1 CORINTO 4

1Sa ingon niana, ipaisip kami sa tawo nga mga ministro ni Cristo ug mga tinugyanan sa mga tinago sa Dios. 2Ug labut pa, gikinahanglan sa mga tinugyanan, nga ang tagsatagsa hikaplagan nga matinumanon. 3Apan kanako maoy butang nga hilabihan kadiyutay nga pagahukman ako ninyo, kun sa tawohanon nga paghukom; oo, bisan ngani ako wala magahukom sa akong kaugalingon. 4Kay ako walay hibaloan bisan unsa nga batok sa akong kaugalingon; bisan pa, dili tungod niana ginapakamatarung ako; apan ang nagahukom kanako mao ang Ginoo. 5Busa, dili kamo maghukom sa bisan unsa sa wala pa ang panahon, hangtud nga moabut ang Ginoo, nga mao ang magapadayag niadtong mga butang natago sa mangitngit, ug magapadayag sa mga tuyo sa mga kasingkasing usab; ug unya ang tagsatagsa makabaton sa iyang pagdayeg nga gikan sa Dios. 6Karon kining mga butanga, mga igsoon, ingon nga ang pagsulondan akong gibalhin sa akong kaugalingon ug kang Apolo tungod kaninyo; aron nga kanamo makakat-on kamo sa dili pagbaton ug mga hunahuna nga kapin sa mga butang nga nahasulat na, aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa batok sa usa. 7Kay kinsa ba ang nagapabalhin kanimo? ug unsay anaa kanimo nga wala mo madawat? Apan kong kini imong nadawat, nganong nagahimaya ka nga daw ingon sa wala mo kini pagdawata? 8Nangabusog na kamo, nangadato na kamo, nanaghari na kamo sa wala kami; oo, ug ako nagapanghinaut nga managhari kamo, aron kami usab managhari uban kaninyo. 9Kay, nagahunahuna ako, nga ang Dios nagapaatubang kanamo nga mga apostoles nga ulahi sa tanan, ingon nga gipanghukman sa kamatayon kay gihimo kami nga talan-awon alang sa kalibulan, sa mga manolonda ug sa mga tawo usab. 10Kami mga buang tungod kang Cristo, apan kamo mga maalam diha kang Cristo; kami mga maluya, apan kamo mga malig-on; kamo may himaya, apan kami mga walay kadungganan. 11Bisan hangtud niining taknaa nagaantus kami sa kagutom, ug sa kauhaw, ug sa pagkahubo, ug mga gipanagpa kami, ug kami walay puloy-anan nga seguro. 12Ug nanaghago kami uban ang among kaugalingong mga kamot; sa ginapasipalahan kami, nanagpanalangin kami; sa ginalutos kami, nanagpailub kami; 13Sa ginapakaulawan kami, nanagpakilooy kami: gipakasama kami sa hugaw sa kalibutan, ingon nga mga sinalibay sa tanang mga butang bisan hangtud karon. 14Ako wala magasulat niining mga butanga sa pagpakaulaw kaninyo, kondili sa pagtambag kaninyo ingon nga akong mga anak nga hinigugma. 15Kay bisan kamo may napulo ka libo ka mga magtutudlo diha kang Cristo, apan dili daghan ang inyong mga amahan; kay gipanganak ko kamo diha kang Cristo Jesus pinaagi sa Maayong Balita. 16Busa nangaliyupo ako kaninyo, nga manig-ingon kamo kanako. 17Tungod niini nga hinungdan akong gisugo kaninyo si Timoteo, anak ko nga hinigugma ug matinumanon sa Ginoo, nga magapahinumdum kaninyo sa akong mga kagawian kang Cristo, ingon sa gipanudlo ko sa tanang dapit, sa tanan nga iglesia. 18Apan may mga nanagpaburot, ingon nga daw dili ako moanha kaninyo. 19Apan ako moanha sa madali diha kaninyo, kong mobuot ang Ginoo; ug ako masayud, dili sa mga pulong niadtong mga nanagpaburot, kondili sa gahum. 20Kay ang gingharian sa Dios wala diha sa mga pulong kondili anaa sa gahum. 21Unsa ba ang buot ninyo? Moanha ba ako kaninyo nga may puspus, kun sa gugma ug sa espiritu sa kaaghup?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\