1 CORINTO 3

1Ug ako, mga igsoon, wala makasulti kaninyo, ingon nga espirituhanon, kondili ingon nga lawasnon, ingon nga mga bata diha kang Cristo. 2Ginapainum ko kamo ug gatas, ug dili sa magahing kalan-on; kay kamo wala pay katakus, bisan ngani karon, kamo dili pa takus makasabut; 3Kay mga lawasnon pa kamo. Kay sa may pangabugho ug mga pagkabahin-bahin diha kaninyo, dili ba kamo mga lawasnon ug wala ba kamo maglakat ingon sa gawi sa mga tawo nga lawasnon? 4Kay sa pag-ingon sa usa: Ako iya ni Pablo: ug ang usa: Ako iya ni Apolo; dili ba kamo mga tawo nga lawasnon? 5Kinsa man diay si Apolo? ug kinsa man diay si Pablo? Mga mag-aalagad nga pinaagi kanila mingtoo kamo; ug ang tagsatagsa ingon sa gihatag sa Ginoo kaniya. 6Ako ang nagtanum, si Apolo ang nagbubo; apan ang Dios mao ang nagpatubo. 7Sa ingon niana, dili ang magtatanum, bisan ang magbububo ang may bili; kondili ang Dios nga nagapatubo. 8Karon ang nagatanum ug ang nagabubo usa lamang sila; apan ang tagsatagsa magadawat sa iyang kaugalingong balus, sumala sa kaugalingon niya nga kabudlay. 9Kay kami mga masigkamagbubuhat uban sa Dios; kamo uma sa Dios, ang balay sa Dios. 10Sumala sa gracia sa Dios nga gihatag kanako, ingon nga maalam nga magtutukod sa balay ako maoy nagpahaluna sa patukoranan, ug lain ang nagatukod sa ibabaw niana. Apan magtan-aw ang tagsatagsa kong giunsa niya ang iyang pagtukod diha niana. 11Kay walay laing patukoranan nga ikabutang ni bisan kinsa nga dugang sa nahamutang na, nga mao si Jesucristo. 12Apan kong may tawo nga magatukod sa ibabaw niining patukoranana bulawan, salapi, mga bato nga hamili, kahoy, balili, tuod sa balili; 13Ang buhat sa tagsatagsa igapadayag; kay igapahayag kini sa adlaw; kay pinaagi sa kalayo kini igapadayag; ug ang kalayo gayud maoy magasulay sa buhat sa tagsatagsa kong unsa ang kinaiya niini. 14Kong ang buhat ni bisan kinsa nga nagatukod sa ibabaw niini magapadayon, siya magadawat ug tumbas. 15Kong ang buhat ni bisan kinsa masunog, siya magaantus sa kapildihan: apan siya maluwas; walay sapayan maingon nga pinaagi sa kalayo. 16Wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios, ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? 17Kong may tawo nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya; kay ang templo sa Dios balaan, ug mao kana kamo. 18Dili magalimbong ang bisan kinsa sa iyang kaugalingon. Kong may uban kaninyo nga nagadahum nga siya maalamon niining panahona sa kalibutan, magpakabuang siya aron magmakina-admanon siya. 19Kay ang kaalam niini nga kalibutan kabuangan sa Dios: Kay nahasulat na: Siya nagadakup sa mga maalam sa ilang pagkamalalangon. 20Ug usab: ang Ginoo nakaila sa mga hunahuna sa mga maalam, nga sila mga kakawangan. 21Busa, walay bisan kinsa nga magahimaya diha sa mga tawo; kay ang tanang mga butang inyo; 22Bisan si Pablo, kun si Apolo, kun si Cefas, kun ang kalibutan, kun ang kinabuhi, kun ang kamatayon, kun ang mga butang karon, kun ang mga butang nga palaabuton: ang tanan inyo man; 23Ug kamo iya ni Cristo; ug si Cristo iya sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\