ngadto sa paghukom. Ang nahabilin sa mga pangutana, pagahusayon ko kong moabut ako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\