1 CORINTO 14

1Sundon ninyo ang gugma; ngani paninguhaa ninyo pag-ayo ang mga hiyas nga espirituhanon, apan labi na gayud nga managpanagna kamo. 2Kay ang nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tawo, kondili sa Dios; kay walay bisan kinsa nga makasabut; apan tungod sa espiritu nagasulti siya ug mga tinago. 3Apan ang nagapanagna nagasulti sa mga tawo mahitungod sa pagpalig-on, sa pagtambag, ug sa paglipay. 4Ang nagasulti sa usa ka sinultihan nagapalig-on sa iyang kaugalingon; apan ang nagapanagna nagapalig-on sa iglesia. 5Karon buot ko unta nga managsulti kamong tanan uban sa mga sinultihan, apan labi pa gayud kong kamo managpanagna; ug labi pang daku ang nagapanagna kay sa nagasulti uban sa mga sinultihan, gawas kong siya nagahubad, aron ang iglesia makadawat ug pagpalig-on. 6Apan karon, mga igsoon, kong ako moanha kaninyo nga magasulti uban sa mga sinultihan, unsay pagapuslan ko kaninyo, gawas kong ako magasulti kaninyo pinaagi sa bugna, kun sa kaalam, kun sa pagpanagna kun sa pagtolon-an? 7Bisan ang mga butang nga walay kinabuhi, nga nagatunog, bisan siya flauta, kun alpa, kong sila dili magahatag sa kalainan sa mga paningog, unsaon sa pag-ila kong unsa ang giflautahan, kun gialpahan? 8Kay kong ang budyong nagahatag ug tingog nga dili matino, kinsa man ang magaandam sa iyang kaugalingon alang sa gubat? 9Mao usab kamo, gawas kong paglitokon ninyo sa inyong dila ang mga pulong nga masayon sabton, unsaon sa pagkahibalo kong unsa ang ginasulti? Kay magasulti kamo ngadto sa hangin. 10Tingali may daghang nagakalainlaing mga tingog dinhi sa kalibutan, ug walay usa nga wala magabaton ug kahulogan. 11Nan, kong ako dili makasabut sa kahulogan sa tingog, ako mahimong dumoloong kaniya nga nagasulti, ug kadtong nagasulti mahimong dumoloong kanako. 12Mao usab kamo, sanglit mainiton kamo sa mga hiyas nga espirituhanon, paninguhaon ninyo nga managdagaya kamo sa mga pagpalig-on sa iglesia. 13Tungod niini, pasagdi nga ang nagasulti sa usa ka sinultihan mag-ampo nga siya makahubad. 14Kay kong ako mag-ampo sa usa ka sinultihan, nagaampo ang akong espiritu, apan ang akong pagsabut walay bunga. 15Busa, unsa man? Magaampo ako uban sa espiritu, ug magaampo usab ako uban sa pagsabut; magaawit ako uban sa espiritu, ug magaawit usab ako uban sa pagsabut. 16Kay kong ikaw nagapanalangin uban sa espiritu, unsaon man sa nagalingkod sa lugar sa dili maalam ang pag-ingon, Amen, sa imong pagpasalamat? Kay wala man siya makasabut sa imong giingon? 17Kay ikaw, sa pagkamatuod, nagapasalamat ug maayo; apan ang uban wala pagpalig-ona. 18Ako nagapasalamat sa Dios, nga makasulti ako sa mga laing sinultihan labaw kay kaninyong tanan; 19Apan diha sa iglesia palabihon ko nga magsulti sa lima ka mga pulong uban sa akong pagsabut, aron makatudlo ako sa uban usab, kay sa napulo ka libo ka mga pulong pinaagi sa usa ka sinultihan. 20Mga igsoon, dili kamo magpakabata sa hunahuna, kondili magpakabata kamo sa dautang tinguha; apan magpakahamtong kamo sa hunahuna. 21Sa Kasugoan nahasulat: Pinaagi sa mga tawo sa laing mga sinultihan ug sa mga ngabil sa mga dumuloong, magasulti ako niining katawohan; ug bisan pa niana, ako dili nila patalinghugan, nagaingon ang Ginoo. 22Sa ingon niana, ang mga sinultihan alang sa usa ka ilhanan, dili kanila nga mga mingtoo, kondili sa mga dili motoo; apan ang pagtagna maoy usa ka ilhanan dili sa mga dili motoo, kondili sa mga mingtoo. 23Busa, kong ang tibook nga iglesia matigum pagtingub, ug ang tanan managsulti uban sa mga sinultihan, ug manulod ang mga tawo nga dili maalam, kun dili matinohoon, dili ba sila manag-ingon nga mga buang kamo? 24Apan kong ang tanan magapanagna, ug makasulod ang usa nga dili matinohoon, kun dili maalam, pagabadlongon siya sa tanan, ug mahukman siya sa tanan. 25Ang tinago sa iyang kasingkasing ginapadayag; ug niini magayaub siya ug magasimba sa Dios, nga magasugid nga ang Dios anaa gayud sa inyong taliwala. 26Nan unsa man mga igsoon? Sa magakatigum kamo, ang tagsatagsa kaninyo may alawiton, may pagtolon-an, may bugna, may sinultihan may paghubad. Buhata ninyo ang tanan nga mga butang aron sa pagpalig-on. 27Kong may tawo nga magasulti sa sinultihan, himoa kini sa tinagurha, kun labing daghan sa tinagutlo, ug kana sa banusbanus apan usa ang magahubad. 28Apan kong walay maghuhubad, humilum siya sa iglesia ug magsulti sa iyang kaugalingon ug sa Dios. 29Ug ang mga manalagna pasultiha sa tinagurha, kun tinagutlo, ug pasagdi nga ang uban magatolotimbang. 30Apan kong may bugna nga ituga sa usa nga nagalingkod, pahiluma ang nahauna. 31Kay kamong tanan arang makapanagna sa tinagsa, aron ang tanan makatoon, ug ang tanan matambagan. 32Ug ang mga espiritu sa mga manalagna sakup sa mga manalagna; 33Kay ang Dios, dili Dios sa kasamok, kondili sa pakigdait. Ingon sa tanan nga mga iglesia sa mga balaan, 34Ang mga babaye pahiluma sulod sa mga iglesia; kay wala itugot kanila ang pagsulti, apan managpasakup sila, sumala usab sa ginaingon sa Kasugoan. 35Ug kong buot sila makakat-on, magpangutana sila sa ilang mga kaugalingong bana sa balay; kay makauulaw alang sa mga babaye ang pagsulti sulod sa mga iglesia. 36Unsa? Diha ba migula gikan kaninyo ang pulong sa Dios? kun midangat ba kini kaninyo nga nag-inusara? 37Kong may tawo nga nagahunahuna nga siya manalagna, kun espirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat ko kaninyo, nga kini sila mao ang sugo sa Ginoo. 38Apan kong may tawo nga walay salabutan, pasagdi siya nga walay salabutan. 39Busa, mga igsoon, tinguhaa ninyo pag-ayo ang pagpanagna; ug dili ninyo pagdid-an ang pagsulti sa mga sinultihan. 40Apan himoa nga ang tanang mga butang pagabuhaton sa katarung ug sa kahusay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\