1 CORINTO 12

1Karon mahatungod sa mga hiyas nga espirituhanon, dili ako buot, mga igsoon, nga kamo dili manghibalo. 2Hingsayran ninyo, nga sa mga Gentil pa kamo, gipanagdaldal kamo ngadto sa mga diosdios nga amang sa bisan unsa nga paagi ang pagdaldal kaninyo. 3Tungod niana ginapaila ko kaninyo, nga walay tawo nga sa nagasulti siya sa Espiritu sa Dios, makapamulong: Si Jesus tinunglo; ug walay tawo nga makapamulong: Si Jesus mao ang Ginoo, kondili pinaagi sa Espiritu Santo. 4Karon may nagakalainlaing mga hiyas, apan mao ra nga Espiritu. 5Ug may nagakalainlaing mga pag-alagad, apan mao ra nga Ginoo. 6Ug may nagakalainlaing mga bulohaton; apan mao ra nga Dios ang nagabuhat sa tanang mga butang nga diha sa tanan. 7Apan ang pagpahayag sa Espiritu ginahatag sa tagsatagsa nga sa kapuslanan. 8Kay sa usa ginahatag pinaagi sa Espiritu ang pulong sa kaalam; ug sa usa, ang pulong sa kahibalo, sumala sa mao ra nga Espiritu. 9Sa usa, ang pagtoo sa mao man nga Espiritu; ug sa usa, ang hiyas sa pagpangayo, diha sa mao man nga Espiritu. 10Sa usa, ang gahum sa pagbuhat ug katingalahan; ug sa usa, ang pagtagna; ug sa usa, ang pag-ila sa mga espiritu; sa usa, mga nagakalainlain nga pinulongan; ug sa usa, ang paghubad sa mga pinulongan. 11Apan kining tanan nga mga butang ginabuhat sa usa ug sa mao ra nga Espiritu, nga ginapanghatag niya sa tagsatagsa nga iya sumala sa iyang kabubut-on. 12Kay maingon nga ang lawas usa, ug may daghan nga mga bahin, ug ang tanang mga bahin sa lawas, sanglit daghan, usa lamang ka lawas; mao man usab si Cristo. 13Kay kitang tanan gibautismohan diha sa usa ka Espiritu, aron mausa ka lawas: bisan mga Judio, kun mga Greciahanon, bisan mga ulipon, kun mga dili-ulipon; ug kitang tanan gipainum sa usa ka Espiritu. 14Kay ang lawas dili usa ka bahin, kondili daghan. 15Kong mag-ingon ang tiil: Kay ako dili kamot, dili ako iya sa lawas; dili tungod niana, nga kini dili iya sa lawas. 16Ug kong mag-ingon ang dalunggan: Kay ako dili ang mata, dili ako iya sa lawas; dili tungod niana, nga kini dili iya sa lawas. 17Kong ang tibook nga lawas mao ang mata, hain ang igdulungog? Kong ang tibook mao ang igdulungog, hain ang igsisimhot? 18Apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang tagsatagsa kanila bahin sa lawas, ingon sa nahamut-an niya. 19Kay kong silang tanan magausa ka bahin, hain ang lawas? 20Apan karon sila daghan nga mga bahin, apan usa ra ka lawas. 21Ug ang mata dili makaingon sa kamot: Wala akoy kinahanglan kanimo, kun ang ulo dili usab makaingon sa mga tiil: Wala akoy kinahanglan kaninyo. 22Apan labi pang kinahanglanon hinoon ang mga bahin sa lawas nga sa atong hunahuna labi pang mahuyang. 23Ug kadtong mga bahin sa lawas, nga ginahunahuna ta nga anaa sa ubos nga kadungganan, kini sila ginasul-oban na sa labi pang dungganon; ug ang atong mga bahin, nga may ubos nga katahum, nagadawat ug labi pang katahum. 24Kay ang atong mga bahin nga matahum wala silay kinahanglan. Apan giangay-angay sa Dios ang lawas, kay gihatagan niya ug labing kadungganan ang nakulangan; 25Aron walay pagkabahinbahin sa lawas; kondili nga ang tanang mga bahin kinahanglan magbaton sa sama nga pagtagad sa usa ug usa. 26Ug kong ang usa ka bahin magaantus, ang tanang mga bahin manag-antus uban kaniya; ug kong ang usa ka bahin mapasidunggan, ang tanang mga bahin mangalipay uban kaniya. 27Karon, kamo mao ang lawas ni Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niana. 28Ug gibutang sa Dios sa iglesia ang uban: ang nahauna, mao ang mga apostoles; ang ikaduha, ang mga manalagna; ang ikatolo, ang mga magtutudlo; unya, ang mga katingalahan; unya, ang mga hiyas sa pag-ayo; mga pagtabang; mga pagmando: mga nagakalainlaing sinultihan. 29Mga apostoles ba ang tanan? Mga manalagna ba ang tanan? Mga magtutudlo ba ang tanan? Mga magbubuhat ba sa katingalahan ang tanan? 30Ang tanan may mga hiyas ba sa pag-ayo? Makasulti ba ang tanan ug mga sinultihan? Ang tanan makahubad ba? 31Apan paninguhaa ninyo pag-ayo ang labing dagkung hiyas. Ug labut pa niini, igapakita ko kaninyo ang labing maayong paagi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\