1 CORINTO 2

1Ug ako, mga igsoon, sa pag-anha ko kaninyo, wala ako moanha nga may mahapsay nga pagpamulong kun sa kaalam, sa pagmantala kaninyo sa pagpamatuod sa Dios. 2Kay gituyo ko ang dili pagkahibalo sa bisan unsa nga anaa kaninyo, gawas kang Jesucristo, ug kaniya nga gilansang sa cruz. 3Ug ako uban kaninyo sa kaluya, ug sa kahadlok, ug sa dakung pagkurog. 4Ug ang akong pulong ug ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa kaalam, kondili sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahum. 5Aron ang inyong pagtoo dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tawo, kondili diha sa gahum sa Dios. 6Apan kita nagasulti ug kaalam sa taliwala sa mga hamtong na; apan ang kaalam nga dili niining panahona sa kalibutan, bisan sa mga punoan niining panahona sa kalibutan nga mangawagtang gayud; 7Kondili atong ginasulti ang kaalam sa Dios diha sa usa ka tinago, bisan ang kaalam nga natagoan, nga gitaganang daan sa Dios sa wala pa ang mga panahon sa kalibutan alang sa atong himaya: 8Nga wala hiilhi sa bisan kinsa nga mga punoan niining panahona sa kalibutan: kay kong hingbaloan pa nila kini, wala unta nila ilansang sa cruz ang Ginoo sa kahimayaan; 9Apan ingon sa nahasulat na: Mga butang nga wala makita sa mata, ug wala hidunggi sa dalunggan, ug nga wala mosulod sa kasingkasing sa tawo, bisan unsang mga butang nga gitagana sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. 10Apan alang kanato gipahayag silo sa Dios pinaagi sa Espiritu, kay ang Espiritu nagasusi sa tanang mga butang, bisan pa, sa halalum nga mga butang sa Dios. 11Kay kinsa ba sa kinataliwad-an sa mga tawo ang nasayud sa mga butang sa tawo, gawas ang espiritu sa tawo, nga anaa kaniya? Ingon man usab niini, walay makaila sa mga butang sa Dios, gawas ang Espiritu sa Dios. 12Apan kita nakadawat, dili sa espiritu sa kalibutan, kondili sa Espiritu nga gikan sa Dios; aron atong hibaloan ang mga butang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. 13Nga ginasultihan ta usab, dili sa mga pulong nga tinudlo sa kaalam nga tawohanon, kondili ang tinudlo sa Espiritu, sa pagpasabut sa mga butang nga espirituhanon uban sa espirituhanon nga mga pulong. 14Karon, ang tawo sa daan nga kinaiya wala magadawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios, kay alang kaniya binuang sila; ug siya dili arang makaila kanila, kay sila gigahin sa paagi nga espirituhanon. 15Apan ang tawo nga espirituhanon nagahukom sa tanan; ug siya sa iyang kaugalingon dili kahukman ni bisan kinsa. 16Kay kinsa ba ang nakaila sa hunahuna sa Ginoo, aron sa pagtudlo kaniya? Apan kita nagabaton sa paghunahuna ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\