1 CORINTO 16

1Karon mahatungod sa amot, alang sa mga balaan, ingon sa gisugo ko sa mga iglesia sa Galacia, buhaton usab ninyo. 2Sa nahaunang adlaw sa semana, ang tagsatagsa kaninyo magpinig sa tipiganan, sa bahin nga angay ingon sa iyang nadawat sa Dios aron walay pagpaamot sa akong pag-abut. 3Sa moabut ako, bisan kinsa nga inyong pagauyonan, sila paadtoon ko uban sa mga sulat sa pagdala sa inyong amot ngadto sa Jerusalem. 4Ug kong angay nga ako moadto usab, mouban sila kanako. 5Apan moanha ako kaninyo, sa makahapit ako sa Macedonia, kay mohapit ako sa Macedonia; 6Apan tingali lamang nga magapabilin ako kaninyo, kun mopuyo ako uban kaninyo sa tingtugnaw, aron ikapahatud ako ninyo sa akong paggikan, bisan diin ako moadto. 7Kay ako dili buot makigkita kaninyo sa hapit lamang; kay milaum ako nga makapabilin uban kaninyo sa makadiyut, kong itugot sa Ginoo. 8Apan magapabilin ako sa Efeso hangtud sa Pentecostes. 9Kay giablihan kanako ang usa ka ganghaan nga daku ug gamhanan, ug adunay daghang mga kaaway. 10Karon kong moabut si Timoteo, paninguhaa nga siya magpabilin kaninyo sa walay kahadlok: kay nagabuhat siya sa bulohaton sa Ginoo, ingon usab sa akong gibuhat. 11Busa, dili ninyo siya ipatamay kang bisan kinsa; kondili pagikana ninyo siya sa iyang panaw sa pakigdait aron siya moari kanako; kay ginapaabut ko siya uban sa mga igsoon. 12Apan mahatungod sa igsoon nga si Apolo, ginatambagan ko siya sa hilabihan, aron moanha kaninyo uban sa mga igsoon; ug wala gayud siya mobuot sa pag-anha karon, apan moanha siya kong may higayon. 13Managtukaw kamo, ug managlig-on sa pagtoo; bumarug kamo ingon nga mga lalake; magmabaskug kamo. 14Ang tanan ninyo nga mga buhat buhaton ninyo sa gugma. 15Karon nagatambag ako kaninyo, mga igsoon (hingbaloan ninyo ang panimalay ni Estefanas nga kini mao ang unang mga bunga sa Acaya, ug nga nanagtugyan sila sa ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga balaan); 16Nga managpasakup usab kamo sa maong mga tawo, ug sa tanan nga mga nagatabang ug nagabuhat. 17Gikalipay ko ang pag-abut ni Estefanas, ug ni Fortunate, ug ni Acaico; kay kini sila nanagpuno sa nakulang kaninyo. 18Kay gipapahulay nila ang akong espiritu ug ang inyo. Busa ilhon ninyo kini sila nga maingon niini. 19Ang mga iglesia sa Asia nangumosta kaninyo. Nangumosta kaninyo ug daghan sa Ginoo si Aquila ug si Priscila, uban ang iglesia nga anaa sa ilang balay. 20Nangumosta kaninyo ang tanang mga igsoon. Magpangumostahay kamo ang usa ug usa nga may balaan nga halok. 21Ang pagpangumosta nako, nga si Pablo, uban ang akong kaugalingong kamot. 22Kong may tawo nga wala mahagugma sa Ginoong Jesucristo, pagtunglohon siya. ang Ginoo moabut. 23Ang gracia sa Ginoong Jesucristo magauban kaninyo. 24Ang akong gugma magauban kaninyong tanan kang Cristo Jesus. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\